Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0007-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Помощ в дома за достоен живот
Бенефициент: Община Елхово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Елхово
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение е разработено за постигане на ефективна и устойчива политика за подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си.При реализация на проекта ще се даде възможност съществуващата услуга “Домашен социален патронаж” да разшири дейността си като се създаде Звено за услуги в домашна среда, което да предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги в домашна среда- за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално- битови дейности.
Дейности: Сформиране на екип за организация и управление на проекта След подписване на договорът за безвъзмездна финансова помощ между ДО и Общината със заповед на кмета ще се определи екип за организация и управление на проекта.Екипът ще бъде сформиран от четири души изпълняващи задължения и отговорности по следните позиции:ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник.Екипът за управление ще изготви оперативен план за работа си с конкретните дейности, задачи, срокове и отговорните за навременното им изпълнение.Ежемесечно ще се извършва и вътрешен контрол за срочното изпълнение на предвидените дейности и за правилното разходване на средствата.Ще се изготви месечен график за проверки на място.Проверките ще се извършват в дома на потребителя на услугата и ще имат за цел да проследят спазва ли се определеното работното време, качеството на предоставяните услуги и взаимоотношенията между потребител и социален асистент.Констатациите от извършената проверка ще се записват в дневника на потребителя и ще се подписват от лицето извършило проверката.За администрирането на проектните дейности ще бъдат осигурени материали и консумативи съгласно Закона за обществени поръчки.Всички документи във връзка с управлението, изпълнението и отчитането на проекта ще се изготвят съгласно изискванията на финансиращата програма, Закона за защита на личните данни и Закона за счетоводството. Създадената документация по време на изпълнението на проекта ще се съхрани и архивира в определени за целта шкафове, ясно обозначени с името на Проекта и знамето на ЕС и ЕСФ.
Информиране на общественността и представители на целевата група За информираността и популяризиране на дейностите и начините за участие в проекта ще се проведе широка информационна кампания.Ще бъдат изработени и разпространени 100бр.плакати,500бр.листовки,1бр.информационно табло.Изготвените листовки и плакати ще бъдат поставени на видно място в следните институции и клубове:Дирекция „Бюро по труда”,Дирекция „Социално подпомагане”входа на общинска болница ,пощата в града и пощенски станции по селата на територията в общината,клубове на пенсионера,клуб на хората с увреждания и посещавани търговски обекти.В рамките на първоначалната кампанията ще бъдат публикувани две статии в регионелен вестник и електронна медия.Ще бъде излъчен и репортаж по местната кабелна телевизия.Всички информационни материали ще бъдат изготвени съгласно изискванията за визуализация по настоящата схема и ще съдържат информация за предвидените дейности по проекта ,обхвата на целевата група,начина за участие и поставените срокове.Като друг източник на информация ще може да се използва и сайта на Общината.В рамките на информационната кампания ще бъде публикувана още 1 статия в електронна медия, която ще отрази информация за напредъка на проекта.В рамките на тази дейност ще се проведе заключителна среща по проекта.Ще бъдат поканени 40 души представители на Дирекция „Социално подпомагане „ Елхово,Регионална Дирекция ”Социално подпомагане „ Ямбол,Дирекция „Бюро по труда „Елхово,представители на целевите групи, на обучаващата организация, неправителствени организации в града граждани и медии.Като част от заключителната среща ще бъде излъчен кратък филм за реалното изпълнение на проекта от неговото стартиране до момента на излъчване.За участниците в конференцията ще бъде осигурена кафе-пауза.На финала на проекта ще бъдат отпечатани 500бр.дипляни и медиино ще бъдат отразени постигнатите резултати по време на работа на създаденото Звено за услуги в домашна среда чрез 1 репортаж и 1статия в пресата.
Набиране и подбор на социални асистенти за персонал предоставящ услуги в Звеното за услуги в домашна среда. За подбор на персонал на Звеното за услуги в домашна среда в рамките на предварително определен срок ще се приемат заявления от желаещи да се включат в проекта като социални асистенти .Със заповед на кмета на общината ще бъде сформирана комисия за оценка и избор на социални асистенти.В срок до 3 дни след крайната дата за подаване на заявления, Комисията ще проведе събеседване с допуснатите кандидати.Всички подадени заявления ще бъдат входирани в Дневник на подадените заявления за социален асистент.Изборът на персонал ще е насочен към определянето на подходящи безработни лица в трудоспособна възраст за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги.Списък с класираните кандидати след проведеното събеседване ще бъде поставен на информационните табла в общината и публикуван на сайта.Одобрените кандидати за социални асистенти в звеното ще преминат курс на обучение.Всички новоназначени лица ще преминат въвеждащо ниво на обучение, а ако има лица преминали на по ранен етап по друга програма или друг ред обучение представят копие на документ за придобиване на съотвените умения за предоставяне на услугата.Успешно преминалите курса на обучение ,както и тези лица приминали предишни обучения ще бъдат назначени за персонал в Звеното за предоставяне на услуги в домашна среда.С всеки социален асистент се сключва трудов договор ,като преди това лицето се запознава и подписва длъжносттна характеристика.За всеки социален асистент от звеното,се създава лично досие съдържащо цялата докуметнация от кандидатсването му до сключването на договор за предоставяне на услугата.В процеса на работа при доброволен отказ или друга независеща от лицето причина при която социалният работник не може да предоставя услугата, неговото място се замества със следващият кандидат в поредността на класирането.По този начин ще се осигури непрекъснат работен процес за услугата договорена с потребителя.
Сформиране на целевата група от потребители на услугата. В хода на реализацията ня настоящия проект ще бъдат обгрижвани нуждаещи се хора в т.ч.деца от следните групи: -лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност от самообслужване -възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване За желаещите да ползват социални услуги по проекта ще има обявен срок за приемане на заявления за кандидатстване.Заявленията ще се подават лично или от близък на нуждаещото се лице по настоящ адрес на потребителя.Всички постъпили заявления ще се входират в предварително изготвен Дневник на подалите заявления за потребители кандидати.На всяко лице подало заявление да ползва социална услуга се изготвя лично досие съдържащо подадените документи.Служители на Дирекция Социално подпомагане ще извършат оценка на потребностите на желаещите да ползват социални услуги.съгласно Методика /Приложение към ръководството за бенефициенти.С подписване на приемо - предавателен протокол служителите на Дирекция Социално подпомагане предоставят оценъчните карти заедно със списък с класираните по точки потребители. За нуждите на проекта ще се сформира Комисия ,която на следващ етап ще проведе среща с одобрените кандидати за социални работници и с класираните кандидати за потребители до допустимия брой.Ако по време на срещата има изразени предпочитания на потребителя или социалния асистент, комисията се съобразява с тях до колкото е възможно.Резултатът от проведената среща се отразява в протокол подписан от членовете на Комисията и утвърден от Кмета на Общината.След крайният избор на потребители и социални асистенти се сключва тристранен договор между асистента, потребителя и Общината в който договор ясно са отразени правата и задълженията на страните по договора.За всеки потребител ще се изготви индивидуален план за предоставяне на социални услуги съгласно направената им социална оценка и съобразен с личните им потребности и желания.Екипът за управление разработва процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, относно подбора на социални асистенти и кандидатите за потрабители на услугата
Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства Ще се закупят по две работни престилки на социален асистент.Ще се закупят и разпредялят между лицата 300 полумаски като за всяко лице ще се осигури по една маска месечно за периода на социалните услуги и 1200 чифта ръкавици или по един чифт седмично за всеки социален асистент.
Същинска дейност по предоставяне на соцалните услуги Трите типа почасови дейности: за лична помощ,за социална подкрепа и за комунално-битови дейности ще се предоставят на 80 потребители живеещи в град Елхово и селата в общината за период от 12 месеца.Реалното предоставяне на услугата ще започне с подписване на тристранен договор между потребителя , социалния асистент и Общината като доставчик на социални услуги.Като приложение към тристранния договор ще се изготви индивидуален план за дейностите, които социалният асистент ще предоставя с цел подобряване качеството на живот и задоволяване на индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се потребител.Планът се съобразява в максиална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за типа услуги, които да използва.За изготвянето на индивидуалния план се прави анализ и оценка на риска.При окончателното изготвяне на индивидуалния план ще се вземе в предвид и желанието на потребителя за ползване на услугата като брой часове и интензивност на посещенията /месечни,седмични,ежедневни/.Изготвеният план се актуализира от представител на екипа по проекта веднъж на шест месеца или по-рано при необходимост. Индивидуалният план се изготвя в три еднообразни формуляра и се подписва от потребителя , социалния асистент, а ръководителя на проекта го утвърждава.В хода на работа екипът за организация и управление ще разработи и утвърди следните правила и процедури съгласно Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”и съобразно конкретиката на проекта: 1. Правилник за вътрешния ред и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалните услуги. 2. Оценка на риска 3. Опазване на здравето 4. Закрила на личноста 5. За защита на имуществото и финансовите средства на потребителя 6. За обезопасяване на дома на потребителя С цел осигуряване на пълна информация относно най-важните събития и действия,свързани с ползване на услугата „Социален асистент”ще се води Дневник на потребителя.Дневникът се води ясно, четливо ,съдържа дата и се подписва от асистента, потребителя и лицето осъществяващо мониторинга на проекта.Предоставянето на трите вида почасови услуги от социалният асистент ще се извършват при спазване на задълженията съгласно длъжностната му характеристика и индивидуалния план на потребителя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 156 217 BGN
Общ бюджет: 148 730 BGN
БФП: 148 730 BGN
Общо изплатени средства: 132 582 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 243 BGN
2013 58 544 BGN
2014 42 795 BGN
2015 0 BGN
132 582 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 557 BGN
2013 49 762 BGN
2014 36 375 BGN
2015 0 BGN
112 695 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 687 BGN
2013 8 782 BGN
2014 6 419 BGN
2015 0 BGN
19 887 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 3 Брой обучени лица за представяне на услугата - договор 7
Индикатор 4 Брой назначени социални асистенти в Звеното - договор 7
Индикатор 5 Общ брой потребители на трите типа социални услуги предоставяни от Звеното(брой сключени договори за целия период) - договор 7
Индикатор 6 Брой лица притежаващи необходимите знания и умения да предоставят услугата „социален асистент” - договор 007
Индикатор 7 Брой безработни лица започнали работа в резултат на предоставяне на социални услуги в домашна среда - договор 007
Индикатор 8 Брой обслужени лица (брой лица/деца от целевата група на потребителите на услугата) - договор 007


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз