Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0189-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интелегентни системи за оперативен мониторинг на резервоари за течности
Бенефициент: СИМЕМСИС ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Повишаване на конкурентоспособността на СИМЕМСИС ООД и подсигуряване на устойчивото му бизнес развитие чрез разработката на нов продукт - високочувствителна модулна система за интелигентно наблюдение, натрупване, обработка, предаване, анализ и визуализация на данни за параметрите на течности за различни индустриални приложения, в стационарен и мобилен вариант, и технология за нейното промишлено производство. В края на проекта ще бъдат демонстрирани разработените по него прототипи на една стационарна и на една мобилна системи за измерване на течни горива, които ще бъдат внедрени за производство след края на проекта съгласно бизнес плана на дружеството.
Дейности: Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за наемане на изложбена площ
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи
Разходи за разработване на технологии за производство
Разходи за създаване или финализиране на опитен образец
Разходи за командировки в страната и чужбина
Разходи за създаване на програми и методики за изследвания
Разходи за организация и управление
Разходи за възнаграждения
Разходи за разработване на промишлен дизайн
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 377 365 BGN
Общ бюджет: 386 091 BGN
БФП: 339 760 BGN
Общо изплатени средства: 57 597 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 339 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 597 BGN
2015 0 BGN
57 597 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 288 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 957 BGN
2015 0 BGN
48 957 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 640 BGN
2015 0 BGN
8 640 BGN
Финансиране от бенефициента 51 459 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 "Създадени работни места"
Индикатор 10 "Създадени НИРД работни места"
Индикатор 11 "Създадени иновативни продукти"
Индикатор 12 Подадени заявки за индустриална собственост


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз