Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0018-C0001
Номер на проект: 12-11-65
Наименование: Оптимизиране на структурите на общински администрации Чавдар и Антон за подобряване на тяхната ефективност чрез принципите на партньорството и прилагане на нови подходи в работата им
Бенефициент: община Чавдар
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 05.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Чавдар
Описание
Описание на проекта: Подобряване ефективността на работа на общински администрации Чавдар и Антон чрез оптимизиране на структурите им.
Дейности: Дейност 1. Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация Дейността се състои от следните етапи: 1.1 Планиране и подготовка на функционалния анализ; 1.2 Провеждане на функционалния анализ; 1.3 Приключване на функционалния анализ; 1.4 Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението. Дейност 1 ще бъде извършена съгласно утвърдената Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация от външен изпълнител, притежаващ капацитета за подобна дейност.
Дейност 2. Разработване предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи, устройствени правилници, методологии, вътрешни правила и процедури, инструкции, наръчници Дейността се състои от следните етапи: - разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на Общински администрации Чавдар и Антон; - разработване/усъвършенстване на методологии, вътрешни правила и процедури за работата на Общински администрации Чавдар и Антон; - разработване на инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции за управление и развитие на организацията. Те ще бъдат извършени от външен изпълнител.
Дейност 3. Организиране и провеждане на работни срещи и работни групи между двете администрации Дейността се състои от провеждането на 6 работни срещи между двете администрации и сформирането на една съвместна работна група. Дейност 3 залага на партньорството и обмяната на добри практики.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност са следните: - Организация и провеждане на начална пресконференция за оповестяване стартирането на проекта; - Организация и провеждане на заключителна пресконференция за оповестяване приключването на проекта; - Дизайн, изработка и разпространение на информационни брошури; - Дизайн и изработка на информационни плакати - Изработка на информационни табели - Публикации на страниците на местни издания, включващи интервю с представител на общината за предстяване на проекта, проектните дейности, ползи, резултати, както и проследяване и отразяване на различните етапи от изпълнението, публикуване на обяви за провежданите обществени поръчки в рамките на проекта - Телевизионни съобщения в местна телевизия за оповестяване стартирането на проекта и за приключване на изпълнението му Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител.
Дейност 5. Организация и управление на проекта Дейността се състои в организацията и изпълнението на всички дейности по проекта, осъществявано от екипа.
Партньори
Партньори:
Община Антон
Изпълнители:
"МЕГА БИЛД" ЕООД
"Лета Консулт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 320 BGN
Общ бюджет: 56 775 BGN
БФП: 56 775 BGN
Общо изплатени средства: 56 775 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 064 BGN
2014 41 711 BGN
2015 0 BGN
56 775 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 804 BGN
2014 35 454 BGN
2015 0 BGN
48 259 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 260 BGN
2014 6 257 BGN
2015 0 BGN
8 516 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 4 Разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи
Индикатор 5 Брой разработени/ усъвършенствани методологии, вътрешни правила и процедури
Индикатор 6 Брой разработени инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията
Индикатор 7 По Дейност 1 - Бр. функционални анализи
Индикатор 8 По Дейност 1 - Бр. администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 9 По Дейност 1 - Бр. Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 10 По Дейност 2 - Бр. Разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи, и устройствени правилници
Индикатор 11 По Дейност 2 - Бр. Разработени/ усъвършенствани методологии, вътрешни правила и процедури
Индикатор 12 По Дейност 2 - Бр. Разработени инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията
Индикатор 13 По Дейност 3 - Бр. Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 14 По Дейност 5 - Бр. Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 15 По Дейност 4 - Броя пресконференции
Индикатор 16 По Дейност 4 - Бр. информационни брошури
Индикатор 17 По Дейност 4 - Бр. информационни плакати
Индикатор 18 По Дейност 4 - Бр. информационни табели
Индикатор 19 По Дейност 4 - Бр. публикации на страниците на местни печатни издания
Индикатор 20 По Дейност 4 - Бр. телевизионни съобщения в местна телевизия
Индикатор 21 По Дейност 4 - Бр. химикали
Индикатор 22 По Дейност 4 - Бр. папки с копче
Индикатор 23 По Дейност 4 - Бр. бележници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз