Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0010-C0001
Номер на проект: Д01-350/09.10.2012
Наименование: ДА БЪДЕМ ПРИЯТЕЛИ - РАЗЛИЧНИ, НО ЕДИННИ И ТОЛЕРАНТНИ
Бенефициент: ОУ "Св.Св.кирил и Методий" - с.Семерджиево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Интегриране на децата от етническите малцинства, чрез включването им в нови форми на извънкласна и извънучилищна дейност, свързани с подобряване на междуетническия и междукултурния диалог, като превенция на отпадане от училище, достъп до качествено образование и успешна интеграция
Дейности: Организационна дейност
Подобряване на вътрешната среда в училище
Обучение и подготовка на учители и възпитатели за работа в мултикултурна среда
Сформиране на работни групи и осъществяване на ИИД
Организация и участие в международен ден на майчиния език
Организиране и провеждане на ученически етно фестивал
Организиране и провеждане на екскурзии
Информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 212 BGN
Общ бюджет: 69 840 BGN
БФП: 69 840 BGN
Общо изплатени средства: 69 831 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 840 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 800 BGN
2013 37 332 BGN
2014 15 699 BGN
2015 0 BGN
69 831 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 280 BGN
2013 31 732 BGN
2014 13 344 BGN
2015 0 BGN
59 356 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 520 BGN
2013 5 600 BGN
2014 2 355 BGN
2015 0 BGN
10 475 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз