Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0536-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане в редовно производство на нови продукти и разширяване на дейността на Промет Сейф ООД
Бенефициент: ПРОМЕТ СЕЙФ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Въвеждане в редовно производство на нови продукти и разширяване на дейността на Промет Сейф ООД
Дейности: 1.Подготвителни дейности
1.1.Сформиране на екип по проекта
2.Доставка, инсталиране и тестване на линията за производство на салфетки
2.1. Подготовка на детайлни технически спецификации
2.2. Разработване на тръжна документация и назначаване на оценителна комисия. Одобрение от ИАНМСП
2.3. Публикуване на обява за тръжната процедура в национален ежедневник, на страницата на ИАНМСП и на страницата на Промет сейф ООД
2.4.Оценка на получените оферти 2.5. Информиране на кандидатите 2.6. Сключване на договори с избраните доставчици 2.7. Доставка на машините 2.8.Инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на машините
3.Заключителни дейности ОДИТ
4. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 958 646 BGN
Общ бюджет: 3 130 672 BGN
БФП: 1 878 403 BGN
Общо изплатени средства: 1 878 403 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 878 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 878 403 BGN
1 878 403 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 596 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 596 643 BGN
1 596 643 BGN
В т.ч. Национално финансиране 281 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 281 761 BGN
281 761 BGN
Финансиране от бенефициента 1 305 764 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Индикатор 1: Сформиран екип по проекта.
Индикатор 7 Индикатор 2: Проведена тръжна процедура за избор на доставчик
Индикатор 8 Индикатор 3: Доставени високотехнологични машини
Индикатор 9 Индикатор 4: Изготвен финален отчет - техническа и финансова част
Индикатор 10 Индикатор 5: Изготвен одиторски доклад
Индикатор 11 Индикатор 6: Квалифицирани кадри за работа с новото оборудване
Индикатор 12 Индикатор 7: Намалена себестойност на единица продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз