Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0071-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Високоефективна технология за in vitro размножаване на Lycium barbarum
Бенефициент: "БИО ТРИИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Високоефективна технология за in vitro размножаване на Lycium barbarum
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и командировки. Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и командировки.
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за такси за регистрация на патент/полезен модел Разходи за такси за регистрация на патент/полезен модел
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга
Разходи за защита на интелектуална собственост Разходи за защита на интелектуална собственост
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране
Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания, изпитвания Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания, изпитвания
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 322 473 BGN
Общ бюджет: 300 897 BGN
БФП: 270 807 BGN
Общо изплатени средства: 270 807 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 270 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 111 BGN
2014 0 BGN
2015 166 696 BGN
270 807 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 494 BGN
2014 0 BGN
2015 141 692 BGN
230 186 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 621 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 617 BGN
2014 0 BGN
2015 25 004 BGN
40 621 BGN
Финансиране от бенефициента 35 830 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 Проведена процедура по постановление №55 на МС/12.03.2007г.
Индикатор 7 Доставено оборудване/стоки/услуги
Индикатор 8 Отчетени и верифицирани разходи по проект
Индикатор 9 Отчетени и верифицирани разходи по проект, Изработени обозначителни табели, Стикери
Индикатор 10 Брой авторски технологии, разработени в фирма Био трии с висока добавена стойност
Индикатор 11 Произведена пробни серии от 3 клона по 500 бр. майчини растения от Lycium barbarum;
Индикатор 12 Брой продукти в продуктовата листа – генетична банка
Индикатор 13 Увеличаване на интелектуалната собственост на фирма Био
Индикатор 14 Увеличаване на приходите от продажби, Годишен финансов отчет
Индикатор 15 Увеличаване на печалбата с 20%


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз