Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0049-C0001
Номер на проект: 12-11-41
Наименование: Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции
Бенефициент: Община Дългопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 25.10.2012
Дата на приключване: 25.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване управлението в общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия чрез създаване на ефективни администрации и подобряване на работните процеси
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на Общински администрации Дългопол, Провадия и Долни Чифлик. Организацията на управление на проекта е структурирана, като водещата община ще е отговорна за координирането на цялостното изпълнение на проекта, организирането на партньорски срещи, подготовката на отчети към УО на ОПАК, чрез сключването на договори с ръководителя на проекта, координатор на проекта и счетоводител на проекта (представители на общинска администрация Дългопол). В партньорските общини ще се сключат договори с координатори на проекта, представители на общински администрации Долни Чифлик и Провадия. При стартирането на проекта, ще бъдат разработени и приети от всички партньори по проекта, правила (процедури) за работа и контрол на работата на екипа, ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки в съответствие с изискванията на УО на ОПАК. Екипът по управление на проекта ще осъществява текущ мониторинг на изпълнението на проектните дейности, ще следи за спазването на графика за реализиране на проекта, за спазване на заложените финансови разпоредби, както и ще е отговорен за спазването на законовите разпоредби за ефективно и ефикасно разходване на заложените средствата при реализирането на проекта. Екипът ще е отговорен за поддържането на проектното досие, както във водещата администрация, така и в партньорските администрации. Негова отговорност е и поддържането на постоянна комуникация с целевите групи, УО на ОПАК и с изпълнителите по проекта, както и за извършването на периодични проверки на място на изпълнението на сключените договори с изпълнителите. Задълженията на екипа за управление на проекта включват и изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. В рамките на дейността ще се избере изпълнител за разработване на пакети документация за провеждане на процедури по реда на ЗОП.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители за дейности по проекта Етап на подготовка: Подготовка на документации за избор на външни изпълнители на дейности по проекта. В рамките на този етап се предвижда разработване на документацията (техническо задание и документация) за провеждане на процедури за избор на изпълнители за реализиране на тези дейности по проекта, които ще се изпълняват от външни за бенефициента изпълнители. Планираните процедури за възлагане са: • „Извършване на функционален анализ в три общини: Дългопол, Долни Чифлик и Провадия” (Дейности 3, 4, 5 и 6) в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки; • „Информация, публичност и логистика” (Дейност 7 и логистиката при реализиране на дейности 4, 5 и 6) в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки. Етап на изпълнение: Провеждане на процедури за избор на изпълнители. Провеждането на процедурите за избор на външни изпълнители ще бъде извършено съгласно действащото законодателство (ЗОП) и Указанията на УО на ОПАК. Процедурите ще се проведат след одобрение от УО на графика за провеждане на процедурите и предварително одобрение на разработваната документацията в съответствие с дадените указания в нормативните документи и указания на УО на ОПАК.
Дейност 3 Планиране и подготовка на функционалните анализи в общински администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия При реализирането на тази дейност ще бъдат изпълнени следните поддейности:  Сформиране на работни групи в трите общински администрации (общини Дългопол, Долни Чифлик, Провадия), които ще се включат в процеса на провеждане на функционалния анализ от външен изпълнител. Всяка от групите ще е в състав от 2 до 4 представители на съответната общинска администрация. Сформираните работни групи в трите общини ще подпомагат етапите на реализиране на функционалните анализи в съответните общински администрации с извършването на организационно-административна дейност, оказване на логистична подкрепа на представителите на изпълнителя, провеждащ функционалният анализ, като: o ще следят и подпомагат работата на екипа на външните изпълнители и ще осигуряват непрекъсната подкрепа; o ще съдействат за определянето на служителите, сред които ще се провежда анкетното проучване, както и служителите, които ще вземат участие във фокус-групите, на база посочената от екипа на изпълнителя извадка и критерии; o ще осигуряват необходимите документи, изисквани от екипа на изпълнителя; o ще участват при разработването и последващото представяне пред общинските ръководства на препоръки за подобрение на дейността; o ще са инструмент за обмен на знания в процеса на разпространение на функционалните анализи в общинските администрации, партньори по проекта; o ще участват при съгласуване на плана за действие и последващото му прилагане.  Стартиращи работни срещи на работните групи с екипа на изпълнителя. На първата работна среща работните групи ще бъдат инструктирани за ролята и функциите им при извършването на функционалния анализ.  Дефиниране на заинтересованите страни в трите общини;  Определяне на акцентите на функционалните анализи в трите общини;  Изготвяне на времеви графици и разпределяне на отговорностите за провеждане на функционалните анализи в трите общини;  Изготвяне на комуникационни планове, насочени към заинтересованите страни (външни и вътрешни за трите общински администрации). Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител и ще е в пълно съответствие с Единна методология за функционален анализ на административните структури.
Дейност 4 Провеждане на функционални анализи в общински администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия В рамките на тази дейност ще бъдат реализирани следните три основни поддейности:  Анализ на текущото състояние в трите общински администрации – етапите на изпълнение на анализа са: • Анализ на релевантността на функциите в трите общини; • Анализ на ефикасността в трите общини; • Анализ на ефективността в трите общини; • Обобщение на резултатите от анализите на текущото състояние в трите общински администрации. При изпълнението на тази поддейност ще се използват следните методи: Проучване на документи и информация; Провеждане на анкетно проучване сред служителите в трите общински администрации; Провеждане на интервюта с ръководни служители на трите общини; Провеждане на фокус групи – по една фокус група за всяка от трите администрации; Наблюдение; Експертна оценка.  Идентифициране на области за подобрение в трите общински структури;  Формулиране на предложения за подобрение в трите общински администрации. Дейността ще бъде изпълнена в съответствие с разработеният Наръчник за прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител в съответствие с Единна методология за функционален анализ на административните структури. Дейността е ключова за провеждането на функционалните анализи в общински администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия. Въз основа на анализа на текущото състояние ще се дефинират ключови въпроси и области, както и основните констатации и изводи за силните и слабите страни на областите на политика, правомощията на общинските администрации, релевантност на функциите, ефективност и ефикасност на дейността на проучваните администрации. Извършването на анализ (хоризонталното разположение на функциите) ще установи доколко е спазено изискването за организационно разделяне на изпълнението на функциите, които подпомагат органа на власт при изпълнение на правомощията му като ръководител на администрацията от функции, които подпомагат органа на власт при изпълнение на специалните му правомощия, т.е. има ли функции, които се изпълняват от специализираната администрация или обратното. Съществен елемент, водещ до повишаване качеството на анализа, е провеждането на анкетно проучване по разработен въпросник сред експертни служители в трите администрации, провеждането на структурирани интервюта с ръководството в трите общини и провеждането на фокус-групи с експертни служители и ръководители в трите общински администрации. Тези инструменти за проверка на получените резултати се надграждат и чрез провеждането на експертна оценка и метода за изследване – наблюдение. Целта на тези поддейности е да се отчетат различните гледни точки по възникналите въпроси и констатации при прегледа на нормативните документи и получената информация в първият етап от провеждане на анализа. Анализите на текущото състояние в трите общини ще приключи със систематизирани констатации и изводи по отношение на релевантността на функциите, ефективността, ефикасността и икономичността от дейностите на администрациите. Резултатите от анализите на текущото състояние, констатациите и изводите ще се обобщят в силните страни (постижения) по отношение на релевантността, ефективността, ефикасността и икономичността и слабите страни (слабости и/или неизползвани възможности). Идентифицирането на областите за подобрение ще даде основата за оптимизиране на управлението и функциите в трите административните структури, както и визията за бъдещото развитие на общини Дългопол, Долни Чифлик и Провадия. При изпълнението на дейността ще се направи съпоставка между трите общински администрации целяща изследване на възможностите за изнасянето на административни дейности за трите общински администрации в една от трите общински администрации. Формулирането на предложения за подобрение ще доведе до изготвянето на предложения за подобряване изпълнението на функциите, организационното структуриране, ефективността, ефикасността и икономичността в трите общински администрации.
Дейност 5 Приключване на функционалните анализи в общински администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия При реализирането на дейността ще бъдат изпълнени следните поддейности:  Приоритизиране на областите и предложенията за подобрение в трите общински администрации;  Изготвяне на планове за действие за трите общински администрации;  Изготвяне на проекти на доклади за трите общински администрации;  Обсъждания на изготвените проекти на доклади с представители на трите общински администрации: провеждане на три кръгли маси с представители на общинските администрации.  Изготвяне на окончателни доклади за проведените функционални анализи в трите общински администрации;  Комуникиране на резултатите от проведените функционални анализи със заинтересованите страни в трите общини: провеждане на работни семинари със заинтересованите страни в трите общини. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител.
Дейност 6 Реализиране на приетите мерките за подобрение, мониторинг и преглед на изпълнението Дейността ще бъде реализирана чрез изпълнението на следните поддейности:  Разработване на вътрешни документи в съответствие с направените препоръки и плана на подобрение за трите общински администрации;  Разработване на планове за управление на промяната за трите общински администрации;  Разработване на обучителна програма „Ефективност и ефикасност при управление на изпълнението на нововъведения в общинската администрация”  Разработване на обучителни материали за провеждане на „Ефективност и ефикасност при управление на изпълнението на нововъведения в общинската администрация”;  Разработване на обучителна програма „Прилагане и измерване на изпълнението при нововъведения в общинската администрация;  Разработване на обучителни материали за провеждане на обучение „Прилагане и измерване на изпълнението при нововъведения в общинската администрация”  Повеждане на съпътстващо обучение „Ефективност и ефикасност при управление на изпълнението на нововъведения в общинската администрация” на ръководството от трите общински администрации – провеждане на три обучения за трите общини;  Провеждане на съпътстващо обучение „Прилагане и измерване на изпълнението при нововъведения в общинската администрация” на служители от трите общински администрации – провеждане на три обучения за трите общини;  Информиране на всички заинтересовани страни за изпълнението на препоръките (плана за действия) в трите общински администрации – провеждане на три кръгли маси в трите общини.  Подготовка и публикуване на доклад за статуса на изпълнение на плановете за действие на електроните страници на трите общини;  Провеждане на работен семинар за представяне на опита и „научените уроци” при извършването на функционалните анализи в трите общински администрации и изпълнението на плановете за действие пред представители на областна администрация Варна и представители на 9 общинските администрации в област Варна. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител.
Дейност 7 Дейности за информация и публичност Дейностите по информация и публичност включват:  Публикуване на информация по проекта на Интернет страниците на общини Дългопол, Долни Чифлик и Провадия;  Провеждане на стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни (30 човека), проведена в областния град Варна;  Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (30 човека), проведена в областния град Варна;  Публикации в национални и регионални медии за етапите на изпълнението на проекта и постигнатите резултати;  Изработване на дипляна описваща проекта и очакваните резултати по него. Дипляната ще бъде разпространена и в общините;  Изработване на банер със сгъваема поставка за информиране на обществеността за проекта, финансиращите организации, стойността на проекта. Банерът ще е необходим при провеждане на събития за информация, публичност и обучение по проекта. Изпълнението на дейността ще бъде възложено съгласно правилата на ЗОП на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 693 BGN
Общ бюджет: 151 952 BGN
БФП: 151 952 BGN
Общо изплатени средства: 151 952 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 339 BGN
2013 0 BGN
2014 117 614 BGN
2015 0 BGN
151 952 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 188 BGN
2013 0 BGN
2014 99 971 BGN
2015 0 BGN
129 159 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 151 BGN
2013 0 BGN
2014 17 642 BGN
2015 0 BGN
22 793 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 5 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой договори с екипа по управление на проекта
Индикатор 7 По Дейност 1 - Брой Правила (процедури) за работа и контрол на екипа по управление на проекта
Индикатор 8 По Дейност 1 - Брой Актуализиран график за изпълнение на проекта
Индикатор 9 По Дейност 1 - Брой Изготвен график за провеждане на процедури за избор на изпълнител
Индикатор 10 По Дейност 1 - Брои проведени работни партньорски срещи Брой сключен договор с изпълнител за разработването на пълен пакет документация за повеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП
Индикатор 11 По Дейност 2 - Брой разработени пакети документация за избор на изпълнители
Индикатор 12 По Дейност 2 - Брой подписани договори с избраните изпълнители по проекта
Индикатор 13 По Дейност 3 - Брой сформирани работни групи в трите общински администрации
Индикатор 14 По Дейност 3 - Брой проведени работни срещи на работните групи с изпълнителите
Индикатор 15 По Дейност 3 - Брой изготвени таблици със заинтересованите страни ( в съответствие с единната методология)
Индикатор 16 По Дейност 3 - Брой изработени графици за провеждане на ФА в трите общини
Индикатор 17 По Дейност 3 - Брой комуникационни планове за трите общини
Индикатор 18 По Дейност 4 - Брой анализи на текущото състояние
Индикатор 19 По Дейност 4 - Брой проведени анкетни проучвания в трите общини
Индикатор 20 По Дейност 4 - Брой проведени интервюта в трите общини
Индикатор 21 По Дейност 4 - Брой проведени фокус групи в трите общини
Индикатор 22 По Дейност 5 - Брой изготвени Доклади за проведен функционален анализ в общински администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия
Индикатор 23 По Дейност 5 - Брой проведени кръгли маси с представители на администрациите за проектите на докладите в трите общини
Индикатор 24 По Дейност 5 - Брой проведени работни семинари със заинтересованите страни за комуникиране на Доклади за проведен функционален анализ в общински администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия
Индикатор 25 По Дейност 6 - Брой разработени вътрешни документи в съответствие с направените препоръки и плана на подобрение на общински администрации Долни Чифлик, Провадия, Дългопол
Индикатор 26 По Дейност 6 - Брой планове за управление на промяната
Индикатор 27 По Дейност 6 - Брой разработени обучителни програми за ръководството на трите общини и служителите
Индикатор 28 По Дейност 6 - Брой разработени обучителни материали за ръководството на трите общини и служителите
Индикатор 29 По Дейност 6 - Брой проведени съпътстващи обучения по проктното предложение
Индикатор 30 По Дейност 6 - Брой проведени кръгли маси за информиране на заинтересованите страни в общини Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за изпълнението на препоръките
Индикатор 31 По Дейност 6 - Брой доклади за статуса на изпълнение на плана за действие в общински администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия
Индикатор 32 По Дейност 6 - Брой проведени работни семинари за представяне на опита и „научените уроци” при извършването на функционалните анализи и изпълнението на плановете за действие пред представители на областна администрация Варна и представители на другите общ
Индикатор 33 По Дейност 7 - Бр. проведени пресконференции по прокетното предложение
Индикатор 34 По Дейност 7 - Бр. публикации в национални и регионални печатните и онлайн медии
Индикатор 35 По Дейност 7 - Бр. разработени и разпространени информационни и рекламни материали (брошури)
Индикатор 36 По Дейност 7 - Брой Изработен банер със сгъваема поставка
Индикатор 37 По Дейност 7 - Брой публикации в интернет страниците на трите общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз