Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕЙСТВАЩ МОДЕЛ ЗА ПРЕНОС И ПРИЕМ НА HD ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИГНАЛ ПРЕЗ IP ПРЕНОСНА СРЕДА
Бенефициент: Ейч Ди Ченъл ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕЙСТВАЩ МОДЕЛ ЗА ПРЕНОС И ПРИЕМ НА HD ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИГНАЛ ПРЕЗ IP ПРЕНОСНА СРЕДА
Дейности: Управление на проекта възнагреждения, наем, консумативи, комунални, ел. енергия
Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработваната по проекта иновативна услуга
Доставка на необходимо ДМА за създаване на опитен образец на действащ модел за пренос и прием на HD телевизионен сигнал през IP преносна среда
Въвод в експлоатация на ДМА въз основа на доставката и инженеринга и изграждане на действащ модел на HD канал с пренос през IP преносна среда. Тестване на модела в реални условия в различни точки на страната
Пазарно проучване и анализ на внедряването на телевизия през IP на българския пазар
Пазарно проучване и анализ на предимствата на IP технологията пред конвенционалните начини на разпространение
Одит на проекта 1
Одит на проекта 2
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 000 BGN
Общ бюджет: 408 164 BGN
БФП: 367 132 BGN
Общо изплатени средства: 367 132 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 367 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 278 836 BGN
2014 88 296 BGN
2015 0 BGN
367 132 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 312 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 237 011 BGN
2014 75 051 BGN
2015 0 BGN
312 062 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 825 BGN
2014 13 244 BGN
2015 0 BGN
55 070 BGN
Финансиране от бенефициента 43 700 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Увеличаване броя на приемащите HD сигнал през IP преносна среда
Индикатор 9 Ръст на рентабилността (печалба преди облагане/ разходи за дейността)
Индикатор 10 Дял на износа (предоставена услуга за потребители извън България) от общите приходи - на 3 година след приключване на проекта
Индикатор 11 Нарастване на приходите от дейността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз