Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0171-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване на специализиран софтуер за централизирано управление и контрол на пакетиращите линии във фармацевтичната индустрия"
Бенефициент: "Софтгруп" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Предложеният за финансиране иновативен софтуер за управление на сериализацията на опаковките във фармацевтичната промишленост произхожда от приоритетните според Насоките за кандидатстване области - Информационни технологии и Технологии, свързани със здравето, подобласт MES/Line Controller решения, подобласт софтуер за управление на сериализацията на опаковките във фармацевтичната промишленост. Иновацията представлява новост на световно и европейско ниво към момента на кандидатстване.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на процедури за избор на подизпълнители
Дейност 2 Провеждане на изследвания и изработка на прототип на система за сериализация като абсолютно необходима физическа база и неделима част от опитния образец на софтуера за сериализация – предмет на настоящия проект Дейност 2 Провеждане на из
Дейност 3: Разработване на техническа документация на софтуера за сериализация – предмет на проекта
Дейност 4: Изготвяне на икономическа и финансова оценка на разработвания софтуерен продукт
Дейност 5: Разработване на опитен образец на софтуера за сериализация – предмет на проекта върху система за сериализация
Дейност 6: Разработване на валидационна документация
Дейност 7: Изготвяне на маркетингов план за пазарна реализация на иновативния софтуер
Дейност 8: Представяне на разработвания по проекта иновативен софтуер на целеви демонстрации в България
Дейност 9: Участие в специализирани изложения в чужбина
Дейност 10: Разработване на уеб сайт на кандидата
Дейност 11: Изготвяне на финален отчет и одит на проекта
Дейност 12: Визуализация на проекта /изготвяне и поставяне на информационни материали и табели
Дейност 13: Наем на офис за целите на проекта.
Деиност 14: Закупуване на ДМА за целите на проекта.
Дейност 15: Управление на проекта Разходи за възнаграждения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 380 211 BGN
Общ бюджет: 384 780 BGN
БФП: 346 302 BGN
Общо изплатени средства: 346 302 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 346 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 129 BGN
2014 179 287 BGN
2015 89 885 BGN
346 302 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 294 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 560 BGN
2014 152 394 BGN
2015 76 403 BGN
294 357 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 569 BGN
2014 26 893 BGN
2015 13 483 BGN
51 945 BGN
Финансиране от бенефициента 41 402 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Изцяло сертифицирани разходи и изплатена безвъзмездна помощ
Индикатор 9 Осъществен подробен анализ и изработка на прототип на система за сериализация
Индикатор 10 Разработена техническа документация
Индикатор 11 Разработена икономическа и финансова оценка на иновативната идея
Индикатор 12 Разработен, програмиран образец на софтуер за управление на сериализацията във фармацевтичното производство
Индикатор 13 Разработени скриптове (валидационна документация)
Индикатор 14 Маркетингов план за пазарна реализация на софтуера
Индикатор 15 Презентиране на продукта
Индикатор 16 Минимум три договора за продажба на лиценз плюс интеграция на иновативния софтуер
Индикатор 17 Изработен уеб сайт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз