Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.05-0003-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.05/D01-5
Наименование: Център за взаимопомощ, интеграция и подкрепа – Център ВИП – Пловдив
Бенефициент: Национален център за рехабилитация на слепи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.10.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще бъде създаден център за подкрепа на хора с увреждания в гр. Пловдив с филиал в гр. София, за който ще бъде нает необходимия персонал и ще бъде закупено оборудване. В центъра ще бъдат осъществявани следните основни дейности: изграждане на интернет мрежа за взаимопомощ, информиране и консултиране, подпомагане интеграцията на възрастни лица със зрителни увреждания, провеждане на семинари със заинтересовани страни, работа за професионалната реализация на хора със зрителни увреждания, обучения, насочени към повишаване на личностния потенциал на потребителите на новосъздадения център, трудова и ритъм терапия, семинари, конференции, информационни кампании и други.
Дейности: Дейност 1.1. Изграждане на Интернет мрежа за Взаимопомощ, Информиране и Консултиране - „Интернет мрежа ВИК” с он-лайн Форум „Попитай специалиста” Дейността е насочена към: хора със зрителни увреждания; хора с различни увреждания; семейства на хора с увреждания; специалисти, работещи с хора с увреждания; работодатели; социални служби; ресурсни учители; родители на деца със СОП; широката общественост Хората с увреждания, в частност – хората със зрителни увреждания изпитват нужда от помощ, споделяне, съвет и подкрепа и тук основна роля биха могли да играят групите за взаимопомощ. Слабата им популярност в България подтиква голяма част от хората с увреждания да потърсят алтернатива в интернет пространството, където има разнообразие от форуми, които се посещават както от представители на целевата група, така и от различни специалисти. Интернет мрежата за взаимопомощ може да се определи като група от отворен тип. Това позволява включване на нови участници и в напредналия етап от функционирането на групата. Хората, сблъскващи се с даден проблем, получават достъп до изпробван опит, информация, както и изградена подкрепяща среда; срещат примери за справяне и превъзмогване на проблемите. Всеки един от членовете на групата има възможност да я напусне във всеки един момент, да прекъсне и възстанови участието си. Даването на подкрепа се посочва като най–важната функция на групите за взаимна помощ. Това се отнася и за интернет групите. До голяма степен фактът, че участниците в групата не се виждат лице в лице им дава по–голяма свобода и увереност да споделят проблемите си и да потърсят помощ. В изградената по проекта Интернет мрежа ВИК „Попитай специалиста” ще има възможност участниците да ползват както опита на други участници, така и да получат компетентен съвет при решаване на определени проблеми. Мрежата е насочена към широк кръг участници – както към хора с увреждания, така и към тяхното обкръжение – институции, социални служби, ресурсни служби, бюра по труда, работодатели, специалисти, работещи с хора с увреждания, семейства. Мрежата ще стартира с определен брой тематични групи, за които ще бъдат разработени предварителни теми и ще бъдат поставени като библиотечен ресурс със свободен достъп на всички лица, регистрирани в мрежата. Ако в библиотечния ресурс не може да открие отговор на вълнуващия го въпрос, участникът може да зададе въпрос на експерта, отговарящ за определената тематична група. В процеса на работа на мрежата някои тематични групи може да се заменят с други, в зависимост от интересите на потребителите. Ще бъде разработена и разпространена информационна листовка на мрежата. Мрежата ще се ръководи от двама модератори, които ще насочват въпросите към специалистите. Интернет мрежа ВИК и Онлайн Форум „Попитай специалиста” ще стартират със следните тематични групи: - Взаимодействие и комуникации с институциите - Пазар на труда - Права на хората с увреждания - Очни болести - Техники за ориентиране и придвижване в пространството - Здравословен живот и зрение - Подпомагане на слабото зрение - Проблеми, възникнали в работата на комплексния инструктор на зрително затруднени - Работодателите питат - Задай въпрос за ECDL - Дейности във всекидневния живот - Домашна кухня и намалено зрение - Социалният работник пита - Ресурсният учител пита - Задай въпрос на психолога - Задай въпрос за социалното подпомагане - Интегрирано обучение – въпроси на родители и учители на интегрирани деца - Хората с увреждания и обществото - Забавление – театър, музика, филми, заведения за хранене, клубове, книги, спорт - Детето с увреждане - Зрително затрудненият родител пита
Дейност 1.2. Провеждане на информационна кампания „Съхрани своето зрение” Дейността е насочена към широката общественост. Никой от нас не е застрахован на определен етап от живота си да попадне в ситуация, която да доведе до временно или трайно увреждане на зрението. Такова например, социално значимо заболяване е захарният диабет тип 2, при който честотата на заболяването се е увеличила на около 6% от населението. Основно значение за нарастване честотата на някои очни заболявания имат затлъстяването, хранителните навици, обездвижването, застаряването на населението, социалният статус, етническият произход, образованието, наследствения фактор. Много ниска е информираността на населението за последствията от тези заболявания, затова дейността ще бъде насочена към повишаване информираността на обществото. Дейността ще бъде свързана с издаване и разпространяване на брошури за заболяванията, водещи до намаляване и загуба на зрение. Ще бъдат засегнати въпроси, свързани с профилактиката, диагностиката, начина на живот при тези заболявания. Ще бъдат издадени 10 вида брошури за: Глаукома, Диабетна ретинопатия, Депигментация на ретината; Макулна дегенерация, Катаракта, Амблиопия, Травматични увреждания; Възпалителни заболявания; Алергични заболявания, Генетични заболявания. Всички брошури ще съдържат следната информация: Какво представляват заболяванията; Симптоми; Етапи на протичане; Профилактика; Начин на живот със заболяването. Брошурите ще бъдат разпространени в социални служби; медицински центрове; специализирани ТЕЛК по очни болести; училища; ресурсни центрове; библиотеки в Пловдив и София, Дневни центрове, а така също ще бъдат раздавани на широката общественост от доброволци по време на информационни събития по проекта. По време на научно-практическата конференция „Социални аспекти на нарушеното зрение” всички участници ще получат комплект брошури.
Дейност 2.1. Подпомагане на интегрираното обучение на деца с нарушено зрение. Информационна кампания „Детето с нарушено зрение – как да общуваме с него”. Съвременното образование изисква и едно променено масово училище, в което интегрираното обучение е най-прекият път за социализация на зрително затруднените деца. В това интегрирано училище, интегрираният клас е мястото, където на зрително затрудненото дете се гарантират права и пълноценно включване в обществото. За успеха на интеграцията са важни следните фактори: Училищни фактори: - приемане от масовия учител; - работа с ресурсния учител; - приемане от връстниците и взаимодействие с тях; - индивидуална подкрепа Семейни фактори: - подкрепа на самостоятелността от родителите Фактори, свързани със зрително затрудненото дете: - социални умения - учебни постижения - самостоятелност и мотивация Дейността ще бъде насочена към създаване на сътрудничество между Център ВИП, ресурсните служби, интегрираните училища и семействата на интегрираните деца. Дейността ще бъде развита на територията на Пловдив и София. На територията на град Пловдив и региона има 16 интегрирани зрително затруднени деца, а в София – град техният брой е 12. Децата са на възраст от 7 до 18 години, съответно – от 1 до 11 клас в няколко различни училища. В интегрирани училища в Пловдив и София ще се проведе информационна кампания под надслов: „Детето с нарушено зрение – как да общуваме с него”. Предвижда се в класовете на интегрираните деца да бъде проведен по един час на класния ръководител, на тема: „Детето с нарушено зрение – как да общуваме с него”. На децата ще бъдат раздадени брошури с типични примери на неправилно отношение към децата с нарушено зрение. Брошурите ще бъдат с картинки, на които ще се показва правилното и неправилно отношение към детето с нарушено зрение. Минимален брой на посетени интегрирани училища в Пловдив и София – 6. Дейност с ресурсните учители: Провеждане на 4 семинара за поставяне на проблеми, възникнали при работа с интегрираните деца (два в София и два в Пловдив. Дейност със семействата на зрително затруднени деца: Провеждане на 2 семинара (1 в София и 1 в Пловдив) за поставяне на проблеми, свързани с обучението на техните деца – липса на учебни материали и пособия, специално отношение и др.подобни. В резултат на тези срещи ще бъде изготвен документ за съществуващи проблеми в интегрираното образование на зрително затруднени деца, който ще бъде предоставен в ресурсните центрове с копие до МОНТ.
Дейност 2.2. Подпомагане интеграцията на възрастни лица със зрителни увреждания Дейността е насочена към създаване на връзки между институции, които могат да съдействат за интеграцията на хората със зрителни увреждания. 1. Сътрудничество с бюра по труда и работодатели. От 2006 г. НЦРС обучава зрително затруднени лица в следните професии: тапицерство, плетачество, масаж, офис секретар, текстообработване. Обучението се извършва по програми, лицензирани от НАПОО. От всички завършили през годините курсисти имаме 17, които са започнали работа. През последните 2 години обучихме и 12 зрително затруднени в ЕСДЛ – всички положиха изпит и взеха пълния Европейски сертификат за компютърни умения. Въпреки придобитите квалификации, положението с трудовата реализация на зрително затруднените е крайно незадоволително. Според статистическата информация в отчетния доклад на Председателя на Съюза на слепите в България (ССБ) за 2011 г. само 603 членове на ССБ са работещи. Тази цифра означава, че по-малко от 10% от членовете в икономически активна възраст намират възможност за трудова реализация. През 2008 г. наш служител беше обучен в Холандия за трудов посредник на хора със зрителни увреждания. Поради твърде различната ситуация с трудовото посредничество в Холандия и България, досега не сме имали възможност да използваме холандския модел при нас. С разкриването на Център за подкрепа – Център ВИП, ще имаме възможност да работим активно за трудовата заетост на нашите потребители. Ще извършваме както индивидуална работа с потребителите, така и сътрудничество с работодатели и Бюра по труда. Ще бъдат проведени 4 работни срещи с Бюра по труда – 2 в Пловдив и 2 в София. Ще бъде създаден модел на сътрудничество, в което бюрата по труда ще ни консултират за свободни работни места, подходящи за хора със зрителни увреждания, както и за състоянието на трудовия пазар. С помощта на бюрата по труда ще бъде проведен семинар с работодатели в София, на който ще бъдат представени Национални програми за заетост на хората с увреждания, както и възможностите на хората със зрителни увреждания да извършват различни дейности. Ще бъдат представени добри практики на реализирани зрително затруднени лица. В Пловдив ще бъде проведен 1 ден на отворените врати, в който работодателите биха могли да се запознаят с методите на професионално обучение в НЦРС, с материалната база и професиите, по които се обучават зрително затруднените лица. 2. Сътрудничество със социалните служби Лицата със зрителни увреждания са поставени в деликатната ситуация да имат необходимостта от социално подпомагане както те самите, така и членовете на техните семейства. Подпомагане, което се свързва не само с нормативно регулираните механизми за получаване на социални помощи и но и със специфични социални услуги, социално-психологическо консултиране и подкрепа. На социалните служби по региони в София и Пловдив ще бъдат предоставени диплянки с информация за услугите, които предлага Център ВИП. Ще бъдат посетени социалните служби по региони, за да бъдат запознати с дейността на Център ВИП, като ще бъде обърнато специално внимание на възможността клиентите на социалните служби да се включат в Интернет Мрежа ВИК, създадена по проекта. Ще бъдат разпространени информационни брошури на проекта и листовки на Интернет мрежата.
Дейност 3.1. Работа за професионалната реализация на хора със зрителни увреждания Дейността е насочена към кандидати, които търсят реализация на трудовия пазар. Както при всички случаи на обработване на кандидатури за заемане на някаква длъжност, така и в случая с кандидатите за работа или обучение от целевата група, е необходимо да се набере определена стандартна информация, имаща отношение към възрастта, образованието, професионалната квалификация, минал професионален опит, мотиви за започване на работа и т.н. При кандидатстване за по-квалифицирана или по-отговорна длъжност на кандидатите се създава психологически профил, с което се прави опит да се прецени степента на съответствие между техните личностни особености и изискванията на длъжността, за която се кандидатства. В случая с експертното оценяване на трудовия потенциал на лице със зрителни увреждания е необходимо да се направят и някои допълнителни проучвания, за да може да се получи по-пълна представа за индивидуалните особености на зрително увредения кандидат и да се прецени каква е средата, в която той най-добре и най-безпроблемно би се внедрил. - Набиране на информация за характера и степента на неговото визуално увреждане: - Оценка на степента и спецификата на влияние на увреждането върху личността на кандидата, за да се направи опит за идентификация на възможните субективни пречки пред интегрирането му в нормална трудова среда; установяване на мотивационната скала и диверсификация на мотивационните доминанти на кандидата; - Оценка на персоналната мобилност и способностите за адаптация в непозната среда; - Използвани системи за достъп до информация: Кога, къде и по какъв начин си е търсил работа - успехи и неуспехи; Собствената оценка на кандидатите за причините за техни предишни неуспехи; Обсъждане с кандидатите на стоящите пред тях проблеми и провеждане на консултации, с цел повишаване шансовете им за достъп до предпочитаните от тях работни места; Обсъждане и уточняване с кандидатите за работа на предпочитаните от тях видове работа и условия на труд. Дейността ще се извършва от трудови посредници и психолози на територията на София и Пловдив, но кандидати за работа от цялата страна ще могат да бъдат консултирани и дистанционно по различни проблеми на пазара на труда.
Дейност 3.2. Обучения, насочени към повишаване на личностния потенциал на потребителите на Център ВИП Същността на дейността се състои в организирането и провеждането на следните видове обучения: 1. Обучения по професионално ориентиране. Провеждат се 2 пъти през периода на проекта в София. В тях участват както млади хора за първоначално професионално ориентиране, така и късноослепели за обучение за преквалификация. Целта на обученията е да се тества и определи насочеността на потребителите към дадена професия чрез подходящ Инструментариум за професионално ориентиране. Обученията се провеждат в групи до 8 човека. 2. Обучения по придобиване на умения за кандидатстване за работа на свободния пазар на труда. Провеждат в София и Пловдив. В тях участват не само потребителите, преминали през обученията по професионално ориентиране, а и всички кандидати, които имат желание да се състезават на свободния пазар на труда. Целта на обученията е да се мотивират потребителите за упражняване на дадена професия чрез разработените мотивационни програми. Обученията се провеждат в групи до 8 човека. Програмата ще включва: развитие на уменията за самооценка; равиване на добра невербална комуникация и умения за представяне; подготовка за интервю; умения за изготвяне на мотивационно писмо и портфолио; повишаване на увереността и позитивното излъчване; изучаване на добри практики за представяне пред работодател; умения за работа в екип. Обученията ще бъдат групови и ще се проведат под формата на семинари. Ще бъдат проведени два семинара в София и два в Пловдив. 3. Обучения на родители Тези обучения са насочени към семействата на зрително затруднените и в частност – към родителите на зрително затруднените млади хора. Ще бъдат проведени по 1 групово обучение в София и Пловдив за работа върху началното професионално ориентиране на детето в семейната среда. 4. Консултации, свързани със самостоятелността на потребителите с увредено зрение. - ориентиране и мобилност; полезни /всекидневни/ умения; компютърна грамотност; зрително подпомагане За кандидатите, които са напълно лишени от зрение или са близки до това състояние, трябва да се оцени степента на техните умения по ориентиране и мобилност и съответно те би трябвало да се насочат към консултации по тази дисциплина. Също така не е маловажно това в каква степен кандидатите за работа умеят да се самообслужват във всекидневието, което има особено голямо значение при последващото им внедряване на новото работно място. Консултациите по Ориентиране и мобилност и Полезни умения ще протичат по индивидуален план за всеки един от кандидатите с цел за възможно най-кратко време да се придобият точно онези знания и умения, които към дадения момент са в най-голяма степен дефицитни за тях. В случаите, когато това е възможно, ще се създават и групи, които ще бъдат обучавани заедно. Съвременните работни позиции почти винаги изискват компютърни познания и затова сме предвидили консултации по начална компютърна грамотност, работа с Microsoft Word, Microsoft Exсel, Internet, Skype, електронна поща. Присъствените индивидуални консултации, свързани със самостоятелността ще бъдат заявени от потребителите през Интернет мрежа ВИК и ще се провеждат от експертите на НЦРС. В досегашната дейност на НЦРС не са застъпени чуждоезиково обучение и физическо обучение. Познаването на един чужд език и добрата физическа форма са от изключително важно значение за повишаване на конкурентноспособността на трудовия пазар. 5. Физическо обучение: Голяма част от нашите потребители страдат от хиподинамия, настъпила вследствие на намаляване или изгубване на зрението. Късноослепелият човек в началния етап не може да преодолее страха от придвижване без зрение и често пъти предпочита да не излиза от дома си, вследствие на което се обездвижва и придобива редица допълнителни заболявания – наднормено тегло, артрози и др. В Центъра за подкрепа потребителите ще имат възможност да се консултират със специалист (лекар, който също така е експерт-консултант на Интернет мрежата); ще им бъде изготвена индивидуална програма за физически тренировки и според нея ще ползват спортната зала, оборудвана по настоящия проект. За правилното протичане на тренировките ще бъде назначен инструктор по физическо обучение (спортен инструктор). Ще бъде сформирана група по йога, както и по спортни танци (по желание на потребителите). Групите ще функционират на територията на Пловдив. 6. Чуждоезиково обучение: Съвременният трудов пазар изисква добри познания поне по един западен език. Хората със зрителни увреждания имат нужда от по-задълбочено и продължително езиково обучение за да бъдат конкурентноспособни. По-голяма част от тях не знаят нито един чужд език, а тези, които са изучавали, имат откъслечни познания. Чуждоезиковото ( в случая – англ.език) обучение е необходимо и за подпомагане работата с компютърната техника и софтуер. По проекта се предвижда да се проведе чуждоезиково обучение по английски език в Пловдив и София. В рамките на проекта ще бъдат обучени 4 групи – 2 в Пловдив и 2 в София, всяка с по 5 курсисти. Предвижда се всяка група да премине обучение от 220 учебни часа за период от 6 месеца, като занятията се провеждат 3 пъти седмично по 3 часа.
Дейност 3.3. Трудова терапия и ритъм терапия рез трудовата терапия всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в живота на общността; Трудовата терапия при зрително затруднените мобилизира всички сетива за компенсиране на липсващото зрение; създава чувство за полезност; предизвиква положителни емоции – чувство на удовлетвореност и пълноценност. В рамките на проекта трудовата терапия ще бъде организирана чрез обучение по грънчарство и изработване на керамични изделия за украса. Ще се провежда два пъти седмично в керамичната работилница на НЦРС в Пловдив с по 5 зрително затруднени лица. Ще бъдат организирани изложби с керамични изделия, изработени в рамките на проекта. Ритъм терапията със свирене на барабани намалява напрежението, безпокойството и стреса; помага за регулиране на хронични болки; подсилва имунната система. Проучвания на водещи експерти по онкологични заболявания показват, че свиренето на барабани в група повишава жизнеността на рако-убиващите клетки, настройва химията на човешкото тяло и активира лечението. Терапията с барабани синхронизира двете мозъчни полукълба и дава усещане за самопознание, интеграция и сигурност. Звукът на барабаните генерира динамични нервни връзки във всички части на мозъка, дори да съществуват значителни увреждания като тези, свързани със зрението. Терапията с барабани удвоява дейността на мозъчните Алфа вълни, които са свързани със спокойствие, релаксация и добро физическо състояние. В рамките на проекта ще бъдат организирани 6 групови сесии по ритъм терапия – по 3 в Пловдив и София. Ще бъде разработена листовка на трудовата терапия и ритъм терапията.
Дейност 4.1 – Семинари, конференции, информационни кампании и др. Дейностите са свързани с предоставяне на експертен опит пред по-широка аудитория. В рамките на проекта се предвиждат следните групови мероприятия, повечето от които вече са споменати към съответстващите им дейности: Тийм билдинг – дейност 5.1 Семинари с ресурсни учители на интегрирани деца – 2 в София и 2 в Пловдив – дейност 2.1. Семинари с родители на интегрирани ученици – 1 в София и 1 в Пловдив – дейност 2.1 Работни срещи с Бюра по труда – 2 в София и 2 в Пловдив - дейност 2.2. Ден на отворени врати в Пловдив - дейност 2.2. Семинар с работодатели за представяне на Националните програми за заетост на хората с увреждания в София - дейност 2.2. Работни срещи със Социалните служби по региони – 1 в София и 1 в Пловдив - дейност 2.2. Семинари за придобиване на умения за кандидатстване за работа – 2 в София и 2 в Пловдив – дейност 3.2. Информационна кампания „Съхрани своето зрение” – дейност 1.2. Информационна кампания „ Детето със зрително увреждане – как да общуваме с него” – дейност 2.1. Нови, неспоменати досега в проекта дейности: - Национална научно-практическа конференция „Социални аспекти на нарушеното зрение” Националната научно-практическа конференция „Социални аспекти на нарушеното зрение” ще се проведе през 11 месец от началото на проекта. На нея ще бъдат поканени да изнесат лекции и да проведат обучителна сесия лектори от Катедра „Психофизиологическа корекция на зрението” на Всерусийския център за очна хирургия в Уфа, Башкирия „Аллоплант” с р-л д-р Ернст Мулдашев, където много зрително затруднени българи лекуват своето зрение, а така също и катедра „Специална педагогика” на СУ „Климент Охридски”. Конференцията ще бъде с продължителност 2 дена. Докладите от конференцията ще бъдат издадени в сборник. - Заключителна кръгла маса за отчитане на резултатите с пресконференция и изложба на керамични изделия Заключителната кръгла маса с пресконференция е предвидена за отчитане на резултатите от проекта. Ще бъде аранжирана изложба с керамични изделия, произведени по време на проекта. Ще се направи презентация на резултатите от проекта.
Дейност 4.2 – Издателски дейности за информиране и визуализация По проекта се предвиждат следните дейности за информиране и визуализация: - Презентация на проекта (изготвя се от Координатора за запознаване на екипа с проектните дейности) - Листовка на Интернет мрежата и Форума - Брошура на проекта - Листовка на ритъм терапията и трудовата терапия - Издаване на 10 вида брошури за значими зрителни заболявания - Издаване на рисувана брошура „Детето със зрително увреждане – как да общуваме с него” - Пресинформации - 2 - Плакат за научно-практическа конференция - Стикери за визуализация на оборудването - Табела на проекта формат А3 - Сборник с доклади от научно-практическа конференция
Дейност 5.1. Осигуряване на екип за изпълнение на дейностите по проекта. Обучение на екипа За нуждите на проекта предвиждаме следните позиции: Административно управление: Ръководител Проект; Координатор на проектните дейности, Счетоводител, Оперативна дейност: За Център ВИП – офис Пловдив и София – 1 ръководител и 1 координатор на дейностите; 2 психолози на ½ работен ден; 1 трудов посредник на ½ работен ден в София. За дейности по социалното включване и интеграцията на хората със зрителни увреждания: Консултанти: Психолог, юрист, специалист „Социални дейности”, лекар физиотерапевт, рехабилитатор, експерти по основни рехабилитационни дисциплини, рехабилитатор, юрист; други: придружител на хора със зрителни увреждания, камериер, работник поддръжка; модератори на интернет форум - 2. НЦРС разполага с екип от специалисти за покриване на една част от услугите. За нуждите на проекта допълнително ще бъдат наети; офталмолог, уеб дизайнер, трудови терапевти /арт-терапия/, музикални терапевти; лектори на конференции и семинари, други специалисти. За подсигуряване ежедневното функциониране на Център ВИП – Пловдив се наемат още: чистач, работник по поддръжката и асистент-придружител на хората със зрителни увреждания. Екипът на НЦРС е запознат със спецификата на работа с хора със зрителни увреждания. Работата в Центъра за подкрепа, обаче, изисква по-различни интер-дисциплинарни връзки и интерактивност. Необходимо е да се осъществи сходимост между експертите на НЦРС и външните експерти, които ще бъдат наети специално за проекта. За изграждане на екипност ще се проведе изнесено обучение под формата на Теam Building. Продължителност на обучението – 3 дни. Броят на участниците ще бъде 20, включително екипа за управление на проекта.
Дейност 5.2. Оборудване на Центъра за подкрепа Дейността е насочена към оборудване и обзавеждане на Центъра за подкрепа с необходимите уреди и съоръжения за извършване на физическата рехабилитация на клиентите. За залата по физическа рехабилитация ще бъдат закупени следните уреди: шведска стена, велоергометър, бягаща пътека, гладиатор, кростренажор, уред за натоварване на коремни мускули, вибрираща машина, вибромасажор, апарат за компресотерапия с включени маншети за ръка, кръст и крака. Уредите са подбрани така, че в максимална степен да бъдат подходящи за ползване от хора със зрителни увреждания. Всички уреди са насочени към работа с определени мускулни групи за преодоляване на обездвижването, настъпило вследствие на зрителното увреждане. Част от уредите са предназначени за трудноподвижни клиенти (вибрираща машина и вибромасажор), които не могат самостоятелно да изпълняват физически упражнения. Чрез тези уреди се тонизират мускулите на ръцете и краката и се подобрява циркулацията на кръвта. Апаратът за компресотерапия е изключително подходящ при диабетни заболявания за подобряване циркулацията на лимфния и кръвен поток. Той ще бъде закупен в комплект с маншони за ръка, кръст и крака. За нуждите на Центъра за подкрепа ще бъдe закупен и 1 мобилeн компютър за подпомагане на обученията, работа с мултимедия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 327 131 BGN
Общ бюджет: 301 429 BGN
БФП: 301 429 BGN
Общо изплатени средства: 299 238 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 301 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 145 576 BGN
2014 136 093 BGN
2015 17 569 BGN
299 238 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 256 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 123 740 BGN
2014 115 679 BGN
2015 14 933 BGN
254 352 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 836 BGN
2014 20 414 BGN
2015 2 635 BGN
44 886 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 3 Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 4 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика и/или преминали към реален пазар на труда
Индикатор 5 Наличие и ползване на съществуваща Интернет мрежа за взаимопомощ, информиране и консултиране – мрежа ВИК
Индикатор 6 Подпомогнато обучението на зрително затруднени деца
Индикатор 7 Подпомогната интеграцията и професионалната реализация на възрастни лица със зрителни увреждания
Индикатор 8 Извършени дейности по обучения за повишаване на личностния потенциал
Индикатор 9 Извършени обучения по трудова и ритъм терапия
Индикатор 10 Проведени събития за по-широка аудитория: конференции, кръгла маса, пресконференции
Индикатор 11 Издателски дейности – брой издания по вид: - Презентация на проекта - брошура на проекта - Рекламни листовки на 2 дейности - брошура „Детето с нарушено зрение” - брошура „Съхрани своето зрение” - Пресинформация - Плакат за конференция - Табела на
Индикатор 12 Осигурен екип за всички дейности по проекта и работа на екипа
Индикатор 13 Наличие и използване на обзаведена спортна зала
Индикатор 14 Потребители на съществуваща Интернет мрежа за взаимопомощ, информиране и консултиране – мрежа ВИК
Индикатор 15 Подпомагане обучението на зрително затруднени деца – брой проведени мероприятия: - Посетени интегрирани училища – София и Пловдив - Семинари с ресурсни учители– София и Пловдив - Семинари с родители– София и Пловдив
Индикатор 16 Подпомагане обучението на зрително затруднени деца – брой участници: - Семинари с ресурсни учители - Семинари с родители
Индикатор 17 реализация на възрастни лица със зрителни увреждания – брой проведени мероприятия: - Семинари в Бюра по труда (Пловдив и София) - Семинар с работодатели – София - Ден на отворени врати - Пловдив
Индикатор 18 Подпомагане интеграцията и професионалната реализация на възрастни лица със зрителни увреждания – брой участници: - Семинари в Бюра по труда (Пловдив и София) - Семинар с работодатели – София Обучения за повишаване на личностния потенциал – брой провед
Индикатор 19 Обучения за повишаване на личностния потенциал– брой участници: - Семинари по професионално ориентиране - Семинари „Умения за търсене на работа” - Обучения по английски език - Физическо Обучение - Йога
Индикатор 20 Обучения по трудова и ритъм терапия брой проведени мероприятия:; - Трудова терапия - Пловдив Ритъм терапия – София и Пловдив
Индикатор 21 Обучения по трудова и ритъм терапия– брой участници: - Трудова терапия - Ритъм терапия
Индикатор 22 Конференция, кръгла маса- Брой участници: - Конференция - Кръгла маса
Индикатор 23 Издателски дейности – тираж на изданията - Презентация на проекта - брошура на проекта - Рекламни листовки на 2 дейности - брошура „Детето с нарушено зрение” - брошура „Съхрани своето зрение” - Пресинформация - Плакат за конференция - Табела на п
Индикатор 24 Обучен екип за всички дейности по проекта и работа на екипа - Тийм билдинг
Индикатор 25 Обзаведена Спортна зала – брой закупени уреди
Индикатор 26 Потребители, ползващи спортната зала


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз