Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0070-C0001
Номер на проект: ДОПТ-17/15.10.2012 г.; ДОПТ-26/13.09.2013 г.
Наименование: Разширяване функционалния обхват на Географска Информационна Система (ГИС) на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 15.08.2012
Начална дата: 15.10.2012
Дата на приключване: 13.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е разширяване функционалния обхват на Географска информационна система (ГИС) на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”, за модерно и ефективно управление на инфраструктурата, като предпоставка за подобряване на условията за движение на влаковете по железопътната инфраструктура, както и за подпомагане процеса на планиране и разработване на инвестиционни проекти за модернизация и развитие на железопътната инфраструктура по ОПТ, и ускоряване процеса на изпълнение на проекти в настоящия и следващ програмен период. Чрез разширяване функционалния обхват на ГИС на ДП НКЖИ ще се осигурява информация за всички съоръжения и елементи на железопътната инфраструктура, като по този начин ще се подпомогне управлението на процесите и ще се повиши тяхната ефективност.
Дейности: 1. Организационно-подготвителна дейност и управление на проекта
2. Проектиране на разширяването функционалния обхват на ГИС
3.Заснемане на железопътната инфраструктура и нейните елементи
4.Разработване и доставка на ГИС софтуер
5. Доставка на лицензи за работа с базов софтуер
6. Доставка на хардуер и свързания с него софтуер
7. Разширяване функционалния обхват на ГИС
8. Провеждане на тестове на централно и регионално ниво и приемане на системата
9. Провеждане на обучение на администратори и потребители
10. Внедряване разширението на ГИС
11.Публичност
12. Наблюдение и контрол
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 369 096 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1.1 Изплатени възнаграждения за членовете на ЗИУП
Индикатор 2 1.2 Изработен план за управление на проекта
Индикатор 3 2.1. Изготвен анализ на съществуващото състояние в ДП НКЖИ
Индикатор 4 2.2. Изготвена подробна спецификация на изискванията за разширяване функционалния обхват на ГИС на ДП НКЖИ
Индикатор 5 2.3. Изготвен проект за разширяване функционалния обхват на ГИС
Индикатор 6 2.4. Спазени изисквания на нормативните документи за изграждане на ГИС
Индикатор 7 3.1. Заснета железопътна инфраструктура и нейните елементи в определена координатна система и съответна геодезическа проекция
Индикатор 8 3.2. Разработени файлове от измерванията за инфраструктурното оборудване и терена
Индикатор 9 4.1 Разработен приложен софтуер за новите подсистеми
Индикатор 10 4.2. Интеграция на приложния софтуер на новите подсистеми със съществуващите
Индикатор 11 4.3 Реализация на прототип на системата
Индикатор 12 4.4. Доставка на приложен ГИС софтуер
Индикатор 13 5. Доставка на лицензи за работа с базов софтуер
Индикатор 14 6. Доставка на хардуер и свързаният с него софтуер
Индикатор 15 7.1. Извършена инсталация на ГИС
Индикатор 16 7.2. Зареждане на данни от извършени заснемания
Индикатор 17 7.3. Извършена интеграция, конфигурация и оптимизация на разширение на ГИС и вътрешните системи на ДП НКЖИ
Индикатор 18 8.1. Изготвен план за тестване на системата
Индикатор 19 8.2. Фактически тествана ГИС
Индикатор 20 9.1. Разработен план за обучение, учебни материали и осигурени преподаватели
Индикатор 21 9.2. Извършено обучение на административен персонал
Индикатор 22 9.3. Извършено обучение на основни потребители на системата
Индикатор 23 10.1.Съставена техническа документация на системата
Индикатор 24 10.2. Изготвен план за поддръжка на системата
Индикатор 25 10.3. Изготвен план при аварийни ситуации
Индикатор 26 10.4. Изготвена документация за потребители
Индикатор 27 10.5. Изготвена документация за администратори
Индикатор 28 10.06. Внедрено разширение на ГИС
Индикатор 29 10.7. Одобрен проект за разширяване функционалния обхват на ГИС на ДП НКЖИ
Индикатор 30 11.2. Изпълнен договор за медийно отразяване в средствата за масово осведомяване, вкл. интернет
Индикатор 31 11.1 Изработени и доставени печатни рекламни материали – папки, стикери и други
Индикатор 32 11.3. Изработени и доставени информационни ролбанери
Индикатор 33 11.4. Организиране и провеждане на публични събития – церемония за подписване на договора, пресконференции, официална церемония „рязане на лента”
Индикатор 34 11.5. Изработени и доставени постоянни обяснителни табели
Индикатор 35 12. Изпълнен договор за осъществяване на наблюдение и контрол


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз