Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0053-C0001
Номер на проект: 12-11-43
Наименование: Повишаване ефективността в организацията и координацията в работата на общинската администрация
Бенефициент: Община Брацигово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 17.10.2012
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на по-висока ефективност на общинската администрация в гр. Брацигово
Дейности: Дейност №1 „Организация и управление на проекта”;
Дейност №2 „Изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта”;
Дейност №3 „Разработване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ”;
Дейност №4 „Провеждане на кръгла маса за обсъждане на резултатите от проведения функционален анализ”;
Дейност №5 „Разработване/ усъвършенстване на методологии и вътрешни правила за организацията и координацията в общинската администрация”;
Дейност №6 „Провеждане на съпътстващо обучение на служители от общинската администрация”;
Дейност №7 „Информация и публичност”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 500 BGN
Общ бюджет: 61 489 BGN
БФП: 61 489 BGN
Общо изплатени средства: 57 049 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 489 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 874 BGN
2014 16 175 BGN
2015 0 BGN
57 049 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 743 BGN
2014 13 748 BGN
2015 0 BGN
48 491 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 131 BGN
2014 2 426 BGN
2015 0 BGN
8 557 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Дейност №1 - Приетите от УО отчети за изпълнение дейностите по проекта
Индикатор 4 Дейност №2 - Подписаните договори между община Брацигово и избраните изпълнители по проекта
Индикатор 5 Дейност №3 - Брой разработени анализи;
Индикатор 6 Дейност №3 - Брой разработени препоръки и приет План за действие за подобряване ефективността и ефикасността на функциите на вътрешните звена и оптимизиране на комуника- цията и коорди-нацията в общинската административна структура;
Индикатор 7 Дейност №3 - Брой разботени предложения за промени в устройствения правилник.
Индикатор 8 Дейност №4 - Брой проведени кръгли маси;
Индикатор 9 Дейност №4 - Брой участници;
Индикатор 10 Дейност №4 - Брой отпечатани комплекта документи за разглеждане.
Индикатор 11 Дейност №5 - Брой разработени/ усъвършенствани методологии и вътрешни правила;
Индикатор 12 Дейност №5 - Брой отпечатани методологии и вътрешни правила
Индикатор 13 Дейност №6 - Брой проведени съпътстващи обучения;
Индикатор 14 Дейност №6 - брой обучени служители'
Индикатор 15 Дейност №6 - Процент обучени жени
Индикатор 16 Дейност №7 - Брой публикации на Интернет страницата на Общината;
Индикатор 17 Дейност №7 - Брой проведени пресконференции;
Индикатор 18 Дейност №7 - Брой отпечатани и разпространени брошури;
Индикатор 19 Дейност №7 - Брой изработени и монтирани информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз