Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0015-C0001
Номер на проект: ESF-2116-02-10003
Наименование: "ПАРТНЬОРИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ - квалификационни услуги и обучения на заетите лица в ДИАНА КОМЕРС - 1 ЕООД, АКВАГРУП-ХИТ ООД и КО И КО ЕООД"
Бенефициент: „Диана комерс – 1” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Да се подобри адаптивността на заетите лица в ДИАНА КОМЕРС 1 ЕООД, АКВАГРУП-ХИТ ООД и КО и КО ЕООД, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието. В рамките на проекта ще се предоставят квалификационни обучения за заетите лица в три предприятия от гр.Ямбол, които предлагат затворен цикъл в строителството със съпътстващи производства.
Дейности: Дейност 1: Сформиране екип за изпълнение на проекта. Дейността предвижда сформиране и поддържане на специална структура за изпълнение и управление на проекта - Екип на проекта. Той ще се състои от: Ръководител на проекта и Счетоводител на проекта. Екипът е определен при подготовка на проектното предложение. Участието му при разработването на проекта гарантира познаването на проектната идея, дейностите и ангажираността му по време на изпълнението. Членовете на екипа ще бъдат ангажирани по проекта след сключване на договори, определящи техните задължения и отговорност за изпълнението на проекта. Екипът ще бъде отговорен за техническото и финансово изпълнение на проекта. В тази връзка ще се провеждат ежемесечни работни срещи, на които ще се следи за изпълнението на календарния график и напредъка на проекта. Ще бъдат отчитани извършените дейности и планирани предстоящите. Ръководителят на проекта ще изготвя подробен план за действие който ще се предоставя и на Пртньорите по проекта. Ще се разпределят дейностите и задачите между членовете на екипа. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган доклади, междинни технически доклади и окончателен технически доклад, придружени с финансови отчети. За организацията и управлението на проекта, ДИАНА КОМЕРС 1 ЕООД ще предостави за ползване отделен офис в административната сграда на фирмата в гр. Ямбол.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на подизпълнители за планираните по проекта обучения. Ще се прчилагат процедурите за избор уредени в ПМС № 55/12.03.2007г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Предвидени по проекта процедури: - • Избор на изпълнител за „Доставчик на обучения за професионална квалификация, според планираните специалности», планирана стойност на услугата < 50 000 но > 15 000 лв. Без ДДС, не се предвижда процедура. Техническото задание за провеждане ще бъде изготвено с отделни позиции според броя на предвидените обучения. Изборът ще бъде извършен чрез събиране на не по-малко от 3 съпоставими оферти, които съдържат техническо и финансово предложение. Офертите ще бъдат оценявани по критерии „икономически най-изгодна оферта”. Извършения разход ще бъде доказан със сключен договор и първичен платежен документ. • Избор на изпълнител за «Информиране и публивност по проекта» и „Одит на проекта”, планирана стойност на услугата <15 000 лв. без ДДС, не се предвижда процедура. Изборът ще бъде извършен като се събере една оферта, отговаряща на техническите изисквания в договора за безвъзмездна финансова помощ. Извършеният разход ще бъде доказан с първичен платежен документ.
Дейност 3: Организиране и провеждане на квалификационно обучение за заети лица в ДИАНА КОМЕРС 1 ЕООД Обучението ще се провежда в съответствие с изискванията на ЗПОО по отношение на входящото образователно равнище, необходимия брой и продължителност на курсовете. Обучението ще преминат 26 заети лица от водещата организация. Те ще бъдат провеждани в гр.Ямбол от лицензиран ЦПО. Обучителният процес ще протече в рамките на мин. 300 учебни часа. Обучението е насочено към предоставяне на теоретични познания и придобиване на практически умения, отговарящи на специфичните потребности на фирмата - работодател. Обучението ще се провежда по учебния план и програма по част от професия "Строител" и "Каменоделец" по втора квалификационна степен, в следните специалности: • професия"Каменоделец", специалност 2150601"Каменоделство" – 5 лица; • професия"Строител",специалност 5820302 "Кофражи" – 5 лица; • професия"Строител", специалност 5820304 "Зидария" – 4 лица; • професия"Строител",специалност 5820306 "Вътрешни облицовки и настилки"– 10 лица; • професия "Строител", специалност 5820307"Външни облицовки и настилки"– 2 лица. Дейността ще се изпълнява в следната последователност: Сформиране на групите от заети лица за провеждане на обучения. Обучението ще бъде организирано във време и място, така че да не се пречи на нормалното протичане на работния процес във фирмата. Изготвяне на графици за обучение на всяка група Изготвяне на детайлна учебна програма, която е съгласувана на среща на екипа и преподавателите. Въз основа на програмата ще се състави подробен план за реализация на обучението; Разработване на седмично разписание /за целия период на провеждане на обучението/ и планиране провеждането на текущ контрол. Подготовка на входящи тестове за определяне на входното ниво на участниците в обучението; Подготовка на тестове за текущ контрол /Изпитна форма/ за проверка на придобитите знания, както и изходящ тест за всяко едно ниво. Изготвяне на ежедневна присъствена форма за проследяване посещението на обучаваните лица от фирмата. Осигуряване на учебни пособия и необходими материали за провеждане на теоретични и практически занятия по съответните специалности- учебна литература и помощни учебни материали – учебници, работни тетрадки, дискове, както и доставката на материали и консумативи за нуждите на обучението. Професионалното обучение приключва с провеждане на квалификационни изпити по теория на професията под формата на изпитен тест (6 уч. часа) и по практика на професията под формата на индивидуално практическо задание с продължителност 6 уч. часа. На всеки обучаем, успешно завършил курса на обучение, ще бъде издадено Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
Дейност 4: Организиране и провеждане на квалификационно обучение за заети лица в АКВАГРУП-ХИТ ООД Обучението ще се провежда в съответствие с изискванията на ЗПОО по отношение на входящото образователно равнище, необходимия брой и продължителност на курсовете. Обучението ще преминат 12 заети лица от организацията-партньор. Те ще бъдат провеждани в гр.Ямбол от лицензиран ЦПО. Обучителният процес ще протече в рамките на мин. 300 учебни часа. Обучението е насочено към предоставяне на теоретични познания и придобиване на практически умения, отговарящи на специфичните потребности на фирмата - работодател. Обучението ще се провежда по учебния план и програма по част от професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", специалност 5820501-"Вътрешни ВиК мрежи" по втора квалификационна степен. Дейността ще се изпълнява в следната последователност: Сформиране на групите от заети лица за провеждане на обучения. Обучението ще бъде организирано във време и място, така че да не се пречи на нормалното протичане на работния процес във фирмата. Изготвяне на графици за обучение на всяка група Изготвяне на детайлна учебна програма, която е съгласувана на среща на екипа и преподавателите. Въз основа на програмата ще се състави подробен план за реализация на обучението; Разработване на седмично разписание /за целия период на провеждане на обучението/ и планиране провеждането на текущ контрол. Подготовка на входящи тестове за определяне на входното ниво на участниците в обучението; Подготовка на тестове за текущ контрол /Изпитна форма/ за проверка на придобитите знания, както и изходящ тест за всяко едно ниво. Изготвяне на ежедневна присъствена форма за проследяване посещението на обучаваните лица от фирмата. Осигуряване на учебни пособия и необходими материали за провеждане на теоретични и практически занятия по съответните специалности- учебна литература и помощни учебни материали – учебници, работни тетрадки, дискове, както и доставката на материали и консумативи за нуждите на обучението. Професионалното обучение приключва с провеждане на квалификационни изпити по теория на професията под формата на изпитен тест (6 уч. часа) и по практика на професията под формата на индивидуално практическо задание с продължителност 6 уч. часа. На всеки обучаем, успешно завършил курса на обучение, ще бъде издадено Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
Дейност 5: Организиране и провеждане на квалификационно обучение за заети лица в КО И КО ЕООД Обучението ще се провежда в съответствие с изискванията на ЗПОО по отношение на входящото образователно равнище, необходимия брой и продължителност на курсовете. Обучението ще преминат 16 заети лица от организацията-партньор. Те ще бъдат провеждани в гр.Ямбол от лицензиран ЦПО. Обучителният процес ще протече в рамките на мин. 300 учебни часа. Обучението е насочено към предоставяне на теоретични познания и придобиване на практически умения, отговарящи на специфичните потребности на фирмата - работодател. Обучението ще се провежда по учебния план и програма по част от професия "Строител" и "Оператор в дървообработването" по втора квалификационна степен, в следните специалности: • професия "Оператор в дървообработването", специалност 5430201"Производство на мебели"– 9 лица; • професия "Оператор в дървообработването", специалност 5430202"Производство на врати и прозорци" – 1 лице; • професия "Оператор в дървообработването", специалност 5430207”Производство на дървесни плочи” -2 лица; • професия "Строител", специалност 5820309 "Бояджийски работи" -3 лица. Обучение за част от професия по трета квалификационна степен, в следните специалности: професия"Организатор в дървообработването и производството на мебели", специалност 5431002 "Дървообработване" – 1 лице. Дейността ще се изпълнява в следната последователност: Сформиране на групите от заети лица за провеждане на обучения. Обучението ще бъде организирано във време и място, така че да не се пречи на нормалното протичане на работния процес във фирмата. Изготвяне на графици за обучение на всяка група Изготвяне на детайлна учебна програма, която е съгласувана на среща на екипа и преподавателите. Въз основа на програмата ще се състави подробен план за реализация на обучението; Разработване на седмично разписание /за целия период на провеждане на обучението/ и планиране провеждането на текущ контрол. Подготовка на входящи тестове за определяне на входното ниво на участниците в обучението; Подготовка на тестове за текущ контрол /Изпитна форма/ за проверка на придобитите знания, както и изходящ тест за всяко едно ниво. Изготвяне на ежедневна присъствена форма за проследяване посещението на обучаваните лица от фирмата. Осигуряване на учебни пособия и необходими материали за провеждане на теоретични и практически занятия по съответните специалности- учебна литература и помощни учебни материали – учебници, работни тетрадки, дискове, както и доставката на материали и консумативи за нуждите на обучението. Професионалното обучение приключва с провеждане на квалификационни изпити по теория на професията под формата на изпитен тест (6 уч. часа) и по практика на професията под формата на индивидуално практическо задание с продължителност 6 уч. часа. На всеки обучаем, успешно завършил курса на обучение, ще бъде издадено Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
Дейност 6: Информиране и публичност по проекта. Съгласно Регламент No. 1828/2006 г. и Комуникационния план план на ОП РЧР с цел осигуряване на широка публичност и популяризация на дейностите по проекта и финансовата подкрепа от ЕСФ чрез ОП РЧР, след подписване на договора за финансиране на проекта ще стартира информационно-разяснителна кампания. Популяризирането ще бъде насочено в три основни направления: Информиране на персонала на дружествата; популяризиране сред обществеността на региона и другите предприятия от бранша, на участието на „ДИАНА КОМЕРС 1” ЕООД, „АКВАГРУП-ХИТ” ООД и „КО И КО” ЕООД в схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; популяризиране чрез материали материали в Интернет и информационни събития, което ще даде гласност за проекта сред партньорите и потенциални контрагенти в нацинален мащащ. Ще бъдат отпечатани 3 бр. платени публикации в регионални и местни печатни медии. Ще бъде изработена отделна рубрика към интернет страницаа на –ДИАНА КОМЕРС 1 ЕООД, в която ще бъде направено представяне на проекта. Рубриката ще съдържа задължителните графични знаци, банери и текст с информация за целите на проекта, целевите групи и дейностите. Хронологичо ще се представя текущото изпълнение и поситгнатите резултати. След приключванена проекта, ще бъде публикувани сминки и информация за отделните етапи от изпълнението. Ще се организират 2 информационни събития за местните и/или национални медии–за старта и завършването на дейностите по проекта. Техният вид ще бъде в съответствие с мащаба на проекта. Първата пресконференция ще се проведе при стартиране на проекта. На тази пресконференция ще се представи самият Проект, партньорите по Проекта. Ще се представят основните цели, дейностите, целевите групи и очакваните резултати. Втората ще се проведе при приключване на Проекта. На нея ще се представят заключителните резултати, степента, в която Проектът е постигнал предварително поставените цели и задачи, перспективите за очаквано устойчиво продължаване на дейността Ще се изработят Информационно табло/ Билборд – 3 бр., които ще се поставят на видно място във всяка от фирмите. Информационните табла ще съдържат името на проекта, продължителността, участниците в него, размерът на помощта, логото на Европеиския съюз в съответствие с графичните стандарти; логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; пълно наименование на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и посланието, което символизира помощта на ЕС: „Инвестира във вашето бъдеще!”.
Дейност 7: Отчитане на проекта и одит Ще бъдат изготвени следните основни документи, във връзка със задълженията на Бенефициента по отношение на отчитането: • Подробен план график за изпълнение на дейностите по проекта и график за провеждане на тръжни процедури; • Доклади, с които се отчита техническото и финансово изпълнение на проекта. • Всички изискуеми документи по отчитането на проекта (бюджети, справки и и отчети, отразяващи изпълнението на договора). • Информация за потребителите на квалификационните услуги, присъствени листове, регистрационни формуляри, входящи и изходящи формуляри, анкети за обратна връзка. • Доклад на външен одит по проекта; • Междинни и окончателен технически доклади и финансов отчет. ДИАНА КОМЕРС 1 ЕООД и Партнорите по проекта разполагат със счетоводна система и ще осигурят поддържането и архивирането на финансови данни, документи и отчети в съответствие с изискванията на чл. 60d от Регламент (ЕО) № 1083/2006. В рамките на съществуващата счетоводна система ще се поддържа счетоводна аналитичност за всички свързани с проекта транзакции. Всички разходооправдателни документи по проекта ще се съставят самостоятелно от останалите документи на фирмата и ще съдържат всички реквизити, съгласно българското законодателство. Плащанията към изпълнители ще се извършват съгласно подписани двустранни договори. Особено внимание ще бъде отделено на процеса на верифицирането на разходите. Като етап от процеса на сертифициране, верифицирането представлява процес на наблюдение и контрол върху финансовия и физическия напредък по проекта за потвърждаване на приемливостта на разходите за изпълнение на проекта. По проекта ще се извърши одит, като докладите ще се прилагат към всяко искане за междинно и окончателно плащане. Одиторът ще консултира и контролира счетоводителя на проекта при осчетоводяването на първичните счетоводни документи, видовете разходи, тяхната допустимост и целесъобразност. По този начин ще има прозрачност на информацията и възможност за бърза реакиця при възникване на казуси в процеса на реализация на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 797 BGN
Общ бюджет: 25 256 BGN
БФП: 17 679 BGN
Общо изплатени средства: 17 672 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 359 BGN
2013 0 BGN
2014 12 312 BGN
2015 0 BGN
17 672 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 556 BGN
2013 0 BGN
2014 10 465 BGN
2015 0 BGN
15 021 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 804 BGN
2013 0 BGN
2014 1 847 BGN
2015 0 BGN
2 651 BGN
Финансиране от бенефициента 11 306 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз