Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0046-C0001
Номер на проект: ESF-2116-06-11001
Наименование: "Повишаване на квалификацията на служителите от "АНДИ БГ" ООД
Бенефициент: АНДИ БГ ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 02.10.2012
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели: Общата цел на проект «Повишаване на квалификацията на служителите от „АНДИ БГ” ООД“ е повишаване на производителността и адаптивността на работната сила във фирмата.
Дейности: Дейност 1 . Подготвителна среща на екипа по проекта Дейност 1 ще обхване дейности по сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта. Ще бъдат проведени толкова срещи, колкото са необходими за да: - се разпределят задълженията и отговорностите между членовете на екипа; - се изготви система за контрол върху изпълнението на проекта; - се уточни и детайлизира план-графика на предстоящите дейности; - се обсъдят предстоящите дейности за избор на подизпълнител за провеждане на планираните обучения. Дейността ще допринесе за установяване на система за управление и вътрешен мониторинг на проекта и проследимост на резултатите от всяка дейност, което ще позволи оценка на дейностите на всеки един етап от проекта и ще допринесе за качествено изпълнение на проекта като цяло.
Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители за осъществяване на обученията Дейност 2 ще обхване действия за подготовка на тръжна документация за избор на организации, които да проведат предвидените по проекта обучения. Дейността ще включи също така изпълнение на самите тръжни процедури съгласно изискванията заложени в Постановление на Министерски Съвет 55 от 12.03.2007 г. В рамките на дейността ще бъдат подготвени и подписани договори с подизпълнители, след което ще се пристъпи към изпълнение на обучителните дейности. С цел придобиване на професионална квалификация на част от персонала на „АНДИ БГ” ООД и съответно повишаване капацитета на фирмата, се предвижда провеждането на обучение за придобиване на професионална квалификация по различни специалности. То ще се проведе от наета лицензирана обучителна организация, избрана по съответния ред, по специална учебна програма. След приключване на обучителните курсове на успешно завършилите ще бъде издадено Удостоверение за професионална квалификация за част от професия. Обучението за придобиване на ключови компетенции ще се реализира от външна организация, притежаваща необходимия капацитет, избрана по съответния ред и всички успешно завършили обучението ще получат Сертификат за преминат курс на обучение Документацията и избора ще се осъществят по правилата на Постановление 55 на Министерски Съвет и съгласно указанията и изискванията на Договарящия орган – Агенция по заетостта. В изискванията на ПМС №55/12.03.2007 г. е заложено условието за спазване принципите на равнопоставеност. Проведените процедури за избор на изпълнители ще гарантират принципа на лоялна и честна конкуренция, като изпълнителите ще бъдат подбирани в зависимост от техните умения, ефективност, опит и надеждност за предоставяне на конкретните услуги.
Дейност 3. Провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация От персонала на „АНДИ БГ” ООД са подбрани общо 86 служителя, които ще участват в обучение за придобиване на професионална квалификация в 3 направления: 3.1. Придобиване на професионална квалификация по част от професия „Електромонтьор”, Специалност "Електрообзавеждане на производството" – код 5220204 – 36 човека 3.2. Придобиване на професионална квалификация по част от професия "Заварчик", специалност "Заваряване" код 5210901 – 24 човека 3.3. Придобиване на професионална квалификация по част от професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване" 4820301 – 26 човека Продължителността на обучението ще варира съобразно избраната професионална квалификация – 6 месеца за обучаемите по част от професия „Електромонтьор” и 4 месеца за обучаемите по част от професия "Заварчик" и "Оператор на компютър". Ще бъдат сформирани по две групи за всяка специалност. Успешно завършилите обучението ще получат Удостоверение за професионална квалификация за част от професия. Обучителните дейности представляват доказан метод за повишаване капацитета на човешките ресурси във всяка една сфера на обществения живот. Дейността ще допринесе като цяло за постигане на специфичните и общата цел на настоящия проект, както и за постигане на целите на програмата като цяло, а именно повишаване квалификацията и конкурентноспособността на заети лица.
Дейност 4. Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетенции От персонала на „АНДИ БГ” ООД са подбрани общо 150 служителя, които ще участват в обучение за придобиване на ключови компетенции в 2 направления: 4.1. Комуникация с клиенти и водене на преговори: - 23 човека в гр. Стара Загора; - 8 човека в гр. Варна; - 9 човека в гр. Бургас; - 15 човека в гр. София. 4.2. Умения за работа в екип – 95 човека в град Пловдив Ще бъдат сформирани групи на териториален принцип. Успешно завършилите обучението ще получат Сертификат за преминат курс на обучение. Придобиването на ключови компетенции ще повиши квалификацията на персонала на „АНДИ БГ” ООД и съответно цялостния капацитет на фирмата, Дейността ще допринесе като цяло за постигане на специфичните и общата цел на настоящия проект, както и за постигане на целите на програмата като цяло, а именно повишаване квалификацията и конкурентноспособността на заети лица.
Дейност 5. Информационна кампания за популяризиране на проекта Дейност 5 ще започне веднага след приключване на Дейност 1 и ще продължи до самия край на проекта. Дейността ще обхване разнообразни действия, целящи популяризиране на проекта, както и информиране на обществеността в общините Пловдив и Марица за ползите от инвестирането в развитието на човешкия ресурс, както за самата работна ръка, така и за работодателите в региона. В рамките на дейността ще бъдат изработени, отпечатани и разпространени 1000 брошури – цветни - гланц, А4 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях. Брошурите ще съдържат информация за проекта, дейностите по проекта и предвиденото обучение, както и информация относно полученото финансиране по ОП „РЧР”, както и препоръки към работната ръка и работодателите в общините Пловдив и Марица, за следване принципите на учене през целия живот като гаранция за устойчива заетост и ефективност на труда. Брошурите ще бъдат разпространени на публични места, чрез което ще достигнат до най-голям брой хора. Освен това, те ще бъдат разпространени и сред партньори и работодатели от района, както и в местни институции и неправителствени организации. Една част от тях ще бъдат предоставени и на Камарата на строителите в България, и на Асоциацията на комуникационни и информационни специалисти, като сериозни браншови организации, работещи по проблема с квалифицията на заетите. Същевременно, регулярно ще бъдат реализирани и публикации в интернет-сайта на дружеството със съответната информация за дейностите и резултатите от проекта. Предвиждат се поне 2 публикации. В допълнение към тези дейности, ще бъде изработена информационна табела, която ще бъде поставена на видно място в базата на „АНДИ БГ” ООД. Дейностите за информация и публичност представляват съпътстващи изпълнението на проекта дейности, които ще допринесат като цяло за разпространение на резултатите от настоящия проект, както и за популяризиране на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”. В рамките на тези дейности ще бъдат реализирани редица публикации и мерки за визуализация и информация. Предлаганите дейности са разнообразни и разнородни като с това се цели достигане до максимален брой представители на целевите групи и заинтересовани страни. Ще бъдат издадени брошури, ще бъдат направени и публикации, които представляват изпитан метод за повишаване на информираността, както и за популяризиране и разпространение на проектните резултати. В допълнение, публикациите в интернет пространството представляват съвременен и популярен метод за разпространение на информация, чрез което ще допринесе за разпространение на резултатите от проекта и промотиране на финансовата подкрепа получена по ОПРЧР.
Дейност 6. Заключителна среща. Проектно отчитане Проектът ще завърши с дейност 6, която се състои в изготвяне на финални отчети за изпълнението на проекта и която ще продължи 1 месец. За изпълнение на дейността ще бъде отговорен екипът по проекта Изготвените доклади и отчети за финализиране на проектните дейности ще бъдат предоставени на Междинното Звено и УО за одобрение с цел приключване на проекта. Дейността ще послужи за оценка на постигнатите резултати от проекта, както и за оценка на ефективността на реализираните дейности. Дейността ще спомогне за съпоставка на заложените по проекта и постигнатите след неговата реализация цели, както и за оценка на използваните методи и подходи и постигане на максимална прозрачност и отчетност на разходваните средства. Качественият анализ при финализиране на проекта ще подпомогне проектния екип при бъдещо реализиране на проектни инициативи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНВИКТУС ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 484 BGN
Общ бюджет: 69 051 BGN
БФП: 55 241 BGN
Общо изплатени средства: 55 233 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 097 BGN
2013 0 BGN
2014 44 203 BGN
2015 - 67 BGN
55 233 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 432 BGN
2013 0 BGN
2014 37 573 BGN
2015 - 57 BGN
46 948 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 665 BGN
2013 0 BGN
2014 6 630 BGN
2015 - 10 BGN
8 285 BGN
Финансиране от бенефициента 13 871 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз