Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0031-C0001
Номер на проект: 12-11-28
Наименование: Ефективна администрация - Община Садово
Бенефициент: ОБЩИНА САДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 10.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Садово
Описание
Описание на проекта: Постигане на висока ефективност на администрацията и избягване на дублиращи се функции чрез оптимизиране на структурата на общинската администрация
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Управлението на проекта е дейност, която ще се извършва през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление, включващ ръководител, координатор и счетоводител; - разработване и прилагане на механизми за вътрешна работа на членовете на екипа, механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - всички други дейности, произтичащи от ангажиментите на кандидата по ОПАК и свързани с административно-техническото обезпечаване на проектните дейности. Предвиждат се разходи за режийни и консумативи – хартия, тонер, пощенски разходи и куриерски услуги за експресни пратки към УО и др.
Дейност 2: Диагностициране Дейност 2 е основна за проектното изпълнение. Тя се състои в извършване на подробен функционален анализ на отговорностите и капацитета, оценка на дейностите и работните процеси, числеността на служителите спрямо функциите и дейностите, които изпълнява административната структура, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Екипът, който ще извърши анализът, ще бъде избран чрез външна поръчка. Той ще извърши анализът, използвайки единната методология и наръчника, като си взаимодейства с администрацията. Дейността ще бъде координирана съвместно чрез екипа на управление на проекта и съдействието на ресорния зам.- кмет. Кандидатът ще проведе съответната тръжна процедура за избор на изпълнител на анализа съгласно приложимото законодателство. Предвиждат се разходи за възлагане на подготовката на тръжната документация във връзка с тръжните процедури съгласно приложимите законови изисквания.
Дейност 3: Вътрешни правила за организационно развитие На базата на функционалния анализ ще се изработи план за действие, който да съдържа необходимите мерки за: - подобряване на организацията, работните процеси и координацията чрез картогхрафиране на процесите и разработване на инструкции и процедури за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията; - оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност на дейността; - промени в нормативните, стратегически и други документи и в устройствените правилници; - въвеждане на стратегии за организационно развитие, модели за управление на промените; - механизми за оценка на ефикасността и ефективността на процесите и структурите; - разработване на индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението на предложените в наръчника механизми; Всички тези предложения ще бъдат предоставени за обсъждане в рамките на следващата дейност и впоследствие приети от общинската администрация с цел оптимизиране на структурите и процесите. Дейността ще бъде възложена на външен консултант, като кандидатът ще проведе съответната тръжна процедура за избор на изпълнител съгласно приложимото законодателство.
Дейност 4: Работна група и обучение Дейност 4 обхваща две основни поддейности: - Създаване на работна група за съвместна работа по преглед на анализа по дейност 2 и приложимостта на наръчника с документи по дейност 3. Работната група ще включва експерти от общината и общ.структури – максимално 16 служители. В разширен състав работната група ще провежда срещи с представители на заинтересованите страни (местна общност, образователни, здравни заведения, други администрации, местен бизнес и граждански сдружения); - Обучение за представителите на работната група относно ефективните методи за прилагане на правилата разработени на базата на Единната методология за функционален анализ, представяне на добри практики в областта на административното управление, изводи и препоръки, принципи на доброто административно управление и практически проблеми в малките административни структури; За дейността на работната група са предвидени следните съвместни срещи: - Първото съвместно заседание ще бъде проведено в Община Садово с цел разглеждане на резултатите от анализа и приложението на наръчника. - Две заседания ще бъдат проведени в Община Садово с участието на представители на заинтерсованите страни. - Предвиденото двудневно обучение ще се проведе в Община Садово, като следва да бъде възложено на външен изпълнител, който да организира лектори и материали за провеждането му. Участници ще бъдат членовете на работната група – макс. 16 души.
Дейност 5: Информация и публичност Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта и включват: - Разработване на план за публично представяне на дейностите по проекта; - Организация на откриваща и закриваща конференция и пресконференция, с наемане на зала, оборудване и кафе паузи; - Изработване на 1 бр. информационна табела за проекта; - Подготовка и отпечатване на 200 бр. брошури с информационни материали за проекта; - Публикуване на информация по проекта в официалния сайт на двете община за дейностите по проекта; - 10 бр. публикации в пресата; Всички информационни и рекламни материали, изработени и разпространени в рамките на изпълнението на проекта, ще съдържат логото на финансиращата програма и информация за финансовата помощ, предоставена от ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Приватсистем"ООД
ЕРМА 5
"Кинетик-С-Илиев,Андреев и с-ие" СД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 536 BGN
Общ бюджет: 91 002 BGN
БФП: 91 002 BGN
Общо изплатени средства: 91 002 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 907 BGN
2013 9 144 BGN
2014 60 951 BGN
2015 0 BGN
91 002 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 771 BGN
2013 7 772 BGN
2014 51 809 BGN
2015 0 BGN
77 352 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 136 BGN
2013 1 372 BGN
2014 9 143 BGN
2015 0 BGN
13 650 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи
Индикатор 5 Брой въведени модели за управление на промените
Индикатор 6 Брой въведени конкретни механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури
Индикатор 7 Брой разработени индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението в конкретни администрации
Индикатор 8 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 9 Брой проведени работни срещи и работни групи
Индикатор 10 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 11 По Дейност 1 - Спазване на предварително установения план-график и успешно изпълнение на заложените дейности
Индикатор 12 По Дейност 2 - Подготвена тръжна документация съгласно изискванията
Индикатор 13 По Дейност 2 - Бр. проведена тръжна процедура и избран изпълнител за извършване на анализа в общината кандидат
Индикатор 14 По Дейност 1 - Бр. сключени договори с членовете на екипа за управление на проекта
Индикатор 15 По Дейност 2 - Бр. разработен (и преведен) анализ съгласно ЕМФА
Индикатор 16 По Дейност 3 - Бр. проведена тръжна процедура и избран изпълнител
Индикатор 17 По Дейност 3 - Разработени Наръчници с Вътрешни правила за организационно развитие, съдържащи описаните в дейност 3 предложения
Индикатор 18 По Дейност 4 - Проведени срещи на работната група с 16 участници
Индикатор 19 По Дейност 4 - Проведено Двудневно обучение за общо 16 участници – представители на работната група
Индикатор 20 По Дейност 5 - Бр. изработени рекламни радио клипове
Индикатор 21 По Дейност 5 - Бр. изработени рекламни прес карета
Индикатор 22 По Дейност 5 - Бр. излъчвания на рекламните клипове в радиостанции
Индикатор 23 По Дейност 5 - Бр. проведени пресконференции
Индикатор 24 По Дейност 5 - Бр. публикувани платени съобщения в медиите - публикувани рекламни прес карета
Индикатор 25 По Дейност 5 - Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 26 По Дейност 5 - Бр. разпространени информационни и рекламни материали ( брошури)
Индикатор 27 По Дейност 5 - Бр. статии и интервюта в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз