Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.10-0002-C0001
Номер на проект: DIR-51211229-1-171
Наименование: Разработване на планове за управление на риска от наводнения
Бенефициент: Басейнова дирекция Западнобеломорски район -Благоевград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 04.09.2012
Начална дата: 29.09.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво; Подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения съгласно Закона за водите; Подготовка на план за управление на риска от наводнения за ЗБР за БУ съгласно Закона за водите; Трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни на ЗБР за БУ; Хоризонтална дейност. Разработването на методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения.
Дейности: Дейност 7: Информация и публичност на проекта Подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на ЕС. Пресконференции, рекламни пана и др.
Дейност 3: Подготовка на план за управление на риска от наводнения за ЗБР за БУ съгласно Закона за водите. 1.Определяне на целите и приоритетите за всеки РБУ при управление на риска от наводнение на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ; 2. Определяне на програма от мерки за управление и координация с мерките в ПУРБ. Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи-ползи; 3.Изготвяне на Екологична оценка на проекта на ПУРН за ЗБР за БУ; 4.Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността по проекта на ПУРН и по екологичната оценка на проекта на ПУРН, както и координация с консултациите по проекта на ПУРБ по РДВ за ЗБР за БУ
Дейност 5: Разработването на методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения Консултантска помощ за разработване на Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на риска от наводнения съгласно чл.187,ал.1,т.5 от ЗВ.
Дейност 2: Подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения съгласно Закона за водите Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за ЗБР за БУ съгласно чл.146д, 146е, 146ж, 146з от закона за водите; Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения и координация с консултациите на ПУРБ за ЗБР за БУ.
Дейност 4: Трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни на ЗБР за БУ Обмен на информация и съгласуване на районите по чл.5 от ДН; за картите на районите под заплахата от наводнения и на районите с риск от наводнения (чл.6.2 от Директива 2007/60/ЕО) и съгласуване на ПУРН за международните речни басейни.
Дейност 6: Одит на проекта в БДЗБР Цялостна проверка за законосъобразно реализиране на дейностите в проекта.
Дейност 5.1: Организация и управление на проекта в БДЗБР Чрез нарочни механизми за вътр. оценка и контрол за осигуряване на кач. изпълнение на заложените дейности, включително техническа помощ за подготовка на документация за възлагане по реда на ЗОП.
Дейност 1: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво 1.Консултантска помощ за изготвяне на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво/ПОРН/ в ЗБР за БУ; 2.Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността по проекта на Предварителна оценка на риска от наводнения в ЗБР за БУ; 3.Консултантска помощ за определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения за бас. на р. Струма, Места и Доспат. (РЗПРН) - чл.5 на Директива 2007/60/ЕС)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 149 200 BGN
Общ бюджет: 1 628 161 BGN
БФП: 1 628 161 BGN
Общо изплатени средства: 1 454 216 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 628 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 643 BGN
2014 61 644 BGN
2015 1 303 930 BGN
1 454 216 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 319 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 914 BGN
2014 49 315 BGN
2015 1 043 144 BGN
1 163 373 BGN
В т.ч. Национално финансиране 308 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 729 BGN
2014 12 329 BGN
2015 260 786 BGN
290 843 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой изготвени и приети предварителни оценки на риска от наводнения на ниво район за басейново управление
Индикатор 2 брой изготвени карти на районите от наводнения и карти на на районите с риск от наводнения на ниво район за басейново управление
Индикатор 3 брой изготвени и приети планове за управление на риска от наводнения на ниво район за басейново управление
Индикатор 4 Проведени обществени консултации
Индикатор 5 Разработен проект на програма от мерки от проект към ПУРН и икономически анализ
Индикатор 6 Протоколи за проведени срещи по трансгранична координация
Индикатор 7 Методика за разходи – ползи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз