Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.06-0021-C0001
Номер на проект: Д01-299/10.09.2012
Наименование: "За по-добро бъдеще"
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ „РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ” - ГР. СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.07.2012
Начална дата: 10.09.2012
Дата на приключване: 10.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на процеса на по-успешна социална и образователна реинтеграция на децата и учениците, вече отпаднали от образователната система и превенция на повторното им отпадане, чрез: -подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение; -засилване на мотивацията за включване в образователния процес; -допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.
Дейности: Дейност 1 Мениджмънт на проекта
Дейност 2 Идентифициране на отпаднали ученици. Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието, чрез информационни кампании.
Дейност 3 Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпаднали ученици.
Дейност 4 Допълнително обучение за наваксване на пропуснатия материал
Дейност 5 Реинтеграция на отпаднали ученици в училище и прилагане на механизми за превенция от повторно отпадане.
Дейност 6 Осигуряване на информираност и публичност по проекта
Дейност 7 Мониторинг и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 156 147 BGN
Общ бюджет: 149 340 BGN
БФП: 149 340 BGN
Общо изплатени средства: 149 337 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 340 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 229 BGN
2013 118 107 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 337 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 545 BGN
2013 100 391 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 936 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 684 BGN
2013 17 716 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 400 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система
Индикатор 2 Oтпаднали ученици, участващи в мерки за връщане в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз