Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0015-C0001
Номер на проект: ESF-1109-01-11001
Наименование: Професионалната квалификация - път към намаляване на безработицата в община Ихтиман
Бенефициент: Ер София ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.08.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ихтиман
Описание
Описание на проекта: - Повишаване на конкурентоспособността на лицата на пазара на труда, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация; - Създаване на условия за устойчива заетост за уязвимите групи на пазара на труда.
Дейности: 1. Формиране на екип за управление на проекта След стартирането на проекта ще се състои среща, на която да бъдат подписани граждански договори с членовете на екипа и ще бъдат разпределени задачите и отговорностите за всеки от тях. За успешното реализиране на проекта за срок от 12 месеца ще бъдат назначени ръководител проект, координатор проект и счетоводител. Основните качества, на които сме заложили при избора на екип са инициативност, опит в мениджмънта и управлението на проекти, опит в работа с хора, както и умения за работа в екип. Ще се изготви график за провеждане на последващи срещи, като всеки месец ще се отчитат постигнатите резултати. За целта ще се изготвят протоколи от срещите.
2. Информационна кампания и публичност Информационната кампания е важна за изпълнението на проекта. Публичната информираност ще бъде коректив за нашите действия. Съгласно точка 2.1. от одобреното „Ръководство за информиране и публичност” ще се проведат 2 пресконференции с представители на медиите – в началото и края на проекта, на които ще обявим нашите цели и заложени показатели, а след това ще отчетем постигнатите резултати. В информационната кампания ще заложим на съвременни метод за информиране – в национални медии ще бъдат публикувани 2 статии относно идеята, целите и постигнатите резултати по проекта. Също така ще бъдат отпечатани 300 информационни брошури. На местата, на които ще се реализира проектът, ще бъдат поставени обозначителни табели, съдържащи всички задължителни по регламент реквизити. За нуждите на информационната кампания и заложените резултати ще се проведат съответните действия, разписани в ПМС 55/12.03.2007г.
3. Провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки за избор на обучаващи организации и доставка на учебни материали Съгласно изискванията на Европейския съюз, издадените от него регламенти и постановленията и законите на Министерски съвет на Република България, ще бъдат спазени всички процедури за избор на обучаващи организации, които да проведат качествени обучения според целите на проекта. В началото на проектните дейности ще бъде изготвен график за провеждане на планираните обществени поръчки, съгласно одобрената „Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки”. Същият ще бъде предоставен на Договарящия орган за съгласуване. Изборът на обучаващи организации ще бъде проведен съгласно разписаните в ПМС 55/12.03.2007г. процедури. За правилното им изпълнение ще бъдат предоставени в регионалната дирекция на Агенцията по заетостта съответните документи за предварителен контрол. Ще бъде назначена комисия за договаряне. В резултат на проведените процедури ще бъдат избрани обучаващи организации, които ще извършат предвидените обучения по професионална квалификация. Също така ще бъдат осигурени необходимите учебни материали и консумативи.
4. Подбор на обучаеми лица от целевите групи Изборът на безработни лица ще се проведе в Дирекция „Бюро по труда” – Ихтиман. Ще бъдат спазени всички изисквания по одобрената процедура за подбор. За коректното провеждане на процедурата ще се създаде комисия за подбор, като нейни членове ще бъдат, както членове на екипа за управление, така и служители на Дирекцията „Бюро по труда”. При осъществяване на подбора ще приоритетно ще бъдат одобрявани лица от уязвимите групи, които са целеви групи по проекта – безработни младежи до 29 години, безработни жени, лица с увреждания и неактивни лица. Подборът ще се проведе на няколко етапа, защото практиката показва, че е технически трудно да се изберат 55 мотивирани безработни лица за кратък период от време. Планираните обучения стартират в различни проектни месеци – IV-ти, VI-ти, което ще позволи етапното провеждане на процедурата. Началото на процедурата ще бъде поставено в I-ви месец с подаване на Заявка от страна на Кандидата, а подборът ще се проведе в III-ти (20 лица) и V-ти (35 лица) месеци.
5. Обучение по професионална квалификация – обучение за цяла професия 622010 - „Техник-озеленител”, специалност 6220102 - „Парково строителство и озеленяване” – III-та квалификационна степен Курсът за обучение по специалност „Техник-озеленител” ще се проведе от избраната обучаваща организация. Ще бъдат включени 20 безработни лица, които са представители на целевата група и притежават нужното входящо ниво за тази квалификационна степен, съгласно изискванията на МОМН и НАПОО. Обучаемите ще получат учебни материали и консумативи, както и стипендия в размер на 8 лева за всеки присъствен учебен ден. Обучението ще се проведе за 6 месеца в рамките на 120 учебни дни с по 8 учебни часа на ден. Това ще позволи да бъде спазено изискването за поне 960 преподадени учебни часа. Часовете по теория ще се преподават в зали, осигурени от избраната обучаваща организация, а практиката ще се проведе в помещения на Кандидата. Това ще подпомогне по-бързата адаптация на лицата към работните помещения и обстановка. Кандидатът ще осигури учебните материали и консумативи за часовете по теория, както е предвидено в бюджета. Учебните материали за часовете по практика и нужното облекло ще бъдат осигурени от обучаващата организация, като разходите за това са включени в единичната цена на обучаем. Учебните материали от практическите занятия ще бъдат бракувани, за да не се реализира печалба по проекта. Успешно завършилите обучение лица ще получат свидетелство за професионална квалификация и възможност за тримесечен стаж в „ЕР София” ООД.
6. Обучение по професионална квалификация – обучение за цяла професия 811080 - „Сервитьор-барман”, специалност 8110801 - „Обслужване на заведения в обществено хранене” – II-ра квалификационна степен Курсът за обучение по специалност „Сервитьор-барман” ще се проведе от избраната обучаваща организация. Ще бъдат включени 20 безработни лица, които са представители на целевата група и притежават нужното входящо ниво за тази квалификационна степен, съгласно изискванията на МОМН и НАПОО. Обучаемите ще получат учебни материали и консумативи, както и стипендия в размер на 8 лева за всеки присъствен учебен ден. Обучението ще се проведе за 4 месеца в рамките на 83 учебни дни с по 8 учебни часа на ден. Това ще позволи да бъде спазено изискването за поне 660 преподадени учебни часа. Часовете по теория ще се преподават в зали, осигурени от избраната обучаваща организация, а практиката ще се проведе в помещения на Кандидата. Това ще подпомогне по-бързата адаптация на лицата към работните помещения и обстановка. Кандидатът ще осигури учебните материали и консумативи за часовете по теория, както е предвидено в бюджета. Учебните материали за часовете по практика и нужното облекло ще бъдат осигурени от обучаващата организация, като разходите за това са включени в единичната цена на обучаем. Учебните материали от практическите занятия ще бъдат бракувани, за да не се реализира печалба по проекта. Успешно завършилите обучение лица ще получат свидетелство за професионална квалификация и възможност за тримесечен стаж в „ЕР София” ООД.
7. Обучение по професионална квалификация – обучение за цяла професия 811070 - „Готвач”, специалност 8110701 - „Производство на кулинарни изделия и напитки” – II-ра квалификационна степен Курсът за обучение по специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” ще се проведе от избраната обучаваща организация. Ще бъдат включени 15 безработни лица, които са представители на целевата група и притежават нужното входящо ниво за тази квалификационна степен, съгласно изискванията на МОМН и НАПОО. Обучаемите ще получат учебни материали и консумативи, както и стипендия в размер на 8 лева за всеки присъствен учебен ден. Обучението ще се проведе за 4 месеца в рамките на 83 учебни дни с по 8 учебни часа на ден. Това ще позволи да бъде спазено изискването за поне 660 преподадени учебни часа. Часовете по теория ще се преподават в зали, осигурени от избраната обучаваща организация, а практиката ще се проведе в помещения на Кандидата. Това ще подпомогне по-бързата адаптация на лицата към работните помещения и обстановка. Кандидатът ще осигури учебните материали и консумативи за часовете по теория, както е предвидено в бюджета. Учебните материали за часовете по практика и нужното облекло ще бъдат осигурени от обучаващата организация, като разходите за това са включени в единичната цена на обучаем. Учебните материали от практическите занятия ще бъдат бракувани, за да не се реализира печалба по проекта. Успешно завършилите обучение лица ще получат свидетелство за професионална квалификация и възможност за тримесечен стаж в „ЕР София” ООД.
8. Осигуряване на тримесечен стаж за безработните лица За всички лица, които завършат успешно обучението по професионална квалификация, ще бъде осигурен тримесечен стаж в „ЕР София” ООД. Тази дейност ще подпомогне по-бързата им адаптация към работен процес. По този начин безработните дотогава лица ще приложат в работна среда усвоените знания и умения. Тези от тях, които са достатъчно мотивирани, ще получат възможност за постоянно наемане на работа и осигуряване на устойчива заетост.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИВАНИ" ООД
АВАЛОН 52 ЕООД
"Джи Ес Пи" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 190 893 BGN
Общ бюджет: 178 154 BGN
БФП: 178 154 BGN
Общо изплатени средства: 178 153 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 179 BGN
2013 0 BGN
2014 139 975 BGN
2015 0 BGN
178 153 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 452 BGN
2013 0 BGN
2014 118 979 BGN
2015 0 BGN
151 430 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 727 BGN
2013 0 BGN
2014 20 996 BGN
2015 0 BGN
26 723 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз