Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-4.0.01-0006-C0001
Номер на проект: ДОПТ-14/04.09.12;ДОПТ-12/29.03.13;ДОПТ-22/29.07.15
Наименование: "Оказване на консултантски услуги за подготовка на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”
Бенефициент: Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 10.08.2012
Начална дата: 04.09.2012
Дата на приключване: 29.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на бенефициента в подготовката на инвестиционен проект: „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав” за реализацията му чрез осигуряване на възможността да подаде ФК за кандидатстване за финансиране и стартиране на тръжни процедури за избор на изпълнители по съответните обекти (включени в компонентите на проекта), с които ще се осигури самото му изпълнение.
Дейности: 7.Попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект: „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”
2. Изготвяне на Анализ за разходите и ползите на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”
3.Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването й с ЕUREF”
1.Изготвяне на Работен проект за опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването й с ЕUREF”
4. Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания”
6.Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Покупка и инсталиране на автоматични хидрометрични и метеорологични станции”
5.Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Покупка на плаващи и брегови навигационни знаци по р. Дунав”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТОНУС-21" ЕООД
ГЕО-ЧОНОВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 117 144 BGN
Общ бюджет: 101 923 BGN
БФП: 101 923 BGN
Общо изплатени средства: 101 923 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 101 923 BGN
101 923 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 86 635 BGN
86 635 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 15 288 BGN
15 288 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1.Изработен работен проект за опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването й с ЕUREF
Индикатор 2 2.Изготвен анализ за разходите и ползите на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”
Индикатор 3 3.Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването й с ЕUREF”
Индикатор 4 4.Изготвяне на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания”
Индикатор 5 5.Изготвена документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Покупка на плаващи и брегови навигационни знаци по р. Дунав”
Индикатор 6 6.Изготвена документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Покупка и инсталиране на автоматични хидрометрични и метеорологични станции”
Индикатор 7 7.Изготвен формуляр за кандидатстване за финансиране на проект: „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз