Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0128-C0001
Номер на проект: BG161PO003-1.1.05-0128-C0001-A-2/10.03.2014
Наименование: "Разработка на иновативна високо ефективна софтуерна платформа за бърза разработка и миграция в "облака" на съществуващи приложения"
Бенефициент: Клауд Бейсик България
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящият проект е, на база съществуващ идеен прототип на лазерна система с мощно пренастройваемо в инфрачервената спектрална област лъчение, да бъде разработен и внедрен на пазара продукт, имащ параметри (енергия на импулсите, честота и ширина на диапазона на пренастройка) многократно превъзхождащи наличните на световни пазар към момента, за широк кръг приложения. Тоест, предвижда се трансфер на последни достижения в обраста на твърдотелните лазерни източници, разработени от автора през последните 10 години, към индустриално приложение и използване в практиката.
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Сървър
Технико икономическа оценка Технико икономическа оценка
Маркетинг и бизнес план Маркетинг и бизнес план
Разработка от външен изпълнител на Geotaging модул за интеграция Разработка от външен изпълнител на Geotaging модул за интеграция
Разходи за наемане на изложбена площ, щандове Разходи за наемане на изложбена площ, щандове
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 370 647 BGN
Общ бюджет: 357 626 BGN
БФП: 321 863 BGN
Общо изплатени средства: 320 423 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 321 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 817 BGN
2014 153 800 BGN
2015 113 807 BGN
320 423 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 273 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 894 BGN
2014 130 730 BGN
2015 96 736 BGN
272 360 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 922 BGN
2014 23 070 BGN
2015 17 071 BGN
48 064 BGN
Финансиране от бенефициента 41 183 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 /Проведени процедури за избор на изпълнител/
Индикатор 9 Доставен нов сървър
Индикатор 10 Технико-икономическа оценка с положителни изводи за ефективността на платформата
Индикатор 11 /Разработен бизнес план/
Индикатор 12 Разработен маркетинг план
Индикатор 13 /Изработена интернет страница/
Индикатор 14 "Публикации в международни специализирани издания"
Индикатор 15 Представяне на платформата на специализирани изложения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз