Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0081-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: РАЗРАБОТКА НА КОМУТАТОР ЗА УНИФИЦИРАНИ КОМУНИКАЦИИ
Бенефициент: "МУЛТИПЛЕКС ИНВЕСТ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: В проекта се предвижда разработването на устройството „Комутатор за унифицирани комуникации”
Дейности: Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец . Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Закупуване на оборудване Закупуване на оборудване
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
Разходи за организация и управление Разходи за организация и управление
Разходи за такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн. Разходи за такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали
Разходи за създаване или финализиране на опитен образец Разходи за създаване или финализиране на опитен образец
Разходи за защита на интелектуална собственост Подготовка на заявка на промишлен дизайн
Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания
Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 360 630 BGN
Общ бюджет: 357 471 BGN
БФП: 321 724 BGN
Общо изплатени средства: 321 724 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 321 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 747 BGN
2014 234 654 BGN
2015 62 323 BGN
321 724 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 273 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 035 BGN
2014 199 456 BGN
2015 52 974 BGN
273 465 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 712 BGN
2014 35 198 BGN
2015 9 348 BGN
48 259 BGN
Финансиране от бенефициента 40 070 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Разработено техническо задание за комутатора
Индикатор 8 Блокова схема на комутатора
Индикатор 9 Изработен лабораторин модел
Индикатор 10 Програмно осигуряване на съставните модули
Индикатор 11 Програма и метидика за изпитване
Индикатор 12 Протоколи от измерванията на лабораторния модел
Индикатор 13 Икономическа и финансова оценка,бизнес план и пазарни анализи
Индикатор 14 Разработена механична конструкция
Индикатор 15 Финализиран опитен образец
Индикатор 16 Tехническа и експлоатационна документация.Защитен помишлен дизайн
Индикатор 17 Софтуер за централизироно управление
Индикатор 18 Разработени материали за визуализация.Разработена Интернет страница.Проведени целеви демонстрации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз