Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.03-0005-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на високотехнологичен център за трансфер на знания и здравни технологии в район Южен централен - телекомуникационен ендоскопски център с автоматизирана операционна зала за ото-рино-ларингология, максилофациална, пластична и неврохирургия"
Бенефициент: ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕНДОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ "СВЕТИ ГЕОРГИ" - ГР. ПЛОВДИВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.05.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Създаване на Регионален Високотехнологичен Център /РВТЦ/ за създаване и трансфер на нови знания и технологии, свързани с диагностиката, неврохирургия, ото-рино-ларингология, максило-фациална, пластична хирургия и последваща терапия на онкологични заболявания и обучение на студенти, специализанти и специалисти на предприятия в областта на здравеопазването в изброените области, като се ползват съвременни и иновативни способи и оборудване с интегрирано и автоматизирано управление и аудио/видоеокомуникация - посредническа инфраструктура, подобряваща диалога и сътрудничеството между бизнеса и научните среди с оглед интензифициране на процесите на създаване на иновации и тяхната успешна пазарна реализация.
Дейности: Дейност 1 Извършване на предпроектни проучвания
Дейност 2 Изработване на задания за проектиране и/или техническа документация
Дейност 3 Изработване на техническа документация за извършване на ограничени СМР
Дейност 4 Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР)
Дейност 5 Закупуване на офис и специализирано оборудване, представляващо ДМА и ДНА
Дейност 6 Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Дейност 7 Одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 661 380 BGN
Общ бюджет: 2 669 193 BGN
БФП: 1 334 596 BGN
Общо изплатени средства: 1 349 376 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 334 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 349 376 BGN
1 349 376 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 134 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 146 969 BGN
1 146 969 BGN
В т.ч. Национално финансиране 200 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 202 406 BGN
202 406 BGN
Финансиране от бенефициента 1 661 380 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените технологични центрове
Индикатор 6 (Д) Проведени операции с On-line достъп
Индикатор 7 (Д) Проведени курсове On-line self-training
Индикатор 8 (Д) Проведени On-line консултации
Индикатор 9 (Д) Предоставени материали от сайта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз