Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.06-0014-C0001
Номер на проект: 11-13-14
Наименование: Оптимизиране на управлението на политиката в лозаро-винарския сектор на Република България и усъвършенстване на националното законодателство, чрез развитие на партньорството със заинтересованите страни
Бенефициент: Изпълнителна агенция по лозата и виното
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2012
Начална дата: 10.09.2012
Дата на приключване: 10.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на управлението на политиката в лозаро-винарския сектор в Република България и усъвършенстване на законодателството в сектора, чрез ефективна координация и партньорство със заинтересованите страни
Дейности: Дейност 1: Подготовка и управление на проекта В рамките на дейността, ще бъдат извършени необходимите подготвителни действия за започване изпълнението на поректа. Поддейност 1.1: Със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му, в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен за мониторинга в изпълнението на проекта. Поддейност 1.2: В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП/НВМОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта.
Дейност 2. Разработване на Секторен анализ на лозаро-винарския сектор в Република България, съдържащ и оценка на въздействието на досегашната политика Поддейност 2.1. Проектът ще стартира с извършване на цялостен секторен анализ, който ще положи основите за адекватно изпълнение на всички останали дейности по проекта. Ще се проучи процесът по формулиране и изготвяне на стратегическите документи, както и състоянието и тенденциите в развитието на сектора–институционална рамка, идентифициране на основните участници (заинтересовани страни) и разпределение на отговорностите им при провеждане на политиката, значимост и роля в земеделския сектор като цяло, структура, тенденции, внос и износ, целеви пазари, търсене на различните категории пазари – европейски и световен мащаб, водещи предприятия, човешки ресурси, характеристика на основните продукти и услуги, в контекста на общоевропейските политики и ОСП, както и икономическите двигатели. Ще се извърши анализ на принципите на устойчиво развитие на сектора. Ще се извърши анализ на силните и слабите страни (SWOT анализ). На база на анализа ще се формулират конкретни предложения за оптимизиране на секторната политика, в контекста и на ОСП, и „Винената реформа”. Анализът ще послужи като база за актуализация/разработване на Национална стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор. Секторният анализ ще се възложи на външен изпълнител, като при разработването му ще вземат участие и двама експерти от ИАЛВ. По-детайлно описание на минималното съдържание на секторния анализ ще бъде разработено в техническата спецификация като част от документацията за обществена поръчка, която ще бъде съгласувана с УО на ОПАК, преди обявяването й. Поддейност 2.2: Оценката на въздействието на политиката относно нейната ефективност и ефикасност, ще положи основите на политиката за целите на следващия програмен период. Поддейност 2.3: Ще се проведат 2 бр. семинари, които ще бъдат позиционирани и съответно ще обхванат източните и западните райони на България, с цел максимално обхващане на заинтересовани страни в цялата територия на страната. Семинарите са планирани за обсъждане на резултатите от секторния анализ и оценката на въздействието, с представители на НЛВК и регионалните звена, АПВТСН, други представители на бизнеса и заинтересовани страни, с участието и на всички регионални звена на ИАЛВ, както и представители на МЗХ. ИАЛВ има сформирани 8 териториални звена, обхващаши различни области. НЛВК също има регионални звена в различни райони на България. С цел осигуряване участието на максимален брой заинтересовани страни, се предвиждат 2 семинара на различни места, което ще осигури и повече представители от регионалните лозаро-винарски камари и заинтересовани страни в различните райони.
Дейност 3: Проучване на опита в процеса на формулиране и провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор на 2 (две) държави-членки на ЕС с утвърдени традиции в лозарството и винарството (включително посещения с тази цел) Проучването на опита на държави-членки на ЕС (включително посещения с тази цел) е спомагателна дейност в процеса на проучването на добри практики от ЕС, което е основен компонент при извършването на всички проучвания и анализи, в рамките на проекта. В рамките на тази дейност ще бъдат посетени аналогични на ИАЛВ институции със сходни отговорности в две страни членки, които ще се идентифицират в рамките на подготовката на дейността, след консултации с ръководството на институциите. Ще се потърси възможност посещенията да бъдат съчетани с регулярните събития в лозаро-винарския сектор, с цел таргетиране на максимален брой чуждестранни партньори. Посещенията на място ще се извършат с цел установяването на конкретните механизми, по които функционира секторът в европейски държави с утвърдение традиции в лозарството и винарството, както и в сферата на координацията и комуникацията между заинтересованите страни на европейско ниво, в процеса на формулиране на политиките в сектора. Ще бъде извършен обмен на опит и добри практики, което ще спомогне за въвеждането на конкретни и утвърдени европейски практики, доказали своята ефективност и спомагащи за процеса на управление на политиката. Резултатите от извършените посещения и установените добри практики ще бъдат обсъдени на работна среща със заинтересованите страни.
Дейност 4: Институционален и правен анализ на механизмите на комуникация и координация при прилагане и управление на политиката Действащият към момента Закон за виното и спиртните напитки, както и проектът на нов закон, предвиждат сериозна и водеща роля на браншовите организации в сектора. Тяхната роля е основополагаща при формулирането на политиката и приоритетите. По отношение на процеса и механизмите на координация, са налице множество документи и различни практики, които следва да бъдат прегледани и анализирани, с цел да се идентифицира ясно настоящото състояние и конкретните механизми, по които се осъществява координацията и контролът. От друга страна – Изпълнителната агенция по лозата и виното е органът, осъществяващ контрола в сектора и отговорен за прилагането на политиката в сектора. Ефективната координация и комуникация в целия процес на управление на политиката между ИАЛВ и всички заинтересовани страни, е от водещо значение за подобряване на процеса на управлението на политиката. Ще бъде извършено проучване сред водещите браншови организации и заинтересовани страни, с цел идентифициране на механизмите, начините и средствата за комуникация, както и проблемите, които заинтересованите страни срещат в този процес. Ще се изследват механизмите на координация на ИАЛВ с други отговорни институции, имащи правомощия, съгласно Закона за виното и спритните напитки, както и останалите закони, определящи контролни функции на други институции. На база на проучването отново ще бъдат изведени силните и слабите страни и ще се формулират конкретни предложения, които да подобрят и оптимизират процеса по координация и комуникация със заинтересованите страни. Резултатите от извършения анализ ще бъдат обсъдени на работна среща със заинтересованите страни.
Дейност 5: Разработване и въвеждане на механизъм за вътрешна комуникация и координация между институциите и заинтересовани страни, в процеса разработване и прилагане на секторната политика, в сътрудничество с всички заинтересовани страни, основан и н В рамките на дейността ще се изготви документ, който ще разпише конкретен механизъм за вътрешна комуникация и координация между заинтересованите страни, в процеса на разработване и прилагане на политиката. Ще се разпишат конкретните отговорности на всеки от участниците в процеса на формулиране и провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор, както и подробно разписан ред, по който ще се осъществяват консултациите, както и процеса по изготвяне на политиката. Проектът на документ ще бъде обсъден на работна среща със заинтересованите страни.
Дейност 6: Анализ на националното законодателство в лозаро-винарския сектор, с цел идентифициране на контролните и санкционни механизми при неприлагане на законодателството и предложения за оптимизирането им Необходимостта от дейността е обусловена от няколко основни фактора: • Предстоящо приемане на нов Закон за виното и спритните напитки. • Множеството европейски регламенти и нормативни актове, които се прилагат на национално ниво. • Необходимостта от ефективно взаимодействие на контролния орган в сектора с други оправомощени контролни органи в държавата. В рамките на дейността ще бъде извършен цялостен анализ на действащото законодателство, с цел идентифициране на механизмите за контрол от страна на Изпълнителна агенция по лозата и виното. Анализът ще се извърши обвързано и при преглед на докладите за дейността на агенцията, като ще се изведат констатации относно ефективността на действащите санкционни механизми. При анализа ще бъде взет предвид и новият Закон за виното и спиртните напитки (в случай че към момента на извършването все още не е окончателно приет), като ще се идентифицират нужди от промени в подзаконови нормативни актове. При извършването на контрола, ИАЛВ комуникира и координира дейността си с множество други контролни органи в Република България, в т.ч. Министерство на икономиката и енергетиката, Агенция „Митници” и др. В тази връзка, анализът ще обхване интеринституционалното взаимодействие между различните институции при прилагането на контрола и ще се предложат механизми за подобряването му. Ще се формулират конкретни предложения за подобряване на действащите санкционни механизми, както и за привеждането им в съответствие с новоприетите нормативни актове в сектора (ако е необходимо). Резултатите от анализа ще бъдат обсъдени на работна среща със заинтересованите страни.
Дейност 7: Разработване на конкретни предложения за изменение и допълнение/нови нормативни актове, на база на резултатите от Дейности 3, 4, 5 и 6, с цел подобряване на процеса на разработване и прилагане на политиката, в партньорство със заинтересова Поддейност 7.1: На база на всички резултати от Дейности 3, 4, 5 и 6, ще бъдат разработени нормативни актове за изменение и допълнение и/или предложения за нови нормативни актове (ако е необходимо), които да способстват за подобряване на процеса на разработване и прилагане на политиката. Поддейност 7.2: В рамките на подейност 7.1. ще се извърши оценка на въздействието на изготвените нормативни актове, което ще спомогне за усъвършенстването на управлението на политиката, в съответствие и с националната политика за по-добро регулиране. Поддейност 7.3: Ще се организира дискусия със заинтересованите страни, в рамките на която ще бъдат обсъдени резултатите от проекта. В резултат на проведената дискусия ще се набележат и механизми занапред, които да способстват за постигането на оптимален баланс между интересите на всички заинтересовани страни. Ще се проведе един семинар, на подходящо място за привличане на повече заинтересовани страни, за обсъждане на резултатите от секторния анализ и оценката на въздействието, с представители на НЛВК и регионалните звена, АПВТСН, други представители на бизнеса и заинтересовани страни, с участието и на всички регионални звена на ИАЛВ.
Дейност 8: Информация и публичност Дейностите по информация и публичност с цел оповестяване и отчитане на целите на проекта, осъществените дейности и постигнатите резултати, ще се състоят от следните основни мероприятия: • Провеждане на начална и финална пресконференции Ще бъдат организирани начална пресконференция за оповестяване на стартирането на проекта и финална за оповестяване на постигнатите резултати по проекта. • Публикване на прессъобщения – 3 бр. Ще бъдат изготвени и публикувани 3 броя прессъобщения – едно при стартирането на проекта, второ при изтичане на една година и последното при приключване на проекта. • Изработване на брошури 1000 бр. Ще бъдат изработени и разпространени 1000 броя брошури. • Излъчване на рекламни съобщения в електронни медии – 3 бр. Рекламните съобщения в електронни медии ще се излъчват в период преди провеждането на семинарите за обсъждане на резултатите от проекта, което ще осигури в максимална степен целите на проекта. • Изработване и доставка на рекламни материали: • папки – 180 бр. • химикалки - 180 бр. • транспарант – 1 бр. Рекламните материали ще бъдат използвани за популяризация на проекта, по време на провежданите семинари. При осъществяване на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, описани в Насоките за кандидатстване.
Дейност 9: Одит на проекта Одитът ще бъде извършван съгласно нормативните изисквания. Одитът ще бъде извършен на два етапа. Предвидена е междинна проверка след първите 9 месеца от проекта, която трябва да даде информация на ръководството на ИАЛВ и да препоръча корективни действия в случай на необходимост. Последните два месеца ще бъде извършен одит на всички дейности, резултатите от който, ще бъдат отразени във финалния доклад на проекта до УО на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 384 658 BGN
Общ бюджет: - 52 BGN
БФП: - 52 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 52 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 800 BGN
2013 13 279 BGN
2014 - 90 079 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 44 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 65 280 BGN
2013 11 287 BGN
2014 - 76 567 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 8 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 520 BGN
2013 1 992 BGN
2014 - 13 512 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 2 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой извършени анализи на силните и слабите страни на секторната политика
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой извършени анализи на прилагането на принципа на устойчиво развитие на сектора, в контекста на европейската политика и „Винената реформа”
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой формулирани и приети конкретни предложения за оптимизиране на секторната политика.
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой проведени семинари, с продължителност 2 (два) дни, за обсъждане и приемане на резултатите от секторния анализ.
Индикатор 7 По Дейност 1 - Брой представители на браншови организации и др. представители на заинтересовани страни
Индикатор 8 По Дейност 1 - Брой представители на ИАЛВ
Индикатор 9 По Дейност 3 - Брой служители на ИАЛВ, посетили страните-членки
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой посетени държави
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой идентифицирани добри практики
Индикатор 12 По Дейност 3 - Брой формулирани конкретни предложения за възможностите за въвеждане на добрите практики.
Индикатор 13 По Дейност 3 - Брой формулирани конкретни предложения за възможностите за въвеждане на добрите практики по проекта
Индикатор 14 По Дейност 4 - Брой извършени анализи на механизмите на комуникация и координация при прилагане и управление на политиката
Индикатор 15 По Дейност 4 - Брой извършени анализи на силните и слабите страни
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой формулирани конкретни предложения за оптимизиране на процеса на ефективна координация и партньорство със заинтересованите страни
Индикатор 17 По Дейност 4 - Брой проведени работни срещи за обсъждане на изводите от анализа.
Индикатор 18 По Дейност 5 - Брой разработени документи, съдържащи механизъм за комуникация и координация на всички институции и заинтересовани страни, при разработване и прилагане на секторната политика по лозата и виното
Индикатор 19 По Дейност 5 - Брой проведени работни срещи за обсъждане на документа със заинтересованите страни
Индикатор 20 По Дейност 5 - Брой въведени и функциониращи механизми
Индикатор 21 По Дейност 6 - Брой анализирани нормативни актове
Индикатор 22 По Дейност 6 - Брой формулирани предложения за оптимизиране взаимодействието между различните контролни органи при прилагането на законодателството
Индикатор 23 По Дейност 6 - Брой формулирани предложения за оптимизиране на действащите контролни и санкционни механизми при неприлагане на законодателството
Индикатор 24 По Дейност 7 - Брой изменени/допълнени/нови нормативни актове
Индикатор 25 По Дейност 7 - Брой нормативни актове, на които е извършена оценка на въздействието
Индикатор 26 По Дейност 7 - Брой приети нормативни актове, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 27 По Дейност 7 - Брой проведени семинари, с продължителност 2 (два) дни, за обсъждане и приемане на резултатите от секторния анализ
Индикатор 28 По Дейност 7 - Брой представители на браншови организации и др. представители на заинтересовани страни
Индикатор 29 По Дейност 7 - Брой представители на ИАЛВ
Индикатор 30 По Дейност 7 - Брой приети нормативни актове след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 31 По Дейност 8 - Брой излъчвания на рекламните клипове в най-популярните местни радиостанции
Индикатор 32 По Дейност 8 - Бр. проведени пресконференции по проекта
Индикатор 33 По Дейност 8 - Бр. разпространени прессъобщения
Индикатор 34 По Дейност 8 - Бр. публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 35 По Дейност 8 - Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 36 По Дейност 2 - Брой извършени оценки на въздействието на досегашната политика
Индикатор 37 По Дейност 2 - Изготвен и приет от заинтересованите страни секторен анализ
Индикатор 38 По Дейност 3 - Брой проведени работни срещи за обсъждане на резултатите от посещенията
Индикатор 39 По Дейност 8 - Бр. разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 40 По Дейност 9 - Брой изготвени одитни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз