Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/024
Наименование: Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект има за основна цел да подпомогне за увеличаването интереса на туристите към територията на общините Сливен – Котел - Твърдица, което ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на целта на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг”. Осъществяването на настоящия проект ще доведе до преки положителни ползи за туристическия сектор и постигане на следните специфични цели:  повишаване на броя на туристите  популяризиране на региона като ваканционна дестинация и повишаването на разпознаваемостта на нейните туристическите атракции,  намаляване диспропорциите
Дейности: Дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Дейност 3 РАЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ
Дейност 4 ИЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, РЕКЛАМА В МЕДИИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
Дейност 5 /дейността се извършва 4,5,6,7,8,9,18,19,20 и 21 м./ УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ (МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ ИЛИ РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ПАНАИРИ)
Дейност 6 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ
Дейност 7 ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 8 ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 486 824 BGN
Общ бюджет: 443 310 BGN
БФП: 443 310 BGN
Общо изплатени средства: 245 435 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 443 310 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 532 BGN
2014 176 903 BGN
2015 0 BGN
245 435 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 376 813 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 318 BGN
2014 158 282 BGN
2015 0 BGN
219 600 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 214 BGN
2014 18 621 BGN
2015 0 BGN
25 835 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 3 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 7 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 8 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 9 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон.
Индикатор 10 !!Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 11 !Нетни годишни приходи от международен туризъм


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз