Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0047-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 25.07.2012
Начална дата: 23.08.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Обща Цел на проекта: Основната цел на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, изграждане и реконструкция на част от канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” е подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация над 10 000 е.ж. за подпомагане намаляването на съответствията по отношение на дела на населението включено към канализационната система и постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. Основната цел ще бъде постигната чрез заложените специфични цели: - Изграждане на ПСОВ за гр. Ямбол, в агломерация над 10 000 е.ж в съответствие с изискванията на Европейските Директиви и условията на разрешението на заустване; - Изграждане на довеждащи колектори към ПСОВ и изграждане на главни колектори за събирането на отпадни води от съществуващата канализационна система, която понастоящем зауства директно
Дейности: Публичност
Закупуване на земи / недвижими имоти
Строителство
Техническа помощ
Одит
Надзор по време на строителството
проучвания и проектиране
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "АТС ВиК"
НАДЗОР - ЯМБОЛ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 299 459 BGN
Общ бюджет: 30 291 620 BGN
БФП: 29 382 871 BGN
Общо изплатени средства: 37 477 562 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 382 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 059 892 BGN
2014 7 598 817 BGN
2015 11 818 854 BGN
37 477 562 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 899 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 447 913 BGN
2014 6 079 054 BGN
2015 9 455 083 BGN
29 982 050 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 483 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 611 978 BGN
2014 1 519 763 BGN
2015 2 363 771 BGN
7 495 512 BGN
Финансиране от бенефициента 10 213 415 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз