Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0322-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-13008
Наименование: Подобряване условията на труд в " СКИТИЯ 1 ГТ" ЕООД, гр.Генерал Тошево
Бенефициент: "СКИТИЯ 1 ГТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 16.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Генерал Тошево
Описание
Описание на проекта: - Подобряване условията на труд в ”СКИТИЯ 1 ГТ” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта След подписване на Договора, през първия месец от осъществяването на проекта се сформира проектният екип, състоящ се от Ръководител, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник и Експерт мониторинг. На първата среща Ръководителят ще предложи за приемане работен план и график за срещите на екипа. Срещите ще се провеждат най-малко веднъж в месеца, с продължителност най-малко 2 часа. Дейността включва: • Планиране и координиране на оперативните дейности; • Оперативно ръководство съобразно приетия детайлизиран план-график; • Мониторинг и контрол за съответствие на постигнатите резултати със заложените цели; • Проектно счетоводство; • Текущо, междинно и окончателно техническо и финансово отчитане (съобразно изискуемите форми и документи, приложени към настоящата схема и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) Дейност 1 ще се изпълнява в офис, предоставен от „СКИТИЯ 1 ГТ” ЕООД, оборудван с необходимата техника и комуникации.
Дейност 2: Разработване на документация и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Екипът по управление на проекта на базата на действащото в Република България законодателство, изискванията на ОП РЧР и останалите релевантни документи, да подготвят досиета за провеждане на 8 процедури за Избор на изпълнители по проекта.  Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за предоставяне на Консултантски услуги по изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;  Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за за предоставяне на Консултантски услуги по разработване и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007;  Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за сертифициране на система за управление на безопасността и здравето при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007;  Подготовка на досие за провеждане на процедури за Избор на изпълнители за организиране и провеждане на обучения;  Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за Проектиране, доставка и монтаж на Пожароизвестителна система в предприятието;  Подготовка на досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за Проектиране, доставка и монтаж на обезопасяващи модули в металообработващите машини на предприятието  Подготовка на тръжно досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за изработване на материали за информация и публичност по проекта;  Подготовка на тръжно досие за провеждане на процедура за Избор на изпълнител за одит на проекта. Когато изпълнението на дейности се възлага от бенефициента на помощта, това става в съответствие с правилата на Постановление № 55 от 12.03.2007 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът на състоянието ще бъде извършен от консултантска фирма, избрана за изпълнител. Дейностите по анализа включват събиране на данни и информация от консултантите както от наличната документация, така и от посещения на място, огледи и интервюта с работниците и служителите. Анализът ще бъде представен в писмен вид като структурата му ще съдържа най-малко: 1. Въведение – описание на текущото състояние на предприятието и организацията на работния процес; 2. Изложение и анализ – идентифициране на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, разработени и внедрени оценки на риска в предприятие и др.; 3. Препоръки и обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – начини, методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; 4. Заключение Ръководството на СКИТИЯ 1 ГТ ще прецени впоследствие кои от препоръките биха могли да постигнат с финансовата помощ в рамките на настоящето одобрено проектно предложение и кои възнамерява да постигне със собствен финансов ресурс.
Дейност 4: Обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд Поддейност 4.2 Проектиране, доставка и монтаж на обезопасяващи модули в металообработващите машини на предприятието Фирмата разполага с 14 металообработващи машини Като на 3 от тях със собствени средства са монтирани безконтактни електронни устройства БЕУ MS-2, чрез които се осигурява безопасна и безаварийна работа на металорежещите машини. По настоящия проект е предвидено такива устройства да се монтират и на останалите 11 машини. Безконтактните електронни устройства БЕУ MS-2 съдържат безконтактен електромагнитен датчик и електронен контролер с пулт за управление с функция за следене хода на пресите с цел осигуряване на невъзможност за повтаряне на удара, невъзможност за неправилно включване от страна на работника, следене на хода по време и аварийно изключване при всякаква електро-механична неизправност.
Дейност 5 Организиране и провеждане на обучения по безопасна работа Обученията, предвидени по проекта ще се провеждат от обучаващи организации по програми, предварително съгласувани с ръководството на фирмата и а съобразени със спецификата на нововъведеното работно оборудване и технологии. В програмите на обученията ще бъдат включени дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес и ще обосноват нуждата от подобен вид обучения и ще съдържат модули, свързани с борбата с изменението на климата, устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др. След извършване на дейностите по обучение на всеки обучаван ще бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности. В рамките на проекта е предвидено провеждането на следните видове обучение: - Обучение на 5 човека в рамките на 45 уч.ч. за придобиване на ІV-та квалификационна група по безопасност при работа с електро-обзавеждане с напрежение до 1000 V; - Обучение на 5 човека в рамките на 45 уч.ч. по НАРЕДБА № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари; - Обучение на 5 човека в рамките на 45 уч.ч. за безопасна работа с повдигателни съоръжения (телфер, сапани);
Дейност 6: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Предвиденото по настоящия проект закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло се базира на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места (приложен към подкрепящите документи). В този списък са уточнени работните места, опасностите, на които са изложени работещите на тези места, вида на личните предпазни средства и работно облекло, които се полагат за съответното работно място и срока на износоустойчивост. Необходимостта от подмяна и/или закупуване на нови ЛПС и специално работно облекло е записана и в Програмата за предотвратяване и намаляване на професионалните рискове и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в „СКИТИЯ 1 ГТ” ЕООД. По настоящия проект е предвидено закупуването на следните ЛПС и специално работно облекло като за всички срокът на износване съвпада със срока на изпълнение на дейностите по проекта: 44 бр. Лятно работно облекло /яке, панталон/полугащеризон, блуза с яка, елек/, 44 чифта летни работни обувки, 44 бр. Зимно работно облекло /яке, панталон, блуза ватирана, елек/, 44 чифта зимни работни обувки, 4 бр. масло и киселинноустойчив костюм (летен) и 4 бр. масло и киселинноустойчив костюм (зимен), 4 бр. негорим костюм, 50 бр. негорима престилка, 50 чифта негорими ръкавици, 3 бр. термоустойчив шлем, 4 бр. предпазна маска заваряване, 1500 чифта предпазни ръкавици, 27 предпазен шлем/очила, 8 бр предпазни каски, 15 бр. антифони, 500 бр противопрахова маска вкл. филтър, 7 чифта диелектрични ръкавици, 7 чифта диелектрични боти, 27 бр. диелектрично килимче.
Дейност 7: Разработване и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 BS OHSAS 18001 е международно признат британски стандарт, който съдържа изисквания към действието на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от дейността и размера й, която желае да намали рисковете от опасности за здравето и живота на служителите, временните работници, снабдителите, посетителите и всички други лица, чийто работни места са под контрола на организацията. BS OHSAS 18001 е разработен така, че да е съвместим с други стандартизирани системи за управление - като ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 и др., с което се улеснява създаването на интегрирани системи за управление. В основата на системата за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) стандартът поставя идентифицирането на опасностите за здравето и безопасността при работа и оценката на риска от всяка опасност и последващо предприемане на подходящи мерки за ограничаване, намаляване и управление на тези рискове При изпълнението на тези дейности организацията трябва да се съобрази с приложимите за дейността й законови и други външни изисквания по здравословни и безопасни условия на труд, съществуващите мерки за управление на риска, както и със своите технологични и ресурсни възможности. Системата за управление на безопасните и здравословни условия на труд трябва да се разглежда като част от цялостната структура на управление, а не като отделен делови процес. Колкото повече безопасните и здравословни условия на труд се обвързват с основните дейности на дадена организация, толкова по-ефективно ще функционират те в периоди на организационна промяна (предизвикана например от икономически проблеми, сливания, намаляване на дейността или бързо технологично обновяване). Системите за управление на БЗР са фокусирани основно върху безопасността (предотвратяването на злополуки), а не върху предотвратяването на другите отрицателни въздействия върху здравето, свързани с работното място. Подобренията в управлението на безопасните и здравословни условия на труд могат да доведат до: ■ подобряване на мотивацията на работниците, както и засилен процес на оценка на риска и измерване на ефективността на безопасните и здравословни условия на труд, ■ подобряване на работните условия и благосъстоянието на работещите и, в резултат на това, намаляване на дела на трудовите злополуки, броя изгубени поради злополуки и професионални заболявания дни и свързаните с това разходи. Създаването на безопасна и здравословна работна среда води до ограничаване на загубите и до подобрения в производителността и конкурентоспособността. Ефикасното управление на безопасните и здравословни условия на труд е тясно свързано със управлението на стратегическите дейности, чиято цел е повишаване на цялостната ефективност на организацията. Етапите на Разработване и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа (СУЗБР) според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 са следните: 1 ЕТАП Преглед на състоянието: - провеждане на първоначално обучение; - преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007; - анализ на състоянието и определяне на структура на СУЗБР; - разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУЗБР – заповеди, програми и др.; 2 ЕТАП Разработване на документите от СУЗБР: - разработване на документите от СУЗБР – наръчник, процедури, оперативни документи, и др.; - поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; 3 ЕТАП Внедряване: - провеждане на обучение по внедряване; - извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата; - извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; 4 ЕТАП Функциониране: - провеждане на обучение на вътрешни одитори; - извършване на вътрешни одити; - участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит; - отстраняване на евентуални забележки от одита.
Дейност 8: Сертифициране на система за управление на безопасността и здравето при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 Сертификацията на Система за управление на здравето и безопасността при работа е ефективен и надежден инструмент за управление на ресурсите и има следните предимства: - Повишаване производителността и ефективността на труда чрез осигуряване на оптимална работна среда за персонала; - Намаляване на трудовите инциденти и здравните проблеми на работниците и служителите и съответно техните отсъствия по здравословни причини. - Намаляват се разходите за ремонт на повредено оборудване, в резултат на аварийни ситуации, като се предприемат превантивни мерки за тяхното предотвратяване; - Повишаване мотивацията на работниците и служителите и ангажираността им към организацията; - Подобрява се репутацията на организацията за безопасен труд и се печели доверието на контролните органи по безопасност на труда. Сертификацията по OHSAS 18001:2007 е стратегическо решение на ръководството на организацията. Сертифицирането протича в следните фази: Одит 1 етап – органът по сертификация чрез своите одитори проверява документацията на СУЗБР, оценява работната площадка на кандидата и специфичните условия на място, провежда съответните интервюта, за да се оцени разбирането на кандидата за изискванията на стандарта. Събира се необходимата информация за обхвата, процесите и работната среда, а също и приложимите законови и нормативни аспекти и тяхното прилагане. Освен това се оценява и дали вътрешния одит и прегледа на ръководството са проведени и дали нивото на внедряване на системата за управление доказва готовността на клиента за провеждане на одит-2 етап. Кандидатът изпраща на Водещия адитор достатъчно време преди одита документацията на СУЗБР в актуалната й версия. Документите се проверяват за съответствие с изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007. След изясняване на всички несъответствия/ отклонения може да се проведе и одит-2 етап. Одит 2 етап – екип от одитори систематично проверява на място СУЗБР политиката, стандартите и процедурите и търси обективни доказателства за изпълнението на документираното на практика (документи, записи, диаграми и т.н.), както и прави своите наблюдения на протичането на СУЗБР процесите. Резултатите от одита се представят на ръководството на фирмата за информация и насрочване на евентуални последващи действия при наличие на несъответствия. Резултатът се документира като доклад от одита. Несъответствията/наблюденията се документират в доклади за несъответствия. Сертификатът се издава след положителна оценка на сертификационната процедура от страна на Ръководителя на Органа по сертификация. Сертификатите са валидни за период от три години и предвиждат провеждане на ежегодни наблюдателни одити в компанията.
Дейност 9: Осигуряване на информация и публичност Тази дейност включва: - разпространение на информация за проекта чрез 6 бр. прес сьобщения и 60 бр. брошури; - поставяне на временна обяснителна табела – 1 бр. на мястото на изпълнение на проекта; - поставяне на стикери на закупеното оборудване и на сертификата – 20 бр.; - поставяне на постоянна обяснителна табела – 1 бр. на видимо място и със значителен размер след завършване на дейностите по проекта. Информация за възможностите и реализацията на проекта ще се разпространява и чрез ежедневните контакти на кандидата с партньори, доставчици и клиенти.
Дейност 10: Одит на проекта Тази дейност включва проверка на воденето на точна и редовна документация по разходваните средства, тяхното отчитане и правилно отразяване в счетоводните документи на «СКИТИЯ 1 ГТ» ЕООД. При приключването на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен доклад от сертифициран одитор. Одиторът ще бъде избран чрез директно договаряне, без провеждане на тръжна процедура, съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г. и с него ще бъде подписан договор за изпълнение на дейността.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 278 BGN
Общ бюджет: 180 467 BGN
БФП: 180 467 BGN
Общо изплатени средства: 180 352 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 856 BGN
2013 110 567 BGN
2014 32 930 BGN
2015 0 BGN
180 352 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 327 BGN
2013 93 982 BGN
2014 27 990 BGN
2015 0 BGN
153 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 528 BGN
2013 16 585 BGN
2014 4 939 BGN
2015 0 BGN
27 053 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз