Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0055-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на ''БЪЛГАРИЯ - К'' АД чрез въвеждане на нови енергоспестяващи технологии и ВЕИ
Бенефициент: "България - К" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 15.08.2012
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 а) венергоспестяващи , високотехнологични машини, съоръжения и оборудване и по Компонент 2 в соларна инсталация за затопляне на вода
Дейности: Подготовка на Дейност 1: Избор на доставчик на машини и борудване по проекта
Изпълнение на Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машините и оборудването по проекта
Подготовка на Дейност 2: Избор на изпълнител за визуализация на проекта
Изпълнение на Дейност 2: Визуализация на проекта
Подготовка на Дейност 3: Избор на одитор
Изпълнение на Дейност 3: Извършване на одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 229 726 BGN
Общ бюджет: 6 459 279 BGN
БФП: 3 229 639 BGN
Общо изплатени средства: 3 229 639 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 229 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 624 243 BGN
2015 1 605 396 BGN
3 229 639 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 745 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 380 607 BGN
2015 1 364 587 BGN
2 745 193 BGN
В т.ч. Национално финансиране 484 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 243 637 BGN
2015 240 809 BGN
484 446 BGN
Финансиране от бенефициента 3 229 726 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 дял енергия от ВЕИ спрямо общото количество енергия, потребявано от подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор1: Одобрен инвестиционен кредит за финансиране на проекта
Индикатор 6 Индикатор 2: Подготвена и проведена тръжна процедура съгласно ПМС 55 за избор на доставчици по Дейност 1
Индикатор 7 Индикатор3: Сключен договор за покупко-продажба на машините и оборудването по проекта
Индикатор 8 Индикатор4: Доставени и пуснати в експлоатация машини и оборудване по проекта
Индикатор 9 Индикатор5: Проведени процедури по избор на подизпълнител по Дейност 2 и 3 на база 3 оферти, съгласно ПМС 55
Индикатор 10 Индикатор 6: Изработка и монтаж на обозначителна табела
Индикатор 11 Индикатор7: Изработка и печат на стикери към всеки актив
Индикатор 12 Индикатор8: Извършен одит по проекта
Индикатор 13 Индикатор 9: Подготвен и одобрен финален отчет
Индикатор 14 Индикатор 10: Подготвено и одобрено искане за окончателно плащане
Индикатор 15 Индикатор 11: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз