Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0038-C0001
Номер на проект: 26-C-224/08.08.2013
Наименование: Разширяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на ''САВИМЕКС'' ЕООД чрез инвестиции в енергоспестяващо оборудване
Бенефициент: „САВИМЕКС” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 10.08.2012
Дата на приключване: 10.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда закупуване по Компонент 1 а) на автоматична линия за производство на къси макарони
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 2 Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Дейност 3 Подготовка на тръжна документация за избор на доставчик на оборудване
Дейност 4 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудване
Дейност 5 Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване
Дейност 6 Визуализация на проекта
Дейност 7 Финализиране на проекта
Дейност 8 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Одита-Г" ЕООД
АНСЕЛМО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 850 000 BGN
Общ бюджет: 5 681 293 BGN
БФП: 2 840 647 BGN
Общо изплатени средства: 2 840 647 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 840 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 840 647 BGN
2015 0 BGN
2 840 647 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 414 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 414 550 BGN
2015 0 BGN
2 414 550 BGN
В т.ч. Национално финансиране 426 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 426 097 BGN
2015 0 BGN
426 097 BGN
Финансиране от бенефициента 2 850 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Сформи ран екип за управление на проекта
Индикатор 6 Индикатор 3: Изготвена тръжна документация
Индикатор 7 Индикатор 4: Проведена тръ жна процедура
Индикатор 8 Индикатор 5: Доставено и монтирано оборудване
Индикатор 9 Индикатор 6: Стикери за закупеното по проекта оборудване
Индикатор 10 Индикатор 7: Постоянна обяснителна табела
Индикатор 11 Индик атор 8: Изготвен финален отчет
Индикатор 12 Индикатор 9: Изготвен одит
Индикатор 13 Индикатор 2: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой) 5.3. нови услуги (брой)
Индикатор 14 Индикатор 8: Намаление на себестойността на продукцията(%)
Индикатор 15 Индикатор 9: Увеличение на нетните приходи от продажби на цялото предприятие (%)
Индикатор 16 Индикатор 10: Намаление на рекламациите в макаронената фабрика (%)
Индикатор 17 Индикатор 11: Намаление на брака в макаронената фабрика (%)
Индикатор 18 Индикатор 12: Ръст на дела на износ на макаронената фабрика (%)
Индикатор 19 Индикатор 13: Намаление на енергийното потребление на макаронената фабрика (%)
Индикатор 20 Индикатор 14: Намаление на специфичното потребление на енергия на единица продукция в макаронената фабрика (%)
Индикатор 21 Индикатор 15: Намаление на отделените емисии СО2 от макаронената фабрика (т/година)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз