Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.11-0006-C0001
Номер на проект: DIR-5113326-6-100
Наименование: Дейности по устойчиво упралвение на природен парк "Русенски Лом"
Бенефициент: Дирекция на Природен парк Русенски Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 30.06.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”
Дейности: Дейност 4: Планиране на управлението Актуализиране на Плана за управление (ПУ) на ПП Русенски Лом. Преглед на изпълнените дейности и проекти от ПУ, анализ на промените в състоянието на ПП и необходимите дейности за останалия период от Плана за управление . Актуализиране на информацията за биологичното разнообразие, туризма и икономиката, работа с местното население; Изготвяне на задание за плана за управление и внасяне в МОСВ за възлагане изпълнението на Актуализирането. Про-веждане на обществено обсъждане на заданието за Плана за управление. Издаване на туристи-ческа карта за ПП Русенски Лом.
Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи 1.1. Направа на изкуствени гнезда за подпомагане на някои редки и защитени видове птици; 1.2. Възстановяване на крайречни местообитания: Възстановяване и поддържане в добро състояние на местообитание 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae); 1.3. Опазване на черния щъркел (Ciconia nigra); 1.4. Опазване на местообитания на лалугер и хомяк; 1.5. Намаляване разпространението на растителните неместни и инвазивни видове: Анализ на инвазията на растителните видове в ПП Русенски Лом; Набелязване на мерки за борба с инвазивните растителни видове; Пилотна подмяна на акациевите насаждения, които са в турнус за сеч с подходящи местни видове с цел възстановяване на местообитания, вкл. в Приложение 1 на ЗБР; Прилагане на мерки за ограничаване свободното разпространение на гледичията. На подходящите терени ще се възстановяват местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia; 91G0 - *Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 91I0 - *Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., *9180 – Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, *91Е0 - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia и 91W0 - Мизийски гори от сребролистна липа
Дейност 6: Организация и управление на Проекта ДПП Русенски Лом е пряко отговорна за управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените дейности. Тя ще предвиди достатъчно механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и предприемането на корективни мерки при необ-ходимост. В екипа за управление ще се включват Ръководител (отговорен за мониторинга и док-ладването на проекта; Координатор; Юрист; Финансист; Служител отговорен за съхранението на документи по проекта, съвместяващ и отговорност за дейностите по инфраструктурата; Служи-тел, отговорен за кампания по информацията и публичност по проекта, съвместяващ и отговор-ности за мониторинга и докладването по проекта в частта флора; Лице по нередности; Служител, отговорен за мониторинга и докладването по проекта в частта фауна и Експерт по строителството
Дейност 2: Туристическа инфраструктура и капитално строителство 2.1. Намаляване на антропогенния натиск, чрез изграждане на туристическа инфраструктура; 2.2. Дизайн, обзавеждане и оборудване на Природозащитен комплекс "Ломовете"; 2.3. Възстановяване и поддържане на екомаршрути в ПП Русенски Лом: Вековен бряст, Дендрариум; Грамовец; Виаферата на Малък Нисовски Манастир и Ивановски склани църкви; Възстановяване на кану маршрут по р. Черни Лом- Червен - Иваново. Изграждане на маршрут "Местообитания и видове от мрежата на Натура 2000"; 2.4. Изграждане и поддържане на информационни центрове в населените места, в близост до ПП Русенски Лом; оборудване на информационните центрове, издаване на информационни печатни материали; 2.5. Изграждане на Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в ПП Русенски Лом (ЦИОСА), свързан с Природозащитния център на ПП Русенски Лом в с. Нисово, за създаване на възможности за изследване, анализ и интерпретация на биологичното и ландшафтно състояние и културно историческото наследство
Дейност 3: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по ин-формация и публичност на проекта) 3.1. Интерпретация и образователни програми в природозащитния комплекс "Ломовете": Изграждана на съоръжение за обучение на катерачи и пещерняци. Обучение на водачи по маршрути; Обучение на орнитолози; Обучение на ботаници; Обучение по елементарно екскурзоводство. Филм за защитената територия; Печатно издание. Провеждане на информационна кампания за повишаване на екологичното съзнание; 3.2. Организиране на събитие за популяризирането на опазването на околната среда - Симпозиум за съвременно изкуство "Ломеа" /10 художника, за 7 дни, настанени в парка, транспорт, храна, нощувки/; изложба на открито, експониране в зала; издаване на каталог
Дейност 5: Одит на проекта Извършването на одит ще бъде възложено по реда на ЗОП, като ще се възложи за целия период на изпълнение на проекта. Към исканията за средства ще представяме междинни одитни доклади, съдържащи одитно мнение. Към окончателното искане за средства ще представяме окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта.
Дейност 7: Дейности за публичност 7.1. Официална церемония за започване на строителството на ЦИОСА, Официално откриване на ЦИОСА; 7.2. Монтиране на билборд и постоянна обяснителна табела за ЦИОСА; 7.3. Постоянни обяснителни табели на възстановените по проекта местообитания; 7.4. Информационни табели на местата, с изградена инфраструктура; 7.5. Публични събития в Природозащитния център; 7.6. Информационни стикери; 7.7. Печатни материали; брошури; диплени; каталог; 7.8. Интернет сайт – поддържане с информация за проекта и актуални новини; 7.9. Пресконференции 2 пъти в година за отчитане напредъка на проекта; 7.10. Промоционални материали – значки, стикери, чаши, чадъри, фланелки и др.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„КРИС ГРУП” ЕООД
ЕТ"ЕКО-Иновации"ООД
БМ - АРХИТЕКТ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 221 180 BGN
Общ бюджет: 1 724 386 BGN
БФП: 1 724 386 BGN
Общо изплатени средства: 2 071 692 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 724 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 844 236 BGN
2013 0 BGN
2014 271 167 BGN
2015 956 289 BGN
2 071 692 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 465 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 717 601 BGN
2013 0 BGN
2014 230 492 BGN
2015 812 846 BGN
1 760 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 258 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 635 BGN
2013 0 BGN
2014 40 675 BGN
2015 143 443 BGN
310 754 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой видове, за които се изпълняват дейсноти
Индикатор 2 Брой местообитания, за чието опазване са изпълнени дейности
Индикатор 3 Брой изпълнени възстановителни и поддържащи мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз