Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0023-C0001
Номер на проект: ESF-2115-09-12003
Наименование: Социални инвестиции за повишаване мотивацията на персонала и производителността на труда
Бенефициент: М+С Хидравлик АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 18.07.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: 1. Укрепване и развиване на организационната стратегия за управление и развитие на човешките ресурси в предприятието и насърчаване на професионалната мобилност чрез разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица. 2. Повишаване на адаптивността, производителността и конкурентоспособността на заетите лица в „М+С Хидравлик” АД чрез провеждане на обучение на лицата над 55 години за обучители, което ще им осигури устойчива заетост и ще използва професионалния им опит за обучение на работното място, непосредствено свързано с изискванията на работния процес и нуждите на работодателя, и повишаване на капацитета на останалите служители в предприятието. 3. Осигуряване на социални придобивки за работниците чрез подобряване на условията в местата за отдих и почивка в предприятието.
Дейности: Дейност 1: Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на 100 от заетите лица в предприятието; Дейността включва разработване на планове за обучение и кариерно развитие на 100 от 300-та заети лица по Дейност 3, които ще бъдат обучавани на работното място и включва 4 етапа: 1.Извършване на подбор на заетите лица, на които ще се разработват планове за обучение и кариерно развитие, на база на обективни критерии, обосновани цели, съобразени с политика за обучение и развитие на ЧР в М+С Хидравлик. 2.Разработване на карти за самооценка, изследващи: 1. интереси; 2. ценности; 3. умения; 4. наклонности; 5. личностен стил; 6. предпочитана среда; 7. нужди за развитие; 3.Оценяващо интервю, проведено от изготвящия плановете за обучение и кариерно развитие. 4.Разработване на индивидуални планове за обучение и кариерно развитие. Дейността ще спомогне за насърчаване на професионалната мобилност на заетите лица. Развитие в хоризонтален план – заемане на последователни длъжностни позиции в рамките на професията. Развитие във вертикален план – заемане на административни длъжности в системата на „М+С Хидравлик”АД. Развитие в рамките на една и съща длъжност – поддържане и усъвършенстване на присъщите за съответната длъжност знания, умения и компетентности. Въвеждането на планове за кариерно развитие на персонала ще доведе до: o По-високата мотивация на служителите за пълноценно участие в процеса на обучение и създаване на условия за продължаващо обучение; o Предвидимост в развитието на кариерата, съобразно личните планове, възможности и амбиции на всеки служител; o обвързване на професионалната кариера с повече отговорности и съответстващо на тях възнаграждение чрез интегриране на Система за оценка на кариерното развитие на персонала и Система за заплащане, обвързана с постигнатите резултати. Разработването на планове за обучение и кариерно развитие на служителите от „М+С Хидравлик” АД се явява естествено продължение на действащата ПОЛИТИКА за обучение и развитие на ЧР в „М+С Хидравлик” АД, което ще подпомогне внедряването на: • Система за оценка на кариерното развитие на персонала • Система за Оценка на база на Стандарти за компетенции по длъжности • Система за заплащане, обвързана с постигнатите резултати Дейността включва разработване на планове за обучение и кариерно развитие на 100 от 300-та заети лица по Дейност 3, които ще бъдат обучавани на работното място и включва 4 етапа: 1.Извършване на подбор на заетите лица, на които ще се разработват планове за обучение и кариерно развитие, на база на обективни критерии, обосновани цели, съобразени с политика за обучение и развитие на ЧР в М+С Хидравлик. 2.Разработване на карти за самооценка, изследващи: 1. интереси; 2. ценности; 3. умения; 4. наклонности; 5. личностен стил; 6. предпочитана среда; 7. нужди за развитие; 3.Оценяващо интервю, проведено от изготвящия плановете за обучение и кариерно развитие. 4.Разработване на индивидуални планове за обучение и кариерно развитие. Дейността ще спомогне за насърчаване на професионалната мобилност на заетите лица. Развитие в хоризонтален план – заемане на последователни длъжностни позиции в рамките на професията. Развитие във вертикален план – заемане на административни длъжности в системата на „М+С Хидравлик”АД. Развитие в рамките на една и съща длъжност – поддържане и усъвършенстване на присъщите за съответната длъжност знания, умения и компетентности. Въвеждането на планове за кариерно развитие на персонала ще доведе до: o По-високата мотивация на служителите за пълноценно участие в процеса на обучение и създаване на условия за продължаващо обучение; o Предвидимост в развитието на кариерата, съобразно личните планове, възможности и амбиции на всеки служител; o обвързване на професионалната кариера с повече отговорности и съответстващо на тях възнаграждение чрез интегриране на Система за оценка на кариерното развитие на персонала и Система за заплащане, обвързана с постигнатите резултати. Разработването на планове за обучение и кариерно развитие на служителите от „М+С Хидравлик” АД се явява естествено продължение на действащата ПОЛИТИКА за обучение и развитие на ЧР в „М+С Хидравлик” АД, което ще подпомогне внедряването на: • Система за оценка на кариерното развитие на персонала • Система за Оценка на база на Стандарти за компетенции по длъжности • Система за заплащане, обвързана с постигнатите резултати
Дейност 2: Обучение на заети лица над 55-годишна възраст в предприятието за обучители Дейността ще даде възможности на заетите лица над 55-годишна възраст за придобиване на специфични техники и похвати, така че по достъпен начин да споделят своите професионални умения и компетенции с по-младите си колеги: 1) Придобиване на умения за обучители  Базови умения  Мисловни умения  Използване на ресурси  Използване на информация  Работа със системи  Използване на технологии 2) Подобряване на презентационните умения Обучението за обучители на заетите лица над 55-годишна възраст в предприятието ще спомогне за утвърждаване на стратегии за развитие на човешките ресурси в М+С Хидравлик” АД и въвеждане на иновативен подход за обучение чрез използване на професионалния опит на заетите лица над 55-годишна възраст за обучение на работното място на останалите служители. При реализиране на дейността ще бъдат използвани: o Система за Обучението на персонала на работното място; o Програма за обучение на новоназначени; o Система за Оценка на база на Стандарти за компетенции по длъжности;
Дейност 3: Провеждане на обучение на работното място на заетите лица в предприятието от обучените за обучители Подобряването на уменията на човешкия ресурс за по-висока приспособимост към икономическите и социалните промени и предизвикателства в динамичните икономически условия е важен елемент за развитие на икономика, основана на знанието, за увеличаване на икономическия потенциал и развитие на производството и постигане на устойчив икономически растеж. Обучението на работното място ще подпомогне прилагане на принципа за учене през целия живот в предприятието. Чрез обучителните програми ще бъдат мотивирани заетите лица към самоусъвършенстване и подобряване качеството на трудовите им задължения. Обучението на персонала на работното място ще допълни и разшири обученията, които се провеждат в предприятието по годишната „Програма за обучение на персонала на М+С Хидравлик” АД. Обучението ще включва следните етапи. Първо: За всяко лице ще се подбере програмата за обучение, която ще отговори в пълна степен на необходимостта му от обучение, свързано с изискванията на професионалните им функции. Програмите за обучение на работното място ще са съобразени със спецификата на дейността на заетите лица и ще включват: • Представяне на реален проблем в съответствие с равнището на обучението. • Повишаване на интереса към задачата и вниманието към демонстрацията. • Осигуряване на оптимални условия (време и място). • Съобразяване с емоционалния статус на обучаемия и по-важното, с факторите, които влияят върху нагласата на новия обучаем към учене. • Адаптиране към обучаемия • Прецизно определяне на това какво инструкторът иска обучаемият да знае и да е способен да извършва след приключване на работните задачи. • Точно определяне на очакваното ниво на изпълнение: инициатива, реализация, овладяване или трансфер. • Общуване с обучаемия • Разположение на поредицата работни задачи в производствения процес (от гледна точка на последователността им) и в дейността на предприятието, като се каже конкретно и еднозначно до какво води всяка от тях • Представяне на компонентите на поредицата работни задачи в логичен и ясен за обучаемия ред и в съответствие с целите, които трябва да бъдат постигнати • Ясно описание на планираните цели и желаните резултати на обучението Второ: Определяне на: • Реална работна ситуация или симулация • Роля на посредника (обучаващ, наставник и т.н.) • Степен на самостоятелност на обучаемия при изпълнението на поредицата работни задачи • Допустими грешки • Процедура на оценяване • Възможност да се прекъсва поредицата работни задачи – „да или не?” Ако е да, как да се подходи? • Безопасни условия за труд • Опазване на Околната среда Трето: Финален тест и издаване на документ от работодателя, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности.
Дейност 4: Текущ ремонт на санитарни възли Към настоящия момент състоянието на санитарните помещения в корпус сервоуправление, корпус хидромотори и в Складово стопанство са в незадоволително състояние, нуждаят се от подобряване и ремонтиране с цел подобряване на хигиенните условия. Дейността включва: - Извършване на текущ ремонт на санитарните помещения в горепосочените корпуси и складово стопанство - блажно и латексово боядисване, полагане на фаянс и теракота, подмяна на врати и санитария;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 633 BGN
Общ бюджет: 95 447 BGN
БФП: 95 447 BGN
Общо изплатени средства: 95 439 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 327 BGN
2013 0 BGN
2014 76 112 BGN
2015 0 BGN
95 439 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 428 BGN
2013 0 BGN
2014 64 695 BGN
2015 0 BGN
81 123 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 899 BGN
2013 0 BGN
2014 11 417 BGN
2015 0 BGN
14 316 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки
Индикатор 7 Лица обучени за обучители в "М+С Хидравлик" АД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз