Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0032-C0001
Номер на проект: ESF-2115-02-02002
Наименование: Изпълнение на иновативна социална програма за развитие на заети лица в "Черноморско злато" АД
Бенефициент: "Черноморско злато"АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността, адаптивността и гъвкавостта на служителите на Черноморско злато АД и подобряване на условията на труд на работното място чрез прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси и реализиране на мерки, гарантиращи устойчива заетост на лицата над 55 години и използване на техния професионален опит като инструмент за повишаване на капацитета на останалите служители.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта и на необходимите организационни дейности Описание: В рамките на тази дейност се сформира екип за управление изпълнението на проектните дейности. За целите на проекта членовете на екипа ще сключат граждански договри за почасова работа на база заповед за назначаване. Обосновка: Изпълнението на тази дейност е ключова за създаването на условия за качествено и навременно изпълнение на проекта съгласно изискванията и условията на Насоките за кандидатстване, Договора за безвъзмездна финансова помощ и Оперативното ръководство за изпълнение на договори за БФП по настоящата процедура
Дейност 2: Избор на изпълнители съгласно изискванията на ПМС 55 от 12.03.2007 г. Описание: Въз основа на изискванията за изпълнение на проекти по настоящата схемя, посочени в Насоките за кандидатстване, е планирано следните дейности, заложени в проекта: • Организиране и провеждане на обучение на обучители над 55 години. • Разработване на планове за обучение и кариерно равитие на заети лица в предприятието. • Доставка на материали за обученията на работното място. • Осигуряване на публичност и визуализация. • Доставка на строителни материали и извършване на ремонтни дейности за битово помещение. • Доставка на консумативи за администриране на проектните дейности. да бъдат извършени от външни изпълнители, изборът на които ще се извърши по условията и реда на ПМС №55 от 12.03.2007 г. Обосновка: Изпълнителите са предмет на правилата на договоряне, посочени в ПМС №55 от 12 март 2007 г. за условита и реда за определяна на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена БФП от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба, предвид това че Кандидатът не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г.
Дейност 3:Организиране и провеждане на „Обучение за обучители” за заети лица над 55 години Описание: В рамките на тази дейност в планирано да се извърши следното: прецизиране на времевия график, организация на обученията, адаптиране на учебните програми и провеждане на обучението за обучители за 14 служители на „Черноморско злато” АД на възраст над 55 години. Посочената целава група ще придобие знания и умения за: определяне на потребностите на обучаемите лица, разработване на дизайн и концепция на обучението, определяне на учебни цели, методи на преподаване, комуникацията при провеждането на обучения, презентационни умения в процеса на провеждане на обучението, оценка на обучението. Обосновка: Описаната по-горе дейност е ключова за повишаване на производителността, гъвкавостта и адаптивността на заетите лица в дружеството. Тя е насочена към разширяване на компетентностите на служители над 55-годишна възраст по отношение на придобиване на знания и умения за провеждане на обучения с цел разширяване на професионалните компетентности на останалите служители и работници в предприятието. Целевата група се състои от служители с дългогодишен професионален опит в сферата, в която са заложени да провеждат обучения за останалите заети лица.
Дейност 4:Разработване на планове за обучение и кариерно равитие на заети лица в предприятието. Описание: В рамките на тази дейност се предвижда да бъдат разработени индивидуални планове за обучение и кариерно развитие на 200 служители и работници в дружеството въз основа на спецификата на организация на трудовата дейност в предприятието и индивидуалните профили на целевата група. Работещите в компанията, експерти и специалисти в областта на развитие на човешките ресурси, подбора, професионалното профилиране ще оказват текущо пълна подкрепа и съдействие на избрания външен изпълнител за ефективното изпълнение на дейността. Обосновка: Изпълнението на дейността е основополагаща за успешната реализация и ефективността от провеждането на обучения на работното място от обучените обучители. Тя дава добра възможност за мултиплициране на ефекта от изпълнението на проекта посредством провеждане на последващи обучения на работното място за служителите и работниците в дружеството кореспондиращи на разработените планове за обучение и кариерно развитие. С оглед на гореизложеното дейността е ключова за насърчаване прилагането на принципите за продължаващо учене.
Дейност 5: Организиране и провеждане на обучения на работното място за развитие и подобряване на професионалните компетентности на служители и работници от обучените обучители Описание: В рамките на тази дейност в планирано да се извърши сленото: прецизиране на времевия график, организация на обученията, адаптиране на учебните програми и провеждане на обучения за 163 служители и работници на „Черноморско злато” АД, както следва: • Обучение "Ферментация на спиртни напитки и пиво": характеристики и особености на цялостния процес на машинно-пресовото отделение до получаване на мъст по сорт, качество и предназначение; основни манипулации при получаването и съхранението на вината: охлаждане, претакане, купажиране, бистрене, сулфатиране, центрофугиране, филтриране; санитарно-хигиенни изисквания; съвременни тенденции в технологиите за винопроизводството. В проекта се предвижда обучението да преминат 30 заети лица в дружеството, пряко ангажирани в производствения процес. • Обучение "Първично и вторично винопроизводство": основни характеристики на първичното и вторичното винопроисводство; технически съоражения и технологични схеми за производство на вина и виноматериали; иновации и тенденции по отношение на технологиите за винопроизводство; санитарно-хигиенните изисквания като фактор за качеството на вината. В проекта се предвижда обучението да преминат 36 заети лица в дружеството, пряко ангажирани в производствения процес. • Обучение "Съвременните технологии в ХВП": основни характеристики на технологичната работа на цех "Спиртоварна и ВАН" от приема на грозде през всички фази на формиране на виното и виноматериалите до неговата дестилация и реализация. Видове производствени програми в предприятието - осн. характеристики; технологичен процес на изваряване, спиртоване и бистрене; хигиенно-санитарни изисквания и тяхното значени във винопроизводството. В проекта се предвижда обучението да преминат 18 заети лица в дружеството, пряко ангажирани в производствения процес. • Обучение "Търговско майсторство при продажбата на вина и спиртни напитки": модул "Сомелиерство" - сортове лози, лозаро-винарски райони в България и по света, съдържание на виното и основните групи спиртни напитки, видове вина и спиртни напитки и съхранение в домашни условия, дегустация на грапа, съчетаване на храни и напитки; модул "Мърчандайзинг" - типове търговски обекти, тяхното групиране, организиране на пространството в магазина, подход към магазина, табели, реклами, знаци, видове мотиватори за извършването на покупки, местоположението на продуктите в магазина, студени и топли зони, поток на клиентите, индивидуализация на интериора, реклама. В проекта се предвижда обучението да преминат 36 заети лица в дружеството, пряко ангажирани в производствения процес. • Обучение „Счетоводна отчетност при производството на вина и спиртни напитки”: Основни характеристики и форми на счетоводната отчетност при производствените предпиятия. Счетоводни документи и нормативна уредба при производството на вина и спиртни напитки. В проекта се предвижда обучението да преминат 7 заети лица в дружеството, пряко ангажирани в административния процес. • Обучение „Дегустация и култура на виното”: дегустацията като метод; техники и видове дегустация; последователност при дегустацията; характеристика на вината; общи понятия за състав на виното по групи вещества и влиянието им върху вкусовите характеристики на виното; ароматите; ароматичните нюанси; произход и систематика на ароматите; недостатъци в ароматите; винените сортове; генетични качества на вината; купажни вина; принципи при създаване на купажните вина. Специалните вина. Съчетаване на храната с виното. Винената култура- условия за дегустация и консумация на вина. Принципи за съставяне на винени листи. Тероар. Стилове на вината. Качествени категории в Р. България. В проекта се предвижда обучението да преминат 11 заети лица в дружеството, пряко ангажирани в производствения процес. • Обучение „Ефективна работа и поддръжка на съпътстстващо технологично оборудване под високо налягане”: характеристики и свойства, специфика на процеса и технология на работа, оптимална енергийна експлоатация, стандарти за безопасна работа, предприемане на мерки в случай на аварии”. В проекта се предвижда обучението да преминат 6 заети лица в дружеството, работещи в паровата централа. • Обучение „Електромонтажни дейности в ХВП”: правилата за организация на техническата експлоатация на електросъоръженията и системата за диагностика, начина за извършване на ремонт, поддържане, контрол и диагностика на електрическите инсталации, електрически табла, електрически машини, апарати, токоизправители и електроразпределителни мрежи. Познаване и прилагане на европейските стандарти и ползване на техническата терминология. В проекта се предвижда обучението да преминат 6 заети лица в дружеството, извършващи електромонтажни дейности. • Обучение „Ремонт на машини и апарати в ХВП”: технологични особености на съвременното производствено оборудване, системи за диагностика, начин на извършване на ремонт, поддържане контрол и диагностика на машини и апарати; усъвършенстване на работата със стругове и заваряване. Познаване и прилагане на европейските стандарти и ползване на техническата терминология. В проекта се предвижда обучението да преминат 13 заети лица в дружеството, работещи в техническата работилница. Обосновка: Описаната по-горе дейност е ключова за повишаване на производителността, гъвкавостта и адаптивността на заетите лица в дружеството. Тя е насочена към повишаване на професионалните компетентности на заетите лица в предприятието чрез провеждане на обучения от обучените обучители над 55 години за споделяне и предаване на професионален опит и знания в специфични направления, обхващащи всички организационни, административни и технологични процеси в компанията. Заложените обучения съответстват на идентифицираните нужди за обучение от дружеството.
Дейност 6: Доставка на строителни материали и извършване на ремонтни дейности за битово помещение. Описание: В рамките на дейността се предвижда доставка на необходимите материали и извършване на текущ ремонт на съществуващо битово помещение: • Подмяна на фаянс и теракот. • Подмяна на вътрешна водопроводна инсталация. • Шпакловане и боядисване на помещението. Обосновка: Дейността е ключова за подобряването на трудовия живот на служителите и работниците в предприятието. Необходимостта от изпълнението й е обоснована от това, че поради дефектирала водопроводна инсталация се повишава значително нивото на влажност и това влошава условията на помещанието.
Дейност 7:Осигуряване на визуализация и публичност на проекта. Описание: В настоящия проект е планирано приложението на следните мерки за осигуряване на публичност и визуализация: • Два /2/ броя информационни табла, съдържащи най-малко следната информация: името на проекта, логото на ЕС, позоваване на ЕСФ, посланието „Инвестира във вашето бъдеще”, позоваване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Едното от тях е планирано да бъде поставено на видно място в административната сграда на дружеството, където ще се провеждат обученията, заложени в проекта, а другото – в битовото помещение, където ще се извършват ремонтни дейности. • Два /2/ броя постоянни обяснителни табели, съдържащи най-малко следната информация: името на проекта, логото на ЕС, позоваване на ЕСФ, посланието „Инвестира във вашето бъдеще”, позоваване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Предвижда се поставянето на обяснителни табели с достатъчно забележими и значителни размери, не по-късно от 6 месеца след завършването на проекта. Едната от тях е планирано да бъде поставена на видно място в административната сграда на дружеството, където ще са проведени обученията, заложени в проекта, а другата – в битовото помещение, където ще са извършени ремонтните дейности и ще е поставено предвиденото в проекта обзавеждане. • Триста /300/ броя дипляни, съдържащи най-малко следната информация на корицата: логото на ЕСФ и ОП РЧР, наименованието на проекта, пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, изречението „Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”, флагът на ЕС. • Две публикации в печатни издания, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, съдържащи най-малко следната информация на корицата: логото на ЕСФ и ОП РЧР, наименованието на проекта, пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, изречението „Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България”, флагът на ЕС. • Два /2/ банера за учебните зали, които да бъде използвани на местата, където ще се извършват обученията, съдържащи най-малко следната информация: наименованието и стойността на проекта (включително европейското и националното съфинансиране), флага на ЕС, пълното изписване на ЕСФ и ОП РЧР, логото на ЕСФ и ОП РЧР. • Организиране и провеждане на две /2/ пресконференции, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, свързни с изпълнението на проекта, които да оповестяват, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логата на ЕС, ЕСФ и ОП РЧР. • Публикуване на периодични информационни съобщения за напредъка по проекта на корпоративния сайт на „Черноморско злато” АД с цел осигуряване на широка публичност на проекта и включените в него дейности, както и периодично обновяване на тази информация, съдържащи най-малко следната информация Обосновка: Описаните по-горе мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент №1828/ 2006. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на ОП РЧР, съфинансирана от ЕСФ.
Дейност 8: Процес на управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта, включително комуникация с ДО и МЗ. Описание: Тази дейност предвижда спазване на план- графика за изпълнение на проекта, стриктно придържане към разписаните дейности в проекта и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол по осъществяване на дейностите; анализиране и оценка на документи и др. Обосновка: Описаната дейност е заложена да обезпечи успешната реализация на проекта посредством постоянен процес на управление, координация, наблюдение и отчитане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 092 BGN
Общ бюджет: 50 236 BGN
БФП: 50 236 BGN
Общо изплатени средства: 50 234 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 818 BGN
2013 0 BGN
2014 39 416 BGN
2015 0 BGN
50 234 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 196 BGN
2013 0 BGN
2014 33 503 BGN
2015 0 BGN
42 699 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 623 BGN
2013 0 BGN
2014 5 912 BGN
2015 0 BGN
7 535 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица обучени за обучители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз