Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0033-C0001
Номер на проект: ESF-2115-02-02001
Наименование: Повишаване адаптивността на персонала в "Хляб и хлебни изделия" ЕООД гр. Бургас
Бенефициент: "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.05.2012
Начална дата: 01.08.2012
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на устойчива заетост на персонала на “Хляб и хлебни изделия” и постигане на по-висока производителност на труда чрез повишаване на капацитета на работещите с помощта на иновативни методи на обучение и на организация на труда.
Дейности: Дейност 1 – Сформиране на екипа на проекта След подписване на договора за изпълнение на проекта ще се проведе първа среща на екипа.
Дейност 2 - Провеждане на обучение за служителите в умения за обучаване - подготовка Дейността ще се проведе на два етапа: І етап – подготовка на Дейност 2 включва провеждане на процедура по реда на ПМС № 55/2007 г. чрез събиране на най-малко 3 оферти за избор на обучаваща организация и сключване на договор с нея. ІІ етап – провеждане на самото обучение. Служителите с опит ще овладеят специфични техники и похвати за предаване на професионален опит като подобряване на презентативните умения. Времето за обучение ще бъде 45 учебни часа в рамките на 4-дневен семинар с откъсване от производствения процес от 8.00 до 18.00 часа при избрания изпълнител.
Дейност 3 – Обучение на персонала в цех “Хлебопроизводство” За производството на качествен хляб голяма роля оказват качествата на влаганите брашна, времето на замесване и влажността при втасване, температурата на изпичане. Правилното управление и контрол на всички тези фактори гарантира качествен продукт. Опитните майстори са постигнали този резултат и сега имат мотивацията и възможността да предадат тези умения на колегите си. Производството на хляб е организирано на 3 смени. Това налага обучение на трима служители с най-ценен опит, за да предадат знанията си на по-младите във всяка една от трите смени. Всеки обучител ще обучава по 4 души от смяната си по време на работния процес в рамките на 4 месеца. През всеки месец обучителят ще отделя по 20 часа за обучение на колегите си. Обучението на един работник ще бъде по 20 часа в рамките на 4 месеца или общо 80 часа.Предвидено е в трите смени да се обучават общо 12 човека.
Дейност 4 – Обучение на персонала в цех “Закуски” Кандидатът разполага с кадри, които имат практически знания за производство на сладкарски изделия от този вид. Подобно производство не е в настоящата номенклатура от изделия, но с въвеждането в експлоатация на обекта за производство на готови ястия в ж.к.”М. рудник” ще има необходимост от персонал, който да притежава тези знания и умения. Поради сменния режим на работа е необходимо да има обучители във всяка смяна, поради което обучението ще се извършва от 3 обучители, като всеки от тях ще обучава по 4 служители. Обучението ще се провежда в помещенията на кандидата, на два етапа от по 4 месеца. През всеки месец обучителят ще отделя по 20 астрономически часа за обучение на колегите си. Обучението на един работник ще бъде по 20 часа в рамките на 4 месеца или общо 80 часа. Предвидено е в трите смени да се обучават общо 12 човека. Разходите за материали за производството на сладкарските изделия ще са за сметка на кандидата, като произведените изделия няма да се продават на пазара.
Дейност 5 – Обучение на персонала в цех “Пакетаж” С оглед широката гама от асортименти, произвеждани от кандидата, е необходимо стриктно спазване на нормативните изисквания при пакетирането и етикетирането на всеки един продукт. Необходимите умения за работа с машините за пакетиране могат да бъдат придобити само на работното място с под надзора на опитни кадри. Освен това през летния период се наемат допълнително нови работници, които следва да бъдат обучени за извършваната от тях работа. Обучаемите ще придобият знания за правилното пакетиране на продуктите, мястото и съдържанието на етикетите и датирането на продукцията. Обучението ще се извършва в производствените помещения на кандидата от 2 обучители, всеки от които ще обучи 12 работника. Обучението че се извършва в всяка смяна по 3 обучаеми в рамките на 4 месеца. Продължителността на обучение е общо 80 часа. Този курс ще бъде повторен с нови 6 работника през следващите 4 месеца.
Дейност 6 – Обучение на персонала в отдели “Търговия” и “Дистрибуция” С оглед многото контрагенти и широката гама от произвеждани от кандидата продукти, е необходимо служителите на тези отдели да допълнят и обогатят знанията си за минималните изисквания към търговските договори за доставка и документите, доказващи изпълнението им. Това ще спомогне за намаляване на несъбираемите вземания и ще направи по ефикасна дейността им. Обучението ще се извърши в помещенията на кандидата от 1 обучител, които ще обучи 6 служителя. Обучението че се извършва на два етапа по 3 обучаеми в рамките на 3 месеца. Продължителността на обучение е общо 60 часа. Този курс ще бъде повторен с нови 3 работника през следващите 3 месеца. Пласьорите трябва да познават в детайли комплекността на всички документи отразяващи заявяването, изнасянето и доставката на продукцията и въвеждането и в ИС „Торнадо” . Това е задачата на 1 обучител, който ще обучи в отдел “Дистрибуция“ 8 обучаеми на две групи от по 4 човека в рамките на 4 месеца. Така обучение на човек е в рамките на 80 часа.
Дейност 7 – Обучение на персонала от звената Финансово-счетоводен отдел, Система за контрол на качеството, Склад “Готова продукция” и Технически Отдел ФСО трябва да познава в детайли ИС „Торнадо” и по-специално модул фактуриране и отчитане на продажбите. Тези знания ще бъдат предадени от 1 обучител от ФСО, които ще обучи 3 обучаеми в рамките на 3 месеца. Обучението е в рамките на 60 часа; Цел на обучението е да подготви добре обучени контрольори по качеството, отговарящи на спецификата в системите за контрол на качеството при производство на храни, което пряко ще повиши качеството на продукцията и работния процес и ще съдейства за разработване и прилагане на НАССР системата в новия цех в к.ж. “Меден рудник” за готови храни. Предвидено е 1 обучител от СКК да обучи 3 обучаеми за 3 месеца (общо 60 часа). Знанията по управление и организация на складови стопанства ще подготви обучени кадри, които да са способни да упражняват реален контрол върху движението на складовите наличности. Тук 1 обучител от СГП ще обучи 5 обучаеми по начина на подготовка за изнасяне на готовата продукция и необходимити документи за това. Обучението е предвидено в рамките на 5 месеца – общо 50 часа. Курсът по ремонт и поддръжка на машини за хлебопроизводство и пакетаж ще даде възможност на обучаемите да знаят как да поддържат и при нужда да констатират и отстранят даден проблем, възникнал по време на работа с машините. Обучението от 1 обучител от отд.”Технически” ще се проведе за 3 месеца и ще обучим 3 обучаеми – общо 60 часа. Обученията ще се извършат в помещенията на кандидата от общо 4 обучители.
Дейност 8 – Споделяне на едно работно място от няколко работещи Поради временна пренатовареност в сутрешните часове от работния процес в дейността на СГП има необходимост от подпомагане на експедицията на продукция с допълнителна работна ръка. Това налага необходимостта 2 служители от “спомагателни дейности” да работят по 2 часа дневно като работници в СГП. Същевременно през следобедните часове служителите на склада не са достатъно натоварени. По тази причина, с цел пълната им заетост през работното време 2 служители от СГП ще споделят работното място в склад “Брак през втората смяна по 2 часа. Отчитането на реализацията на стоките е длъжност, която е не натоварена в рамките на 8 часов работен ден. Ето защо 2 служители от ФСО ще споделят това работно място като отчетници по 4 часа през ден. Това става възможно благодарение на свободния ресурс от време в отдел ФСО. Същият факт важи и за служителите в отдел СКК. Така те имат възможност да съвместяват новото работно място за контрольор качество в новия цех в к.ж. “Меден рудник” за готови храни. По този начин 4 служители от СКК ще запазят доходите и заетостта си като споделят 1 работно място в новия цех с работен график 1 ден на новото работно място през 3 дни. В новият цех в к.ж. “Меден рудник” за готови храни е предвидено да функционира цех за сладкарски и тестени изделия, в които 4 работника от цех “Закуски” ще споделят 1 бройка за производство на закуски. Предвижда се продължителността на споделяне на горепосочените 14 работни места да бъде с продължителност 19 месеца.
Дейност 9 – Ротация на работното място За някои длъжности съществува целогодишно неокапацитяване на работното време, независимо от необходимостта от тях. Това налага необходимостта 1 служител от адмиистрацията да съвместява за 2 часа дневно и длъжността технически сътрудник-деловодител; 1 служител от отдел “Маркетинг” да съвместява за 2 часа дневно и длъжността експерт „ключови клиенти”; 1 търговски представител ще съвместява и длъжността диспечер. Предвижда се продължителността на ротация на горепосочените 3 работни места да бъде с продължителност 19 месеца. Поради сезонността в дейността на кандидата през летните месеци на силна натовареност и големи обеми на производство има необходимост от допълнителна работна ръка. След приключване на сезона тези кадри обикновенно се освобождават. Това поражда редица проблеми в началото на следващият сезон когато трябва да се търсят нови хора и т.н. Въвеждането на ротация на работните места от Хлебозавода в цеха М. Рудник, ще елиминира този проблем и ще позволи съхраняването на обучени кадри. Така от цех “Закуски” 4 работници ще ротират в цех сладкарски и тестени изделия в “М. рудник” през зимните месеци, предвижда се продължителността на тази ротация да бъде 10 месеца.Също така 2 служители от СКК през зимните месеци ще ротират работните си места в цеха “М. Рудник”като контрольори по качеството при производството на готова храна. Продължителността им също се предвижда да бъде 10 месеца. Обратно на тази ротация през летните месеци 2 работници от цех “Пакетаж” ще съвместяват работа в цех “Закуски”, с оглед увеличаване обема на производството, предвижда се продължителността на тази ротация да бъде 14 мсесеца.
Дейност 10 – Осигуряване на помещение за хранене на персонала-подготовка Налично помещение, бивша дърводелска работилница, в сградите на кандидата ще се ремонтира, като се пригоди и оборудва в помещение за хранене и почивка на персонала, както за дневно, така и за вечерно хранене. Дейността ще се извърши на два етапа: І етап – подготовка на Дейност 10 – избор на изпълнител на СМР по реда на ПМС № 55/2007 г. и избор на доставчик на оборудването, както и сключване на договори. ІІ етап – изпълнение на Дейност 10 – извършване на ремонта и монтиране на оборудването.
Дейност 11 – Осъществяване на столово хранене След въвеждане в експлоатация на цеха за готови храни – през м. февруари 2012 г. в ремонтираното вече помещение по Дейност 10 ще се осигури доставката на готова топла храна за персонала. Тъй като производственият процес е 24 часов и с оглед спазване на равнопоставяеността е нужно за дейността да бъдат ангажирани 4 служители на две смени – от 6.00 до 14.00 часа и от 14.00 до 22.00 часа, които ще осъществяват както дневно, така и вечерно хранене на персонала. Длъжностите които ще бъдат създадени са организатор хранене и работник кухня.
Дейност 12 – Визуализация на проекта и мониторинг на изпълнението-подготовка Дейността ще се извърши на два етапа: І етап – подготовка на Дейност 12 – избор на изпълнители за дейността по реда на ПМС № 55/2007 г. и сключване на договори с тях. ІІ етап: Изпълнение на Дейност 12. За информиране и публичност на проекта ще се изработи и монтират две големи информационни табели на входа на Хлебозавода и в сградата в „М. рудник”. При старта и приключването на проекта ще се свикат пресконференции с местни и национални медии с цел разясняване ползите от проекта и постигнатите резултати. Ще се правят периодични публикации в сайта на кандидата и една публикация в национален всекидневник. Във всяко помещение за обучение както и в помещението за хранене ще се поставят информационни табели. Предвидено е на всеки член от целевата група да се раздаде по един бележник и химикал, маркирани с името на проекта. Предвижда се одит на проекта с цел прозрачност и публичност на разходите при изпълнение на дейностите, както и тяхното счетоводно отразяване. Мониторингът ще се осъществява чрез периодични срещи на екипа на проекта, на които ще се обсъжда изпълнението на проекта, ще се планират корегиращи действия при нужда и ще се изготвя необходимата документация за изпълнението на дейностите. Планирано е в последният месец на проекта да се изготвят всички финални отчетни документи.
Дейност 2 - Провеждане на обучение за служителите в умения за обучения - изпълнение Дейността ще се проведе на два етапа
Дейност 10 – Осигуряване на помещение за хранене на персонала - изпълнение Налично помещение
Дейност 12 – Визуализация на проекта и мониторинг на изпълнението Дейността ще се извърши на два етапа
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 664 BGN
Общ бюджет: 130 900 BGN
БФП: 130 900 BGN
Общо изплатени средства: 130 670 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 163 BGN
2014 54 507 BGN
2015 0 BGN
130 670 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 739 BGN
2014 46 331 BGN
2015 0 BGN
111 069 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 424 BGN
2014 8 176 BGN
2015 0 BGN
19 600 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 4 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 5 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки
Индикатор 6 Брой лица обучени за обучители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз