Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0072-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-11004
Наименование: Подобряване на работната среда в МК "Люсил 1" ООД
Бенефициент: Модна къща "Люсил 1" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 31.07.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Основната цел на настоящия проект е подобряване условията на труд и оптимизиране на трудовата дейност в Модна Къща „Люсил-1” ЕООД, което ще доведе до повишаване на производителността на и намаляване на условията за трудови злополука и професионални болести.
Дейности: Управление на проекта Управлението на проекта включва следните дейности: 1. Сформиране на екип на проекта, запознаване на членовете на екипа с техните отговорности, изработване на правила за отчитане и изпълнение 2. Подготовка на график за провеждане на процедурите за избор на изпълнители, подготовка и провеждане на процедурите 3. Подготовка и изпращане на месечни справки за изпълнението на проекта към ДО 4. Подготовка и изработване на междинен/финален доклад за отчитане на проектните дейности пред ДО. Управлението на проекта е една от най-важните фази във всеки проект. Правилното и професионално управление гарантира изпълнение на заложените проектни цели, навременно изпълнение на проектните дейности и ефективно финансово изпълнение.
Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Люсил 1” ЕООД Анализът на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в Модна къща „Люсил 1” ЕООД ще бъде направен след провеждане на процедура за избор на изпълнител. Той ще се състои от следните части: описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; описание на силните и слаби страни в структурирането на организационната дейност на трудовия процес и описание на разработените и внедрени оценки на риска в „Люсил 1” ЕООД; защо и как ще бъде оптимизирана работата и защо е нужно проектиране на организацията на трудовата дейност. Изпълнението на този анализ и проектирането на организацията на трудовата дейност са от изключително значение за предприятието, тъй като в шивашката и моделиерската промишленост, голяма част от операциите се извършват ръчно и е необходимо професионално проектиране на работния поток за максимално улеснение за човешките ресурси. Използването на професионални съветници за изпълнениет на проектирането, ще спомогне за оптимизиране на работните операции като време, натоварване на човешките ресурси и начин на изпълнение.
Закупуване на оборудване за подоряване условията в работната среда Дейността предвижда закупуване на следното оборудване: - Ергономични работни столове – една част от операциите на работния процес се изпълняват в седнало положение на столове. За предпазване от заболявания на гръбначния стълб, е необходимо да се закупят ергономични столове, които ще повишат комфорта при работа на служителите и ще направят времето, прекарано в седнало положение в удоволствие. - Метални ръкавици – в шивашката и модна индустрия се използва БАНЦИГ ЗА КРОЕНЕ НА ДРЕХИТЕ. Ръкавиците са предпазни средства, които ще намалят злополуките на работното място и така ще повишат чувството за сигурност на заетите лица. - Лампи за допълнително осветяване на работната повърхност – изпълнението на работата при различните длъжности в шивашката промишленост, изисква изключително внимание към детайлите за постигане на високо качество. Поставянето на допълнителни осветителни тела, ще спомогне за осигуряването на нужното количество светлина за работа на работниците. - Инвенторни сплит системи за охлаждане на работните помещения – машините и инструмените за шивашката промишленост поддържат много висока температура в производствените помещения. Затова МК „Люсил 1” ЕООД иска да закупи инверторни сплит системи, които да понижават бързо температурата в производствените помещения без да вдигат много шум и да имат допълнителни екстри като UV лампа за пречистване и стерилизация на въздуха. Така с един продукт ще се постигнат няколко резултата – поддържане на нормална температура на работните места и чиста атмосфера. Дейността ще бъде изпълнена от изпълнител, който ще бъде избран след провеждане на процедура за избор на изпълнители.
Внедряване на стандарта за безопасни условия на труд OHSAS 18000 Въвеждането на Системи за управление на здравето и безопасността при работа цели планирано подобряване на условията на труд и свеждане до минимум на трудовите злополуки и инциденти. Организациите не могат да съществуват в изолация, страните, който са заинтересовани от въвеждането на безопасни условия на труд са: работниците, клиентите, доставчиците, обществото, бизнес партньорите, застрахователите и др. Стандартът за безопасни условия на труд дава насока на организацията как да интегрира управлението на системата за безопасни условия на труд с другите функциониращи управленски системи. Внедряването на стандарта ще се осъществи чрез изпълнението на следните дейности: Преглед на състоянието: • провеждане на първоначално обучение; • преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт; • анализ на състоянието и определяне на структура на стандарта за Модна къща „Люсил 1” ЕООД • разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.; Разработване на документите: • разработване на документите от СУ - процедури, оперативни документи, наръчник и др.; • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; Внедряване: • провеждане на обучение по внедряване; • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата; • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; Функциониране: • провеждане на обучение на вътрешни одитори; • извършване на вътрешни одити;
Сертифициране на стандарта за безопасни условия на труд Сертифицирането ще се извърши от специализирана сертифицираща организация, която ще бъде избрана след провеждане на процедура за избор на изпълнител. Процеса на сертифициране ще се изпълни чрез следните дейности: • Преодит, който включва преглед на документацията и определяне готовността за сертификационен одит. • Сертификационен одит, където ще се определи съответствието на Модна къща „Люсил 1” ЕООД и процедури с OHSAS 18001. • Издаване на сертификат за съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
Визуализация на проектните дейности Визуализацията на проектните дейност обхваща всички дейности, свързани с популяризирането на проекта сред обществеността и заинтересованите страни. Представянето на целите, дейностите и резултатите от проекта, може да послужи като модел за подготовка и разработване на подобни проекти в други сфери на промишлеността и да се кандидатства за финансиране от фондовете на ЕС. За визуализация на настоящия проект ще се изпълнят следните дейности: 1.Публикации в печатни издания 2.Информационни постери 3.Отпечатване и разпространение на флаери
Одит на проекта Независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на проекта. Независимият финансов одит ще докаже спазване на процедурите за определяне на разумна сигурност чрез проверка на: 1. спазването принципите на счетоводството; 2. последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика; 3. методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предприятието, ограничена до постигане целите на одита; 4. ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита; 5. процеса на счетоводното приключване; 6. достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация; 7. съответствие между информацията във финансовия отчет, в отчета за управлението и всяка друга информация, която управлението предоставя заедно с одитирания отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 018 BGN
Общ бюджет: 129 278 BGN
БФП: 129 278 BGN
Общо изплатени средства: 129 278 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 404 BGN
2013 0 BGN
2014 101 874 BGN
2015 0 BGN
129 278 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 293 BGN
2013 0 BGN
2014 86 593 BGN
2015 0 BGN
109 886 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 111 BGN
2013 0 BGN
2014 15 281 BGN
2015 0 BGN
19 392 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз