Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0185-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-01003
Наименование: Европейски модел за здравословен и безопасен труд
Бенефициент: АРМОДИОС ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 25.07.2012
Дата на приключване: 30.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Пирдоп
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) - Подобряване условията на труд в „Армодиос” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. - Адаптиране на управленските процеси в „Армодиос” ООД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда, чрез изграждена съвременна система от трудови стандарти.
Дейности: Организация и управление на проектните дейности За да се изпълнят предвидените дейности и достигнат целите на проекта, в началото му в рамките на един ден ще се проведе първата работна среща на екипа. Участници в срещата ще са членовете на екипа за организация и управление. По време на срещата ще се: • Разпределят конкретните задачи и отговорности между членовете на екипа; • Разработи детайлен план за работа; • Разработи система за вътрешен контрол, мониторинг и оценка; • Разработи стратегия за популяризиране на проекта; • Разработи оценка на риска и план за ограничването им; • Спесифицират контролни листи за верифициране на физическия и финансов напредък по проекта, за провеждане на проверки на място и други, в съответствие с изискванията на Договоращия орган и приложимите Регламентите; • Спесифицират инструкциите за изграждане и поддръжка на одитна пътека по проекта. В процеса на изпълнение на проекта текущо ще се провеждат работни срещи на екипа, на които ще се обсъжда постигнатият напредък и ще се планират следващите дейности. Процесът на адекватно управление на проекта е сигурната основа за постигане на ефективни резултати. Продължителността на дейността е от старта до финала на проекта, включвайки и процеса на текущо и финално отчитане на финансовата и техническата част от изпълнението на дейностите.
Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализа на състоянието и проектиране на ефективна и адекватна организация на трудовата дейност се налага с оглед създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Анализа ще обхаване всички елементи на трудовата дейност в предприятието, като ще бъде изготвен спазавйки следната структура: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, идентифициране на разработените и внедрени оценки на риска; разработване на адекватен план за преодоляване на рисковите фактори; Анализ на трудовите злополуки и професионалните заболявания в предприятието до момента; Установяване на параметрите на работната среда и съответствието им с законоустановените норми; Анализ на използваните технологии и рефлекса им върху здравето на служителите. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – подробно описание на мерките и възможностите за усъвършенстване организацията на трудовата дейност в предприятието; Детайлно описание на методи и средства използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; Подробен план за въвеждане на мерки за повишаване ефективността и рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси на предприятието; Възможности за внедряване на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място; Идентифициране на мерки за подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила. IV. Заключение Прогнозен план за изпълнение на предвидените за подобряване условията на труд мерки; Средносрочна и краткосрочна стратегия заподобряване на трудовия процес; Контролни показатели за измерване ефективността на анализираните методи и резултати; Обобщени изводи и препоръки.
Модернизация и подобряване условията на труд Дейността включва изграждане, доставка и монтаж на вентилационна система за подобряване условията на труд и обезпрашаване на въздуха в помещението. Предприятието е разположено на територията на гр.Пирдоп. В него работят 13 служителя. Цехът е с площ от 480кв.м. и височина от 3,3м. или обща кубатура от 1584куб.м. Разполага с 5 работни помещения, в които са разположени общо 8 дървообработващи, пробивни и кантиращи и боядисващи машини. Има бояджийска камера, която е с индивидуална вентилационна система. Вземайки предвид броя на хората работещи в цеха, както и машините и вида дейност която се извършва, за постигане на зададените цели е необходим 5-кратен обмен на въздуха за един час или 8000 куб.м на час. За тази цел е избрана подходяща за целта въздухообработваща машина с подходящ за целта напор, съобразен с линейните съпротивления на въздухопреносната мрежа, както и на съоръженията по нея. Същата машина е снабдена с рекооператор за намаляване на разходите за отопление по време на вентилирането на помещенията. Към вентилационната система са предвидени филтри за събиране на по-едрите частици с цел запазване и удължаване на живота на съоръженията и работещите в цеха служители. Допълнително е предвидена и отоплителна секция (СОТ) за задоволяване на нуждите за отопление на работните помещения. За целта, съобразявайки се с площта на работните помещения и вида на конструктивните елементи е необходима СОТ с капацитет от 70 kW. Разположението на въздухообработващата машина, въздуховодите и решетките са отбелязани на чертежа на прил. 1, включително прилежащите към тях консумативи, крепежи и фитинги. Вземайки предвид изложените по-горе необходими мощности, както и размерите на въздуховодите, оразмерени по начин, отговарящ на изискванията на БДС за скорост и дебит на въздуха в съоръжението и помещенията, се гарантира дълга и безотказна работа на вентилационната система и адакватно осигуряване на безопасни и здравословни уславия на труд. От своя страна вентилационната система подобрява качеството на въздуха в помещенията като отвежда микро и макро частици прах, отделящи се от машините и материалите по време на работа. По този начин се гарантира по-здравословната среда за работа на служителите в цеха, като с това се подобрява тяхната работоспособност, както и се удължава живота на машините. Техническо описание на параматрите на оборудването: Артикул Размер Мярка К-во Спиро въздуховод D 630 м 78 Спиро въздуховод D 500 м 30 Спиро въздуховод D 400 м 18 Спиро въздуховод D 315 м 24 Спиро въздуховод D 250 м 6 Спиро въздуховод D 200 м 18 Решетки вътрешни D 625х125 бр 32 Фасадни решетки 600х600 бр 2 Филтри 600х600 бр 2 Укрепвания м 150 ЕВБ Q=70 Kw; 8000м3/h бр 1 Тръба медна 1 1/4" м 30 Помпа 1 1/4" бр 1 Освен мерките по въвеждане на адекватно оборудване чрез проекта ще бъдe закупенo работно облекло на служителите. Необходимостта от подмяна на съществуващато облекло се основава на факта, че към настоящия момент служителите ползват работно облекло закупено през 2009г. С оглед на бързото износване и амортизация, както и частичната обезпеченост на личните предпазни средства се налага закупуването на нови такива.
Разработване и придобиване на стандарт за безопасни условия на труд 1.Дейността обхваща консултиране и сертифициране по стандарт OHSAS 18001. OHSAS 18001 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Стандартът BS OHSAS 18001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на BS OHSAS 18001. Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти. Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. Стандарта може да се прилага от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността й. Предимства от въвеждане на стандарта: • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа. • Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда. • Подобрява културата на безопасен труд в организацията. • Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда. • Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд. 2. Проектното предложение предвижда и консултиране и придобиване на стандарт “Health and Wellbeing Good Practice Award” - Отличие за здравословна среда и организационна култура на Investors in People International. Организациите се изправят пред необходимостта непрекъснато да управляват промяната и иновациите. Една от най-големите ползи от здравословната среда и организационна култура е запазване и повишаване ангажираността и иновативността на служителите по време на промени. Има все повече доказателства, че ефективните програми за здравословна среда и организационна култура имат директна връзка с подобряването на продуктивността на хората. Удовлетворените и здрави служители, не отсъстват и работят с по-висока мотивация и продуктивност. Подобряване Намаляване Ангажираността на служителите Степен на отсъствие Идеи и иновации Разходи за подбор Морал и мотивация Разходи за външни агенции Задържане на служителите и талантите Разходи за здравно осигуряване Лоялност и подкрепа Разходи за съдебни дела Продуктивност Високо представяне Прилагането на ефективни практики за здравословна среда и организационна култура не е задължително обвързано с големи разходи. Организациите, които имат високо представяне и отлична ангажираност и мотивация на служителите, не използват скъпи практики. Те имат успех, защото се фокусират върху основни неща: като добра комуникация, гъвкави работни практики, ефективен и обективен пряк мениджмънт и екипно подпомагане при посрещане на работните предизвикатеслтва.
Обучение на служителите за безопасна работа В рамките на тази дейност по проекта ще бъде подготвено и проведено 6 дневно обучение /48 лекторски часа/ на служителите в предприятието. Обучението ще има както теоритична така и практическа насоченост към осъвременяване на работния процес чрез въвеждане на информационно-обучителни модули за спецификата на отделните хоризонтални принципи и безопасна работа с нововъведеното работно оборудване и технологии.
Публичност и информираност В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени и осъществени мерки свързани с информиране на обществеността за получената безвъзмездна финансова помощ, съгласно правилата на на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. И специфичните изисквания на ОП „Развитие на човешките ресурси”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 155 216 BGN
Общ бюджет: 111 261 BGN
БФП: 111 261 BGN
Общо изплатени средства: 105 880 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 043 BGN
2013 13 732 BGN
2014 61 105 BGN
2015 0 BGN
105 880 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 387 BGN
2013 11 672 BGN
2014 51 939 BGN
2015 0 BGN
89 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 656 BGN
2013 2 060 BGN
2014 9 166 BGN
2015 0 BGN
15 882 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз