Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0024-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентоспособност чрез изграждане и внедряване на иновативни технологии
Бенефициент: "АТЛАНТИС НЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Конкурентоспособност чрез изграждане и внедряване на иновативни технологии
Дейности: Дейност 1: Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Дейност 2: Подготовка и съгласуване на тръжни документи за избор на изпълнители на дейностите по проекта
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по проекта
Дейност 4: Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на оборудването
Дейност 5: Разработване и внедряване на интегрирана система за управление и контрол
Дейност 6: Изготвяне на маркетингова и рекламна стратегия
Дейност 7: Одит и крайно отчитане на проекта
Дейност 8: Информационни дейности
9.Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 126 641 BGN
Общ бюджет: 1 847 524 BGN
БФП: 1 108 514 BGN
Общо изплатени средства: 1 108 514 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 108 514 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 108 514 BGN
2015 0 BGN
1 108 514 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 942 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 942 237 BGN
2015 0 BGN
942 237 BGN
В т.ч. Национално финансиране 166 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 166 277 BGN
2015 0 BGN
166 277 BGN
Финансиране от бенефициента 751 094 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии.
Индикатор 8 Въведени нови продукти.
Индикатор 9 Намаляване себестойността на предлаганите услуги
Индикатор 10 Предлагане на нови услуги
Индикатор 11 (Д) Увеличаване на пазарния дял
Индикатор 12 (Д) Повишаване качеството на предлаганите услуги
Индикатор 13 Увеличаване на приходите от продажби.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз