Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0054-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модернизация на системите за създаване на собствени информационни продукти в подкрепа конкурентоспособността, иновациите и устойчивото развитие на АИИ Дейта Процесинг
Бенефициент: А Дейта Про ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Модернизация на системите за създаване на собствени информационни продукти в подкрепа конкурентоспособността, иновациите и устойчивото развитие на АИИ Дейта Процесинг
Дейности: 1. Сформиране на екип по проекта
2.Подготовка на визуализационни материали
3. Провеждане на процедура за избор на доставчици на софт.с-ми и оборудване
4. Разработване на марк. анализ и стратегия за усл. "измерване на репутацията"
5. Закупуване и инсталиране на софтуерно приложение – (ОСНОВНА) СИСТЕМА ЗА СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРУКТУРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ
6. Закупуване и инсталиране на софтуерно приложение - СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА И ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
7. Закупуване и инсталиране на софтуерно приложение – СИСТЕМА ЗА ОБХОЖДАНЕ И АГРЕГИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ЧРЕЗ РОБОТИ
8. Доставка, монтиране и първоначално изпитване на ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
9. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 647 280 BGN
Общ бюджет: 1 076 340 BGN
БФП: 645 804 BGN
Общо изплатени средства: 645 796 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 645 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 129 456 BGN
2013 516 340 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
645 796 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 548 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 110 038 BGN
2013 438 889 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
548 927 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 418 BGN
2013 77 451 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 869 BGN
Финансиране от бенефициента 431 520 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 8 Сформиран екип по проекта
Индикатор 9 Проведена процедура за избор на доставчик на софтуер и оборудване
Индикатор 10 Сключени договори с доставчици на софтуерни решения
Индикатор 11 Инсталирана и въведена в експлоатация ОСНОВНА СИСТЕМА ЗА СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРУКТУРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ
Индикатор 12 Закупена и инсталирана СИСТЕМА ЗА СТРУКТУРИРАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
Индикатор 13 Закупена и инсталирана СИСТЕМА ЗА ОБХОЖДАНЕ И АГРЕГИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ЧРЕЗ РОБОТИ
Индикатор 14 Доставено ново технологично оборудване
Индикатор 15 Разработени маркетингов анализ и стратегия за услугата "измерване на репутацията"
Индикатор 16 Изработени обозначителни табели
Индикатор 17 Изработени стикери
Индикатор 18 Предаден доклад за одит
Индикатор 19 Повишаване на покриваните развиващи се страни
Индикатор 20 Ръст на приходите от продажби на собствени продукти над средната за отрасъла


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз