Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0473-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модернизиране на производствените процеси във фирма „Техникс” ООД
Бенефициент: "ТЕХНИКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Модернизиране на производствените процеси във фирма „Техникс” ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност I. Стартиране реализацията на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност II. Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на подизпълнители по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност III. Закупуване, доставка и монтаж на предвидените в т. 5.1.3 от настоящото проектно предложение машини
Подготовка и изпълнение на Дейност ІV. Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност V. Проектен одит и отчетност
Подготовка и изпълнение на Дейност VI. Подготовка на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 256 459 BGN
Общ бюджет: 350 650 BGN
БФП: 245 455 BGN
Общо изплатени средства: 245 455 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 245 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 245 455 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
245 455 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 208 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 208 637 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
208 637 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 818 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 818 BGN
Финансиране от бенефициента 109 911 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Закупени нови машини
Индикатор 9 Поставени самозалепващи се стикери
Индикатор 10 Поставена информационна табела
Индикатор 11 Изготвен финален технически отчет
Индикатор 12 Изготвен финален финансов отчет
Индикатор 13 Увеличение на приходите от продажби
Индикатор 14 увеличаване на печалбата
Индикатор 15 намаляване на разходите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз