Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.11-0004-C0001
Номер на проект: DIR-5113326-4-98
Наименование: Дейности по устойчиво упралвение на природен парк "Витоша"
Бенефициент: Дирекция на Природен Парк „Витоша”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 30.07.2012
Дата на приключване: 30.06.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Дейности по устойчиво управление на природен парк "Витоша"
Дейности: Дейност 7: Мерки за публичност Дейността включва разпространение на информация и осигуряване на публичност на проекта сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС, а именно: организиране на четири публични събития, четири официални церемонии (две за стартиране и две за приключване на строителните обекти по дейност 2.5 – размножителен център и дейност 4.6. – административна сграда), един вид дипляна, два билборда, и две постоянни обяснителни табели (по дейност 2.5 – размножителен център и дейност 4.6. – административна сграда), информационни табели и информационни стикери. Билбордовете и постоянните обяснителни табели ще бъдат поставени до/на размножителния център за редки видове и административната сграда. Настоящият проект не предвижда изграждане на строителни обекти по смисъла на Закона за Горите.
Дейност 6: Организация и управление на проекта Тази дейност ще обезпечи ефективното управление на проекта и изпълнението на заложените дейности. Сред основните задачи пред управлението на проекта е осъществяването на мониторинг на напредъка в изпълнението и предприемане на корективни мерки при необходимост. Тази дейност включва: подготовка за стартиране изпълнението на проекта, сформиране на екип за управление, преглед и актуализиране на работния план; участие в прегледа и актуализирането на задания и сключване на договори; координиране подготовката и провеждането на избор на подизпълнители съгласно изискванията на ЗОП и НВМОП; поддържане на текуща комуникация с УО и МЗ на ОПОС, със заинтересованите страни; координиране изпълнението на дейностите; наблюдение и текущ контрол по изпълнение на проекта; финансово и счетоводно обслужване на проекта; Изготвяне на изискуемите технически и финансови отчети, доклади и справки за изпълнението на проекта, искания за възстановяване на средства и съпътстваща документация; поддържане на проектната документация: техническа, финансова и счетоводна и архив. Организацията и управлението на проекта е от ключово значение за постигане на набелязаните цели и резултати в предвидената времева рамка и успешно изпълнение на всички проектни дейности. Доброто управление на проекта включва мениджмънт на рискови ситуации, контрол, управление на финансовите ресурсите, счетоводно обслужване и отчитане, осигуряване на прозрачност чрез разпространение на информация за проектните цели и етапите на постигането им. Съгласно изискванията на ОПОС, екипът за управление включва: ръководител, координатор, правоспособен юрист, финансист, лице по нередности и служител отговорен за съхранението на документи по проекта, както и лице отговарящо за мониторинга и докладването по проекта.
Дейност 4: Планиране на управлението 4.1. Актуализация на плана за управление на ПП Витоша; 4.2. Установяване на находищата на дивата котка (Felis silvestris) на територията на Природен парк Витоша, с цел набелязване на мерки за опазването им; 4.3. Разработване на проект за рекултивация и осигуряване на безопасност на туриститие за каменните кариери в района на с. Владая, Мърчаево, Рударци и Кладница; 4.4. Определяне на нови туристически атракции - предпроектно проучване и проектиране на инфраструктура свързана с туризма; 4.5. Закупуване на техника за нуждите на управлението на ПП Витоша; 4.6. Закупуване и ремонт на сграда до 400 кв.м за нуждите на администрацията на ПП Витоша в границите на парка.
Дейност 3: Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта) 3.1. Ремонт и обогатяване на експозициите на музеите в Природен парк Витоша; 3.2. Оборудване на екологично информационен стационар Белите Брези; 3.3. Определител на дневните пеперуди в ПП Витоша; 3.4. Определител на земноводните и влечугите в ПП Витоша; 3.5. Разработване на интерпретационна програма за флората на ПП Витоша и ръководство към нея; 3.6. Издаване на рекламни материали за ПП Витоша (значки, стикери и др.); 3.7. Разработване и издаване на информационни материали посветени на ПП Витоша (на български език); 3.8. Разработване и издаване на информационни материали посветени на ПП Витоша, вкл. превод на чужди езици - англ., френски, немски, руски и испански; 3.9. Разработване и издаване на обобщаващо издание за природното богатство на ПП Витоша; 3.10. Разработване на система и програма за работа с доброволци и прилагането й.
Дейност 2: Туристическа инфраструктура и капитално строителство 2.1. Ремонт и възстановяване на туристическата инфраструктура; 2.2. Отлагане върху терена, стабилизиране и трайно маркиране на границите на парка; 2.3. Определяна, маркиране и изнасяне (на терен) на информация за одобрени маршрути и места за практикуване на екстремни и алтерантивни спортове, вкл. веломаршрути, скално катерене, конен туризъм; 2.4. Подсигуряване на достъпа в парка за хора с увреждания; 2.5. Разработване на проект и изграждане на размножителен център за редки видове.
Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи 1.1. Опазване и възстановяване на засегнати и увредени местообитания /91D0 – Мочурни гори, 91Е0 – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в планинския до алпийския пояс/; 1.2. Устойчиво управление на торфищата във връзка с опазване на биоразнообразието, въглеродния баланс и промените на климата; 1.3. Възстановяване на местообитание на жълтокоремната бумка (Bombina variegata); 1.4. Поддържане на местообитанията на Европейския лалугер в благоприятно състояние; 1.5. Подобряване на миграционните пътища на рибите в ПП Витоша; 1.6. Разширяване на обхвата на системата за регистриране на изстрели и следене на дивите кози (Rupicapra rupicapra balcanica), намиращи се извън адаптационната ограда чрез GPS-GSM нашийници, с цел намаляване на риска от бракониерство; 1.7. Разработване на Система от постоянни пробни площи за представителни видове и местообитания и територии за установяване на антропогенното въздействие върху тях.
Дейност 5: Одит на проекта Съгласно изискванията на ОПОС, се осъществява текущ одит на проекта. Извършването на одит ще бъде възложено по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, за целия период на изпълнение на проекта. Към исканията за средства ще бъдат представяни междинни одитни доклади, съдържащи одитно мнение в съответствие с изискванията и съобразно насоките на ОПОС, публикувани на интернет адрес: (http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/important).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Консултантска група за обществени поръчки ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 240 300 BGN
Общ бюджет: 3 635 458 BGN
БФП: 3 635 458 BGN
Общо изплатени средства: 3 221 882 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 635 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 048 060 BGN
2014 866 885 BGN
2015 1 306 937 BGN
3 221 882 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 090 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 890 851 BGN
2014 736 852 BGN
2015 1 110 897 BGN
2 738 600 BGN
В т.ч. Национално финансиране 545 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 157 209 BGN
2014 130 033 BGN
2015 196 041 BGN
483 282 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой видове, за които се изпълняват дейсноти
Индикатор 2 брой актуализирани планове за управление
Индикатор 3 Изготвяне на модел за устойчиво управление на торфищата
Индикатор 4 Възстановяване на езеро при Куртова река
Индикатор 5 Изградени рибни коридори на р. Палакирия
Индикатор 6 Реки, зарибени с балканска пъстърва и балкански щипок
Индикатор 7 Почистени корита на реки
Индикатор 8 Инсталирани контролни точки на системата за регистриране на изстрели в Природен парк Витоша
Индикатор 9 Ремонт на сградите на музеите
Индикатор 10 Изработване на план и програма за работа с доброволци
Индикатор 11 Проект за рекултивация и осигуряване на безопасност на туристите за каменните кариери
Индикатор 12 Закупуване и ремонт на сграда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз