Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0475-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на Марели ЕООД чрез увеличаване на капацитета на производствения процес и подобряване качеството на крайния продукт
Бенефициент: "МАРЕЛИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Калояново
Описание
Описание на проекта: „Повишаване на конкурентноспособността на Марели ЕООД чрез увеличаване на капацитета на производствения процес и подобряване качеството на крайния продукт”
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Изготвяне на документация по избор на изпълнители
Дейност 3: Провеждане на процедури по избор на изпълнители
Дейност 4: Закупуване на дълготрайни материални активи
Дейност 5: Доставка и въвеждане в експлоатация на дъготрайните материални активи
Дейност 6: Обучение на персонала
Дейност 7: Одит
Дейност 8: Изготвяне на финален отчет
Дейност 9:Визуализация и публичност на проекта и мониторинг
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АСА 2000" ООД
АНЕД ЕООД
"Салванини Италия" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 383 947 BGN
Общ бюджет: 1 705 208 BGN
БФП: 1 023 125 BGN
Общо изплатени средства: 1 023 125 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 023 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 023 125 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 023 125 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 869 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 869 656 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
869 656 BGN
В т.ч. Национално финансиране 153 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 153 469 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 469 BGN
Финансиране от бенефициента 922 632 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Брой изготвени досиета за избор на изпълнители
Индикатор 7 Брой избрани изпълнители за доставка на ДМА
Индикатор 8 Доставени ДМА по проекта
Индикатор 9 Брой публикувани обяви в медиите
Индикатор 10 Сключени договори с доставчики
Индикатор 11 Изготвени стикери, информационно табло и съобщение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз