Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.10-0007-C0001
Номер на проект: DIR-5113325-7-97
Наименование: Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват "Вълчи дол' и поддържани резервати "Женда", "Борака", "Боровец", "Чамлъка"
Бенефициент: РИОСВ Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2012
Начална дата: 21.06.2012
Дата на приключване: 11.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол” и поддържани резервати „Женда”, „Борака”, „Боровец” и „Чамлъка”
Дейности: Организация и управление
Посетителска инфраструктура и капитално строителство
Разходи за публичност
Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
Одит на проекта
Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
Планиране и оптимизация на управлението
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Одит адвайзер” ЕООД,
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 375 490 BGN
Общ бюджет: 329 332 BGN
БФП: 329 332 BGN
Общо изплатени средства: 329 332 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 329 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 75 098 BGN
2013 60 509 BGN
2014 52 859 BGN
2015 140 865 BGN
329 332 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 279 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 63 833 BGN
2013 51 433 BGN
2014 44 931 BGN
2015 119 735 BGN
279 932 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 265 BGN
2013 9 076 BGN
2014 7 929 BGN
2015 21 130 BGN
49 400 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Брой разработени/актуализирани планове за управление
Индикатор 3 Брой възстановени видове и местообитания
Индикатор 4 Брой видове за които са изпълнени дейности
Индикатор 5 Брой местообитания за чието опазване са изпълнени дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз