Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0073-C0001
Номер на проект: РД-08-327/12.06.2012 г.
Наименование: „Предоставяне на консултантски услуги във връзка с преструктурирането на железопътния сектор в Република България”
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 21.05.2012
Начална дата: 12.06.2012
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е цялостно оптимизиране на дейностите на дружествата, които са в основата на железопътния сектор в Република България и повишаване на административния им капацитет за постигане на ефективно и ефикасно изпълнение на Програмата за реформи в железопътния сектор и преструктурирането му.
Дейности: 1. Оценка на пазарното търсене на железопътните транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането им
2. Планиране на човешките ресурси в Национална компания „Железопътна инфраструктура” и в „Холдинг Български държавни железници” ЕАД, в качеството му на потенциален бенефициент по оперативна програма за транспорт Техническа помощ и обучение за подобр
Дейност 3: „Реинженеринг на поддържането на железния път, контрола на движението и разпределението на електрическа енергия, извършвани от Национална компания „Железопътна инфраструктура”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЗЗД „ИифраКеър - ТрансКеър"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 600 000 BGN
Общ бюджет: 2 476 800 BGN
БФП: 2 476 800 BGN
Общо изплатени средства: 2 476 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 476 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 495 360 BGN
2013 0 BGN
2014 1 981 440 BGN
2015 0 BGN
2 476 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 105 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 421 056 BGN
2013 0 BGN
2014 1 684 224 BGN
2015 0 BGN
2 105 280 BGN
В т.ч. Национално финансиране 371 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 304 BGN
2013 0 BGN
2014 297 216 BGN
2015 0 BGN
371 520 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1.1. Изготвен анализ на качеството и обхвата на пътническите железопътни превозни услуги, предлагани на територията на Република България.
Индикатор 2 1.2. Изготвен анализ на съществуващите железопътни пътнически превозни услуги, осигурявани от „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, спрямо търсенето на пазара.
Индикатор 3 1.3. Изготвен списък на търговски и нетърговски пътнически транспортни услуги за всеки маршрут и всяка категория влакове.
Индикатор 4 1.4. Изготвен модел на база данни и процедури за мониторинг на пътническите и железопътни транспортни услуги
Индикатор 5 1.5. Изготвен списък с мерки за оптимизиране на разходите за пътнически и железопътни транспортни услуги
Индикатор 6 1.6. Изготвена маркетингова стратегия на „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД за развитие на пътническите превозни железопътни услуги.
Индикатор 7 1.7. Изготвен списък с мерки за оптимизиране на дейностите на БДЖ – Пътнически превози ЕООД, включително и предложение за подобряване ефективността на Договора за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на Република Б
Индикатор 8 1.8. Проведен дискусионен форум
Индикатор 9 1.9. Проведени пресконференции
Индикатор 10 2.1 Изготвен анализ и оценка на цялостната дейност, свързана с човешките ресурси на НК”ЖИ”, „Холдинг български държавни железници” ЕАД и неговите дъщерни дружества, „БДЖ пътнически превози” ЕООД и „БДЖ товарни превози” ЕООД
Индикатор 11 2.2. Определена стратегическа рамка за управление и развитие на човешкия капитал
Индикатор 12 2.3. Изготвен план за управление на човешкия капитал
Индикатор 13 2.4. Разработена организационна и инфраструктурна рамка за внедряването на Стратегията и изпълнението на Плана за управление и развитие на човешкия капитал
Индикатор 14 2.5. Изготвен План за комуникация
Индикатор 15 2.6. Изготвена Програма за обучение за служителите от целевите групи
Индикатор 16 2.7. Изготвен План за обучение за служителите от целевите групи
Индикатор 17 2.8. Брой проведени обучения в Р България
Индикатор 18 2.9. Брой проведени обучения в страни-членки на ЕС
Индикатор 19 2.10. Проведен заключителен дискусионен форум
Индикатор 20 3.1. Изготвен анализ и оценка на настоящите практики за поддръжка на железния път от НК „ЖИ”
Индикатор 21 3.2. Изготвен списък с мерки за подобряване на организацията на дейностите по поддръжката на железния път, извършвани от НК „ЖИ”
Индикатор 22 3.3. Изготвен списък с мерки за подобряване на системата за управление на движението и енергоразпределението на НК „ЖИ”
Индикатор 23 3.4. Изготвена програма за внедряване на предложените мерки за подобряване на организацията на дейностите по поддръжката на железния път, извършвани от НК „ЖИ”
Индикатор 24 3.5. Изготвена стратегия за внедряване на новите концепции за осигуряване на оперативна съвместимост и несобственически решения, за постепенно внедряване на програми за системите CTC и SCADA и за решения за реорганизация на управлението на движението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз