Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0018-C0001
Номер на проект: ESF-2115-09-12002
Наименование: "Подобряване на социалния климат в предприятието чрез повишаване на квалификацията, гарантиране на устойчива заетост на работещите и осигуряване на трапезария с кухненски бокс"
Бенефициент: "Строителна компания Загора" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2012
Начална дата: 22.05.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие на човешкия капитал чрез въвеждане на иновативни подходи за въвеждане на гъвкави форми на заетост., осигуряване на устойчива заетост за лицата над 55 години, ползвайки техния професионален опит за провеждане на обучения с цел повишаване на компетентността на останалите служители.
Дейности: Подготовка на дейност 1Сформиране на екип за управление на проекта; администриране на дейностите на проекта
Изпъленение на дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта; администриране на дейностите на проекта През първия месец след стартиране на проекта ще бъде сформиран екипа за управление и ще се създаде организация за ефективно протичане на дейностите по проекта. Той ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Ще се проведе работна среща за определяне на задълженията и отговорностите на екипа за администриране и управление на проекта. Ще се определи и работно помещение за нуждите на проекта. Членовете на екипа ще се запознаят с предвидения в проекта план-график за изпълнение на дейностите. Членовете на екипа ще бъдат наети по граждански договор.
Подготовка на дейност 2 Визуализация и популяризиране на проекта
Изпълнение на дейност 2:Визуализация и популяризиране на проекта Предвижда се провеждане на две пресконференции – една при стартиране и една при приключване на проекта. На първата ще бъде популяризиран проекта и целите на финансиращата програма. На пресконференцията за приключване на проекта ще бъдат представени резултатите от реализацията на проекта. Ще се изпратят две публикации до местна и национална медии за резултатите от проекта. Ще бъдат издадени 1000 брошури за проекта, които ще се предоставят на клиентите и гостите на фирмата. Предвижда се те да бъдат предложени на проведените пресконференции с цел достигане до широката общественост. Ще бъдат поставени банери с информация в залата за обучение, при ремонтираната трапезария и в централното фоайе на офиса на фирмата. Във фоайето на фирмата ще бъде поставена голяма винилова табела.
Подготовка на дейност 3: Провеждане на обучение на заети лица над 55 години за обучители
Изпълнение на дейност 3 Провеждане на обучение на заети лица над 55 години за обучители На предвидените за обучители лица над 55 години ще бъде организирано обучение насочено към придобиване на умения за предаване на професионалния опит и знания на останалите служители в предприятието. Предвижда се обучението да продължи 45 часа. За целта ще бъде избрана фирма с възможности за преподаване на психологически и педагогически умения.
Подготовка на дейност 4 Провеждане на обучение на работното място на заетите лица от обучените обучители
Изпълнение на дейност 4 Провеждане на обучение на работното място на заетите лица от обучените обучители Участниците са заети във фирмата лица с положителна мотивация за обучение. Реализирането на това обучение ще подобри качественото отражение на дейността на заетите в рамките на фирмата и адаптивността им на пазара на труда. Дейност 4 предвижда четири поддейности за реализация.
Подготовка на дейност 5 Въвеждане на гъвкави форми на заетост за лицата до 29 и над 55 годининост 5
Изпълнение на дейност 5 Въвеждане на гъвкави форми на заетост за лицата до 29 и над 55 години Ще бъде организиран гъвкав работен процес с прилагане на намалено работно време, гъвкави граници на дневното работно време и гъвкаво седмично работно време, без това да води до намаляване на сигурността за служителите. С въвеждане на тези нетипични форми ще се обезпечи максимална заетост за сътрудниците, което е от взаимен интерес както за компанията, така и за заетите в нея. Гъвкавият работен процес е предвиден за 26 заети във фирмата лица на възраст до 29 и над 55 години.
Подготовка на дейност 6 Осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения за лицата, за които са въведени гъвкави форми на заетост
Изпълнение на дейност 6 Осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения за лицата, за които са въведени гъвкави форми на заетост За лицата, за които са въведени гъвкави форми на заетост - намалено работно време, гъвкави граници на дневното работно време и гъвкаво седмично работно време ще бъдат предоставени допълнителни възнаграждения. Ще им бъдат изплатени по 100 лв. месечно в периода на изпълнение на проектното предложение. Този финансов стимул би повлиял на ефективността на техния труд и професионалното им поведение.
Подготовка на дейност 7 Разработване на планове за обучение и кариерно развити на заетите лица в дружеството
Изпълнение на дейност 7 Разработване на планове за обучение и кариерно развити на заетите лица в дружеството Ще бъдат разработени планове за кариерното развитие на 25 сътрудници от фирмата. Ще се представят методологичните насоки за управление на процеса за обучение и развитието му в дългосрочен план. Ще се планира непрестанен процес на учене, следване на гъвкави стъпки, свързани със себеоткриването, проучване на възможности, взимане на решения и определяне на цели. С експерта ще бъде сключено допълнително споразумение към трудов договор.
Подготовка надейност 8 Осигуряване на социални придобивки на работниците – ремонт и обновяване на съществуващата трапезария с кухненски бокс с хигиенно-санитарни помещения
Изпълнение на дейност 8 Осигуряване на социални придобивки на работниците – ремонт и обновяване на съществуващата трапезария с кухненски бокс с хигиенно-санитарни помещения Предвижда се извършване на текущ ремонт и обновление на интериора на съществуващата трапезария с кухненски бокс без засягане на конструктивни елементи. В изпълнението на ремонтните дейности пряко ще участва главния инженер по строителството във фирмата. Помещенията ще бъдат боядисани и ще бъде подменена настилката на трапезарията. Необходимите строително-монтажни дейности, които ще бъдат извършени по настоящото проектопредложение, са описани в количествено-стойностна сметка. С цел оптималното им функциониране и дообзавеждане за ремонтираните помещения ще бъде закупено, доставено и монтирано необходимото оборудване. Това ще се извърши чрез покупка и доставка на предвидените в количествено-стойностна сметка дълготрайни материални активи: хладилник, съдомиялна машина, шкафове за съдовете и под мивката, комплекти маси със столове за трапезарията. Ще бъдат ремонтирани и санитарните помещения към трапезарията. Ще бъде възстановена фаянсовата облицовка и настилката. Ще се подновят умивалниците и ще бъдат снабдени с топла вода.
Подготовка на дейност 9 Осигуряване на раб. места за лицата пряко ангажирани с дейността в трапезарията с кухненски бокс с хиг.-санитарни помещения
Изпълнение на дейност 9 Осигуряване на раб. места за лицата пряко ангажирани с дейността в трапезарията с кухненски бокс с хиг.-санитарни помещения За доброто функциониране на ремонтираната и обновена трапезария с кухненски бокс ще бъдат наети сътрудници на трудов договор, които ще имат задължение да разпределят и поднасят храната на служителите. Те ще осигуряват нейната стерилност и ще поддържат хигиенното състояние на трапезарията с кухненски бокс и санитарните помещения към тях.
Подготовка на дейност 10 Межд. и фин. отчитания на дейностите по проекта
Изпълнение на дейност 10 Межд. и фин. отчитания на дейностите по проекта Ще се изготвят прецизни и редовни междинни отчети по образец с необходимите приложения, окончателни технически и финансов отчети по образец относно изпълнението на целите на проекта, постигнатите резултати и реални стойности на заложените индикатори, срещнатите трудности и тяхното преодоляване. Създаване на Проектно досие, включващо всички договори, анекси, доклади, разходооправдателни документи, искания за плащане и приложения, доклади от проверките на място, данни за предприетите мерки за публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПРАКТИКЕР ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 014 BGN
Общ бюджет: 101 238 BGN
БФП: 101 238 BGN
Общо изплатени средства: 101 107 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 603 BGN
2013 45 002 BGN
2014 33 502 BGN
2015 0 BGN
101 107 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 212 BGN
2013 38 252 BGN
2014 28 477 BGN
2015 0 BGN
85 941 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 390 BGN
2013 6 750 BGN
2014 5 025 BGN
2015 0 BGN
15 166 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки
Индикатор 7 Лица обучени за обучители в Строителна Компания Загора


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз