Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0005-C0001
Номер на проект: ESF-2115-09-12001
Наименование: Високи нива на заетост, производителност и социално единство в "ПИ ЕС АЙ" АД Стара Загора
Бенефициент: "ПИ ЕС АЙ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2012
Начална дата: 22.05.2012
Дата на приключване: 22.12.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение „Високи нива на заетост, производителност и социално единство в „ПИ ЕС АЙ” АД Стара Загора е да спомогне за прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси и да реализира мерки за устойчива заетост на лицата над 55 години в предприятията чрез използване на гъвкави форми на заетост, обучения на работното място и повишаване на капацитета на останалите служители в предприятието от обучените 55 годишни, използвайки професионалният им опит.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип, управление и отчетност на проекта Дейността ще гарантира постигането на очакваните резултати от реализацията на проекта и спазването на принципите на добро управление, отчетност и прозрачност. Дейността предвижда сформиране и поддържане на екип за изпълнение и управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните проектни дейности. В екипа ще бъдат включени следните позиции: - Ръководител на проекта; - Координатор по проекта; - Счетоводител Екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и възприемането на ефективна система за комуникация между тях. Той ще определи отговорник за изпълнението на всяка от заложените в проекта дейности. Координаторът на проекта ще подпомага изпълнението на всички дейности по проекта, ще изготвя графиците за обученията на заетите лица в предприятието, ще осигурява материали за обучението, както и оценка на удовлетвореността на целевата група. Счетоводителят ще следи отчетността на дейностите и ще завежда и съхранява всички разходооправдателни документи. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. Екипът по проекта е избран съобразно специфичните нужди на всяка една от дейностите по проекта. Всеки член на екипа е професионалист, точен, лоялен и отговорен за изпълнение на поставените задачи.
Дейност 2: Избор на обучителна организация и провеждане на „Обучение за обучители” на лица над 55 години заети в предприятието Идентифицираните от предприятието 18 заети лица над 55 годишна възраст / 2 групи по 9 човека/ ще бъдат обучени за обучители. Дейността ще се осъществи от Център за професионално обучение. За целите на проекта ще бъде избрана обучителна организация съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. изм. ДВ бр.109 от 23 Декември 2008 г.. Поради ниската стойност на услугата /под 15 000 лв./ и съгласно чл. 12, ал.2, от ПМС 55, изборът на подизпълнител ще бъде направен на базата на проучване на фирми, предоставящи подобни услуги в гр. Стара Загора. Сделката ще бъде доказана с първичните платежни документи. Обучението за обучители ще е с продължителност 48 учебни часа по 6 часа седмично – 2 месеца и ще обхваща примерни модули: Модул 1: Специфика на обучението за възрастни Модул 2: Основни форми на общуване Модул 3: Педагогика и обучение в предприятията Модул 4: Представяне/презентиране на учебно съдържание По време на обученията ще се води присъствен лист за всички участници и ще се прилагат методи за контрол на учебния процес и междинни контролни проверки на бенефициентите. В края на обучението курсистите ще положат изпит по теория и практика по съответните модули, в които са били обучавани. На успешно издържалите изпита курсисти ще бъдат издадени Удостоверение за завършен курс за обучители. В края на обучението бенефициентите ще попълнят въпросник за удовлетвореността си от курса и ползите от него за тяхното кариерно развитие.
Дейност 3: Провеждане на обучение на заети лица в предприятието на работното място от обучените обучители Целта на дейността е да се проведе обучение на заети лица в предприятието от обучените обучители въз основа на идентифицираните нужди от предприятието. В „ПИ ЕС АЙ„ АД ще бъдат обучени 53 заети лица от различни длъжности. Всеки от обучените обучители ще предаде натрупаните с годините знания и умения на свои колеги в съответната обаст. Това ще доведе до обновяване на професионалните компететности на заетите лица на работното място, което ще даде отражение в производителността на труда в предприятието и в повишаване на конкурунтоспособността му. Обучението на заетите 53 лица ще бъде организирано по следните курсове: • Курс за „Технически ръководители” – 2 групи – 3 месеца по 5 човека в група – 15 месеца за всяка група; • Курс за „Производствено технически отдел” – 2 групи – 5 месеца по 3 човека в група – 15 месеца за всяка група; • Курс „ Организация на работното място и хигиена на автомобила” – 4 месеца по 4 човека – 16 месеца ; • Курс за „Ефективна работа с инструментариума на лабораторията” – 3 месеца по 5 човека – 15 месеца ; • Курс за „Работа със софтуер за склад” – 4 месеца по 2 човека – 8 месеца; • Курс за „Технически секретар” – 4 месеца по 2 човека – 8 месеца; • Курс за „Снабдител” – 4 месеца – 1 човек- 4 месеца; • Курс ”Работа в кариери за интертни материали” – 4 месеца по 3 човека – 12 месеца; • Курс „Работа с GPS система” – 4,5 месеца по 2 човека – 9 месеца; • Курс „Работа с товарачна машина на строителен обект” – 4,5 месеца по 3 човека – 13,5 месеца; • Курс „Счетоводител” – 5 месеца по 2 човека – 10 месеца; • Курс „Специалист горивно смазочни материали” – 2 групи – 4 месеца по 2 човека – 8 месеца; • Курс „ Работа с механизирани инструменти” - 2 групи – 5 месеца по 3 човека в група – 15 месеца за всяка група;; • Курс „ Специфика на работа в бетонов център” -5 месеца по 3 човека – 15 месеца. Обучението ще се осъществи по 12 или 16 учебни часа на месец от 8 до 18 часа по допълнително уточнен индивидуален график за всеки обучаем, съобразно конкретната специфика на работното място, поставените задачи пред обучителя и предвидената продължителност на обучението. Обучението ще се води от обучените обучители с всеки един работник на работното му място и след приключване на обучението на съответното заето лице ще се пристъпва към обучение на следващото лице в съответния модул. По време на обученията ще се води присъствен лист за всеки обучаван на работното място и ще се прилагат методи за контрол на учебния процес и междинни контролни проверки на бенефициентите В края на обучението курсистите ще положат изпит по теория и практика. На успешно издържалите изпита обучавани ще бъдат издадени Сертификати от „ПИ ЕС АЙ” АД за участие в курс. В края на обучението бенефициентите ще попълнят въпросник за удовлетвореността си от курса довел до обновяване на професионалните им компететности и ползите от него за тяхното кариерно развитие.
Дейност 4: Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица в предприятието Ролята на специалистите по човешки ресурси в „ПИ ЕС АЙ” АД е да определят изискванията на длъжностите, да определят и избират индивиди, способни да посрещнат тези изисквания и да помагат на работниците и служителите да напредват спрямо съществуващата последователност от позиции в организацията. Управлението на кариерата е по-скоро процес на договаряне, засяга определянето на същностни компетенции на работниците. С реализирането на тази дейност ще се определят нуждите от обучение и възможностите за кариерно развитие на 120 ключови, преспективни заети в предприятието лица. Според стратегията за развитие на дружеството това ще са лицата, които имат постоянна заетост в организацията и амбиции за развитие, а не такива които се наемат за изпълнение на конкретни строителни обекти. Разработените кариерни планове на служителите ще създадат предпоставки за разработване на организационна стратегия за управление на човешките ресурси съобразно мисията и визията на организацията. Дейността ще се реализира в няколко стъпки: 1. Специалстите човешки ресурси в предприятието ще разработят въпросник за идентифициране на нуждите от обучение на заетите лица, самооценка на качествата им, преспективите за развитие в организацията и други. 2. Попълване на въпросниците от 120 постоянно заети лица в предприятието. 3. На база на попълнените въпросници ще се изготвят планове за обучение и за карирено развитие в организацията Дейността ще се реализира от специалистите човешки ресурси в „ПИ ЕС АЙ” АД.
Дейност 5: Прилагане на гъвкави форми на заетост и осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения на част от заетите в предприятието Дейността на „ПИ ЕС АЙ” АД има изразен сезонен характер – през зимния период се ограничават определени строителни дейности. Тогава дружеството е изправено пред дилемата дали да съкрати част от служителите си или служителите да съвместяват няколко длъжности или да намали работното време на част от заетите лица. Политиката на организацията е намаляване на работното време за няколко месеца на част от заетите лица, но запазване на добрите служители, защото организицията цени обучените кадри. Реализацията на тази дейност ще даде възможност на заетите в „ПИ ЕС АЙ” АД лица до 29 годишна възраст и над 55 години в определени периоди от годината да бъдат с намалено работно време, без това да дава отражение на получаваното от тях възнаграждение. Дружеството планира 25 заети лица / 19 човека до 29 години и 6 човека над 55 години/ за период от 7 месеца по време на изпълнение на проекта, разпределени през зимните месеци на 2012 и 2013 г. да бъдат с намалено работно време. На идентифицираните лица включени в гъвкавите форми на заетост ще им бъдат осигурени материални стимули за период от 7 месеца до 100 лева месечно и дължимите осигуровки за сметка на работодателя. Дейността ще се организира чрез сключване на допълнителни споразумения към трудовите договори на определените лица. Тази дейност ще има изключително благоприятен ефект както за организацията, така и за целевата група и този начин на заетост ще продължи да се практикува и след приключване на проекта.
Дейност 6: Обособяване на място за отдих и почивка на служителите в предприятието „Пи Ес Ай” АД е специализирана в основни ремонти, реконструкция и ново строителство по различни проекти за пътната мрежа в България. Строителните дейности осъществявани от дружеството са разнородни и разнообразни като местоположение. Основната част от работещите в дружеството са разпределени по различни строителни обекти, които са извън населени места. В административните сгради на дружеството на бул. Патриарх Евтимии” 190 и в с. Богомилово има обособени помещения за отдих и почивка. Но на строителните обекти , където са съсредоточени голяма част от заетите в дружеството / средно 270 работника/ липсват обособени места за отдих и почивка. Тази дейност предоставя възможност да се обособят такива мобилни помещения за отдих и почивка, поради естеството на работа на организацията. Социалната придобивка ще се използва от звената в близост до местоположението му в различно часово време съобразно спецификата на технологичния процес на различните строително-монтажни работи и ще бъде достъпен ежедневно за хранене и почивка на около 60 човека поетапно. В рамките на дейността ще бъдат осъществени следните поддейности: 6.1. Избор на доставчик, закупуване и оборудване на социална придобивка - преносим контейнер за приобектово хранене и отдих на персонала „ПИ ЕС АЙ” АД планира да закупи и оборудва преносим контейнер(мобилен офис) за приобектово хранене и отдих на персонала. Същият първоначално ще бъде позоциониран на един от най- големите по обем СМР строителни обекти на дружеството, а именно ЛОТ 2 на АМ"Тракия" участък "Стара Загора - Нова Загора" от км. 210+100 до км. 241+-00- основно трасе до приключване и предаване на обекта. След това социалната придобивка ще продължи да се използва на други обекти на предприятието. Предвижда се до приключване на проекта ръководителят и счетоводителят на екипа да имат задължението да информират Междинното зевно /Агенция по заетостта/ за всяка промяна на местоположението на социалната придобивка в рамките на три работни дни , а след приключване на проекта дружеството се задължава чрез главния счетоводител и административния директор на фирмата да продължи да информира управляващия орган до изтичане срока за мониторинг. Планира се преносимият контейнер да бъде закупен пригоден за хренене и отдих и да бъде допълнително оборудван с хладилник и климатик, за да се използва от работещите на обекта за отдих и хранене. Предвижда се също за периода на проекта да бъде сключена имуществена застраховка. За целите на проекта ще бъде избран доставчик на ДМА и оборудване съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. изм. ДВ бр.109 от 23 Декември 2008 г.. Поради ниската стойност на услугата /под 15 000 лв./ и съгласно чл. 12, ал.2, от ПМС 55, изборът на подизпълнител ще бъде направен на базата на проучване на фирми предлагащи необходимите за закупуване ДМА и оборудване. Сделката ще бъде доказана с първичните платежни документи. 6.2. Назначаване на лице пряко ангажирано със социалната придобивка. След монтирането на оборудвания преносимия контейнер се планира да се наеме човек за поддържане на хигиенното състояние на помещението и организирането на почивките на работниците.
Дейност 7: Популяризиране и визуализация на резултатите от проекта В рамките на дейността са предвидени следните мерки за публичност и визуализация: 1. Формуляри с лого на проекта, които ще се използват за всички писмени документи, изготвяни в рамките на проекта; 2. Ситопечат и тампон за маркиране на тетрадки, тефтери и други обучителни материали – 1 брой; 3. Стикери - 100 броя; 4. Брошури – 500 броя; 5. Плакати – 20 броя; 6. Информационни табели – 2 бр.; 7. Обяснителна табела за обособеното място за отдих – 1 брой 8. Интернет презентации – на интернет сайта на фирмата ще се публикува резюме на проекта с информация за Донора, за целите и задачите, обхвата, място на изпълнение, основните дейности, броя бенефициенти, размера на гранда и бюджета на целия проект. С презентациите ще се постави началото на база данни на проекти, показващи положителни практики.– 4 бр.; 9. Публикации в местни и регионални медии – 5 броя ; 10. Пресконференции – 2 броя; Всички дейности по информираност и публичност ще се извършат съгласно разпоредбите на Регламент(ЕК) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно ЕФРР. За целите на проекта ще бъде избран изпълнител съгласно ПМС 55/12.03.2007 г. изм. ДВ бр.109 от 23 Декември 2008 г.. Поради ниската стойност на услугата /под 15 000 лв./ и съгласно чл. 12, ал.2, от ПМС 55, изборът на подизпълнител ще бъде направен на базата на проучване на фирми предлагащи изработката на съответните рекламни материали в гр. Стара Загора. Сделката ще бъде доказана с първичните платежни документи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 482 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Брой лица, ползвали преференции за включване в гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време)
Индикатор 5 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка
Индикатор 6 Дял на лицата, запазили гъвкавата си заетост след приключване на насърчителните мерки
Индикатор 7 Лица обучени за обучители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз