Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1163-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Въвеждане на ERP система за управление на ресурсите в „Авис инженеринг” ЕООД като стъпка за развитие на конкурентоспособността на фирмата”
Бенефициент: "Авис Инженеринг" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на „Авис Инженеринг” ЕООД, чрез въвеждане на ERP система за управление на във фирмата, модернизация и подобряване управлението на дейността й, като фактор за нейното устойчиво развитие на националния, европейския и световен пазар.
Дейности: Стартиране реализацията на проекта
Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура за избор на подизпълнители
Закупуване и внедряване на на софтуер ERP система, за всички бизнес процеси, извършвани в "Авис Инженеринг" ЕООД и получаване на лицензи за 8 работни места
Закупуване на необходимото оборудване и софтуер, което ще допринесе за въвеждането и експлоатация на ERP системата за управление на бизнес процесите във фирмата
Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Дружество по ЗЗД "СМ Алайънс"
"ФЕРДИКС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 870 BGN
Общ бюджет: 207 285 BGN
БФП: 155 464 BGN
Общо изплатени средства: 155 464 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 155 464 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
155 464 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 132 144 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 320 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 320 BGN
Финансиране от бенефициента 55 957 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Закупен лицензиран софтуер - ERP система
Индикатор 7 Обучени служители за работа с внедрената ERP система
Индикатор 8 Закупени сървари с инсталирана операционна система
Индикатор 9 Закупена мрежова дискова система за данни
Индикатор 10 Закупени мрежови устройства
Индикатор 11 Закупена ракла за устройства
Индикатор 12 Закупен UPS
Индикатор 13 Изготвени финални отчети за изпълнението на проекта
Индикатор 14 Увеличение обема на поръчките
Индикатор 15 Намаление на разходите
Индикатор 16 Увеличение приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз