Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0015-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-14-49
Наименование: Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ - гр. Провадия; Основен ремонт на канализационен тласкателот КПС - 3 до съществуваща изливна шахта гр. Провадия; Битова канализация в кв. 4, 9, 10 в южна промишлена зона - гр Провадия; Реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав от км. 42+422 до км. 42+787 на р. Провадийска - гр. Провадия, подобект Укрепване на реконструкция на водопровод и канализация по ул. Дунав чрез изграждане на подпорна стена в гр. Провадия
Бенефициент: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 06.03.2012
Начална дата: 26.04.2012
Дата на приключване: 26.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта: Настоящият инвестиционен проект предвижда основно изграждане на нова битова канализационна мрежа, реконструкция на съществуващи канализационна и водопроводна мрежи и реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ на град Провадия, което ще доведе до подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в гр. Провадия и привеждането и в съответствие със законодателството на ЕС за устойчива околната среда, ще допринесе за повишаване качеството на живот на населението, привличане на нови инвестиции и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентноспособност на община Провадия.. Специфични цели на проекта:  повишаване качеството на живот на населението посредством подобряване на социално–битовите, санитарно-хигиенните условия и инфраструктурата в гр. Провадия;  привеждане параметрите на околната среда в съответствие с европейските изисквания за устойчиво развитие, чрез: • екологично заустване на битовите отпадъчни води,
Дейности: Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1: Проучване и проектиране, направени преди кандидатстването с проектното предложение - Изготвяне на прединвестиционно проучване; Изготвяне на анализ “Разходи/ползи”; Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект; Изготвяне на енергиен одит; Извършване на инженерно геоложки проучвания за обект ПСОВ – гр. Провадия и обект “Канална помпена станция – Провадия”; Извършване на инвестиционно проектиране във фаза технически проект за обект "Битова канализация в квартали 4,9 и 10 в Южна промишлена зона в гр. Провадия"; Извършване на инвестиционно проектиране във фаза технически проект за обект "Реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав от км.42+422 до км.42+787 на р. Провадийска, подобект "Укрепване на реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав чрез изграждане на подпорни стени", част Хидротехническа; Извършване на инвестиционно проектиране - фаза технически проект за обект "Реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав от км.42+422 до км.42+787 на р. Провадийска, подобект "Укрепване на реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав чрез изграждане на подпорни стени", част Временна организация на движението; Извършване на инвестиционно проектиране във фаза технически проект за обект "Реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав от км.42+422 до км.42+787 на р. Провадийска, подобект "Укрепване на реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав чрез изграждане на подпорни стени", част Конструктивна; Изготвяне на идеен проект за обект "Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ - Провадия"; Изготвяне на програма за управление на утайките от ПСОВ – гр. Провадия; Изготвяне проект и заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води; Изготвяне на технически паспорт на съществуващи сгради; Извършване на инвестиционно проектиране по част Геодезия във фаза раб.проект за обект "Реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав от км.42+422 до км.42+787 на р. Провадийска, подобект "Укрепване на реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав чрез изграждане на подпорни.стени"; Подготовка на проектно предложение с всички приложения за кандидатстване по процедура за подбор по ОПОС. По проекта предстои да се извърши инвестиционно проектиране – фаза технически и работен проект за Обект: “Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ – гр. Провадия” и Обект: “Основен ремонт на канализационен тласкател от канална помпена станция №3 гр.Провадия до съществуваща изливна шахта”.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Настоящият проект включва Битова канализация в квартали 4, 9 и 10 в Южна промишлена зона, Основен ремонт на канализационен тласкател от канална помпена станция №3 до съществуваща изливна шахта, Реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. „Дунав”, от км. 42+422 до км. 42+787 на р. Провадийска, подобект Укрепване на реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав чрез изграждане на подпорни стени и разширение, реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ на град Провадия.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Предвижда се доставка и монтаж на следните машини и съоръжения: Савак метален тип "преливен"; Решетка стъпкова; Компактор-винтов; Класификатор за пясък; Пясъкозадържател комплект; Въздуходувка към пясъкозадържател; Макара подемна ръчна и Количка за макара подемна ръчна; Въздуходувка за мазнинозадържател; Помпа за мазнинозадържател; Контейнери; Резервоар от стъклопласт за FеС13; Стенен дозаторен панел за FеС3; дозаторна помпа; Аератор - капацитет за въздух; Декантер; Шлюзен савак с ел. задвижка; Помпа за ИАУ; Повдигателно устройство - товароподемност - 150 кг.; Въздуходувка; Резервоар от стъклопласт за NaOCl; Хидрофорна уредба за техническа вода с две помпи; Дозаторна помпа за NaOCl; савак типов; Мостово разбъркващо устройство; Помпа за битови води и филтрат; Лентова филтърпреса, окомплектована със захранваща помпа за утайки, компресор, промивна помпа и дозаторна установка за полиелектролит; Винтов транспортьор за кек; Смесител за постваруване; Винтов транспортьор за кек; Силоз за вар в комплект с въздушен филтър с автом. обезпрашител, вибриращо разтоварващо устройство, затворно устройство и винтов транспортьор; Обезмирисителни инсталации.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: В рамките на община Провадия се предвижда да бъде обособено Звено за изпълнение на проекта, отговорно за реализацията на проекта, с оглед ефективното и качествено изпълнение на проекта и осигуряването на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с провеждането на обществени поръчки, осчетоводяване и разплащания, докладване на нередности и осигуряване на информация и публичност и оценка. Организационната структура за управление на проекта включва: Ръководителят на екипа за управление на проекта; Координаторът на проекта; Финансист; Юрист; Служителят, отговорен за докладване на нередности; Служителят, отговорен за съхранението на документацията на проекта; Служителят, отговарящ за мониторинга по проекта; Експерт В и К; Експерт инфраструктурен проект; Служител, представител на Асоциирания партньор отговаря за изпълнение на задълженията по Споразумението за партньорство. 5.2 Публичност: Общинска администрация гарантира, че мерките за информация и публичност ще се изпълняват с помощта на различни форми и методи на комуникация. Чрез периодични публикации в регионалната и местна преса, диплянки, листовки, информационни бюлетини, брошури, банери, видиоклпове, аудио метериали и др., представящи целите и същността на изпълнявания проект и оказващи недвусмислено безвъзмездната финансова помощ на ЕС. На корицата на всеки информационен и комуникационен материал ще съдържа изречението: ”Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България”. В сайта на Общината ще бъде обявено участието й в проект, финансиран от ЕС, като бъде поставена емблемата му в съответствие с графичните стандарти на Анекс 1 на регламент 1828 от 2006 г. на ЕК. Ще бъдат организирани най-малко две информационни събития за местните и национални медии. При стартирането на проекта ще се поставят билбордове, които ще се отстранят не по-късно от шест месеца след приключване на работата по проекта и ще се заменят с постоянни обяснителни табели на които ще бъде посочено името на проекта, флагът на ЕС, логото и слоганът на ОПОС и размерът на европейското и национално съфинансиране.
Дейност 6: Одит Предвижда се по проекта да бъде извършван одит. Ще бъдат изготвяни междинни одитни доклади и окончателен одитен доклад. Одита по проекта ще бъде извършван по ясно дефинирани стандарти, които ще бъдат съобразени с обхвата на ангажимента от одитор Предвижда се одита да включва минимум извършване на следните проверки – дейности по проекта са осъществени с принципите за добро финансово управление; проекта е реализиран с необходимите ресурси; всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз; първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; напредъкът по проекта; спазване на изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека; всички дейности по проекта са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване; проверка на докладваните нередности; слабости, констатирани при извършени одити; счетоводни системи и осчетоводяване; проверка за двойно финансиране; проверка за спазване на законодателството в областта на държавните помощи; мерки за информация и публичност. Междинните одитни доклади ще бъдат предоставяни към всяко междинно плащане на бенефициента и ще съдържат одитно мнение за: - законосъобразността на съответните обществени поръчки; - осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на бенефициента Окончателния одитен доклад се изготвя и се представя с искането за окончателно плащане на бенефициента, като следва да съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта.
Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1 Строителен надзор - Строителният надзор ще се осъществява от правоимащ консултант, който ще работи в съответствие с разпоредбите на ЗУТ. Предвижда се строителен надзор за осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; извършване на оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания, в съответствие със законодателството; извършване на оценка за енергийна ефективност в съответствие със законодателството; контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор; контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други; контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялото съоръжение; координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация. 7.2 Авторски надзор - Авторски надзор ще се осъществява от проектантите, автори на проектите за Обект: Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ – Провадия, Основен ремонт на канализационен тласкател от канална помпена станция №3 гр. Провадия до съществуваща изливна шахта, обект: Битова канализация в квартали 4, 9 и 10 в Южна промишлена зона в гр. Провадия и обект: Реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. „Дунав”, от км. 42+422 до км. 42+787 на р. Провадийска в гр. Провадия, подобект “Укрепване на реконструкция на водопровод и битова канализация по ул. Дунав чрез изграждане на подпорни стени”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 995 365 BGN
Общ бюджет: 9 241 764 BGN
БФП: 8 889 421 BGN
Общо изплатени средства: 13 695 018 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 889 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 854 030 BGN
2013 7 687 344 BGN
2014 1 227 778 BGN
2015 - 2 074 135 BGN
13 695 018 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 112 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 483 224 BGN
2013 6 149 875 BGN
2014 982 223 BGN
2015 - 1 659 308 BGN
10 956 014 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 777 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 370 806 BGN
2013 1 537 469 BGN
2014 245 556 BGN
2015 - 414 827 BGN
2 739 004 BGN
Финансиране от бенефициента 639 554 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Новоизградена канализационна мрежа
Индикатор 3 Реконструирани/подменени колектори
Индикатор 4 Реконструирана/подменена канализационна мрежа
Индикатор 5 Реконструирана /подменена водоснабдителна мрежа
Индикатор 6 Население, което ще се обслужва от новоизградената канализационна мрежа
Индикатор 7 Население, което ще се обслужва от рехабилитирана водопров.мрежа
Индикатор 8 Население, свързано към РРМ ПСОВ
Индикатор 9 Новосъздадени работни места
Индикатор 10 Покритие с канализацинна мрежа след изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз