Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0014-C0001
Номер на проект: К-02-10-26/30.12.2013
Наименование: Утойчиво развитие на Ветеринарната практика , подобряване на знанието във ветеринарната медицина и популяризиране на професията Ветеринарен лекар
Бенефициент: Сдружение Ветеринарна Е-Практика
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 30.03.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на нашия проект е да подобрим конкурентоспособността си чрез инвестиции в създаването на функциониращо административно тяло на клъстера, което е важен фактор в дейността на клъстера относно създаването и поддържането на единнен информационен портал и база данни, от които, членовете на клъстера могат да се сдобият и обменят иформация в интересуващата ги област.
Дейности: 1. Създаване на административното тяло на клъстера Възнаграждения за персонал, наем на офис, доставка на канцеларски материали и консумативи, режийни разходи
2. Избор на изпълнител за подготовка на маркетинг проучване и комуникационна стратегия.
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
12. Одит на проекта
11. Визуализация на проекта
7. Изпълнението на дейности по популяризиране на името/марката на клъстера Популяризиране името (марката) на клъстера – например: изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали за клъстера и дейностите му, с цел популяризиране на клъстерите пред бъдещите членове, както и пред външни клиенти и пазари
5. Изработка на уеб сайт
3. Изпълнение на маркетинг проучване и комуникационна стратегия.
4. Избор на изпълнител за изработка на Уеб сайт
6. Избор на изпълнител за дейности по популяризиране на името/марката на клъстера и провеждане на специални събития за популяризиране на клъстера
9. Организиране на събитие на ВЕ практика Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, привличане на нови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера
8. Избор на изпълнител за организиране на ВЕ практика
10. Избор на изпълнители за визуализация на проекта и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 268 629 BGN
Общ бюджет: 218 639 BGN
БФП: 170 334 BGN
Общо изплатени средства: 170 334 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 170 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 835 BGN
2014 98 499 BGN
2015 0 BGN
170 334 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 060 BGN
2014 83 724 BGN
2015 0 BGN
144 784 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 775 BGN
2014 14 775 BGN
2015 0 BGN
25 550 BGN
Финансиране от бенефициента 86 919 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 (Д) Брой реализирани нови услуги
Индикатор 8 (Д) Брой приети нови членове
Индикатор 9 (Д) Брой проведени събития за популяризиране на клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз