Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.3-01/2008/001-10-02
Наименование: Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.02.2012
Начална дата: 09.04.2012
Дата на приключване: 09.12.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на националния маркетинг и реклама на туристическия продукт и подобри информационното осигуряване в сектора, чрез реализирането на маркетингови проучвания и анализи, разработване на методики, оценка на ефективността на националния маркетинг, актуализиране на стратегически документи в областта на туризма.
Дейности: Изпълнение на дейност 3 Методика за оценка на атрактивността на пазарите и за прогнозиране на туристическото търсене – разработване и тестване
Подготовка на дейност 5 Мониторинг и оценка на ефективността на националния маркетинг през 2011 и 2012 г.
Дейност 1 - Организация и управление на проекта Това е основна дейност, която продължава през цялото времетраене на проекта и чието осъществяване има за цел да осигури подходяща среда за безпроблемно изпълнение и координация на проектните дейности
Подготовка на дейност 4 Проучване на чуждестранните посетители и на българските туристи в България и проучване на генериращи външни пазари
Подготовка на дейност 7 Разработване на маркетингова стратегия на България като туристическа дестинация и на продуктови стратегии за периода след 2013 г.
Подготовка на дейност 9 Независим финансов одит
Изпълнение на дейност 2 Изготвяне на документации и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Подготовка на дейност 6 Анализ на териториалното развитие на туризма
Изпълнение на дейност 6 Анализ на териториалното развитие на туризма
Изпълнение на дейност 7 Разработване на маркетингова стратегия на България като туристическа дестинация и на продуктови стратегии за периода след 2013 г.
Подготовка на дейност 8 Дейности за визуализация и публичност
Изпълнение на дейност 9 Независим финансов одит
Изпълнение на дейност 8 Дейности за визуализация и публичност
Подготовка на дейност 3 Методика за оценка на атрактивността на пазарите и за прогнозиране на туристическото търсене – разработване и тестване
Изпълнение на дейност 4 Проучване на чуждестранните посетители и на българските туристи в България и проучване на генериращи външни пазари
Изпълнение на дейност 5 Мониторинг и оценка на ефективността на националния маркетинг през 2011 и 2012 г.
Подготовка на дейност 2 Изготвяне на документации и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Подготовка на дейност 1 Организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕСТАТ" ООД
"Мега комюникейшън"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 199 866 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 600 BGN
2015 - 72 600 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 710 BGN
2015 - 61 710 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 890 BGN
2015 - 10 890 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Приходи от международен туризъм
Индикатор 2 Нетни нетни приходи от международен туризъм
Индикатор 3 заетост заетост на легловата база
Индикатор 4 Организации/фирми получили достъп до релевантна пазарна информация
Индикатор 5 Организации, въвлечени в стратегическото планиране на туризма
Индикатор 6 Проведени маркетингови проучвания
Индикатор 7 Изработени методики и стратегически документи
Индикатор 8 Изготвени анализи и оценки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз