Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.2.03-0001-C0001
Номер на проект: РД-02-29-28/21.03.2012
Наименование: „Избор на фонд за жилищно обновяване”
Бенефициент: Корпоративна търговска банка АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2012
Начална дата: 21.03.2012
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: ал. 2) Да инвестира в срок до 30.06.2015 г предоставените за управление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ средства в размер на 9 527 284,78 лв. (девет милиона петстотин двадесет и седем хиляди двеста осемдесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки), заедно с генерираните лихви, като отпуска заеми и гаранции на сдружения на собственици и собственици на самостоятелни обекти по следната схема: 1. поне 50% от предоставените за управление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ средства да бъдат предоставени под формата на заеми; 2. остатъкът от средствата да бъдат предоставени под формата на гаранции. ал. 3) Да възстанови на Възложителя най-малко 9 050 920,54 лв. (девет милиона петдесет хиляди деветстотин и двадесет лева и петдесет и четири стотинки) върнати заеми от проекти за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради или освободени гаранции по заеми за проекти за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в срок до края на срока за изпълнение на настоящия договор.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 467 285 BGN
Общ бюджет: 13 467 285 BGN
БФП: 12 467 285 BGN
Общо изплатени средства: 12 467 285 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 467 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 467 285 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 467 285 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 597 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 597 192 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 597 192 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 870 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 870 093 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 870 093 BGN
Финансиране от бенефициента 1 000 000 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз