Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0065-C0001
Номер на проект: РД-02-14-789/26.03.2012
Наименование: "Осъществяване на оценки, свързани с подготовка на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г."
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.03.2012
Начална дата: 26.03.2012
Дата на приключване: 26.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се извършат оценки, свързани с подготовката на Оперативна програма за регионално развитие (ОПРР) за следващия програмен период 2014-2020 г. – предварителна оценка и екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с 2 обособени позиции и избор на изпълнители
дейност 3 Извършване на предварителна оценка, екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на ОПРР 2014-2020 г.
дейност 4: Текущ мониторинг, контрол на възложените дейности на изпълнителите и отчетност по проекта
дейност 5: Публичност и информираност относно приноса на ЕФРР
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП” ЕООД
"ПОВВИК" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 483 000 BGN
Общ бюджет: 336 420 BGN
БФП: 336 420 BGN
Общо изплатени средства: 274 788 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 336 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 67 284 BGN
2013 111 962 BGN
2014 95 542 BGN
2015 0 BGN
274 788 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 285 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 191 BGN
2013 95 168 BGN
2014 81 211 BGN
2015 0 BGN
233 570 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 093 BGN
2013 16 794 BGN
2014 14 331 BGN
2015 0 BGN
41 218 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изработена предварителна оценка на ОПРР 2014-2020 г.
Индикатор 2 Изработена екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на ОПРР 2014-2020 г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз