Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0103-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Без граници” за социално включване на лишените от свобода
Бенефициент: Държавно предприятие ”Фонд затворно дело”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 20.03.2012
Дата на приключване: 01.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на сътрудничество с партньор от ЕС с фокус върху специфичния проблем социално включване на. лишени от свобода лица чрез обучение на обучители и прилагането на знанията и опита при обучение на лицата от целевата група, което ще допринесе за по-добро социално включване на лишените от свобода след освобождаването им и оттам повишаване качеството им на живот.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта за изпълнение на дейностите по проекта Описание на дейността: 1. Организиране и провеждане на работна среща на екипа за разпределяне на отговорностите по осъществяване на отделните дейности; 2. Изготвяне и сключване на договори с членовете на екипа, с подробно разпределение на функциите им; 3. Установяване на процедура за мониторинг и отчитане и механизми за добра координация между членовете на екипа по реализирането на различните дейности. Обосновка на дейността: Последователното изпълнение на посочените поддейности ще допринесе за осигуряване доброто управление и ефективното изпълнение на дейностите по проекта. Значимостта на доброто управление на проекта и сформирането на професионален екип е голяма с оглед спецификата на работа с целевата група.
Дейност 2: Социологическо проучване с фокус „Възможностите за социално включване на лишените от свобода” Дейността ще се извърши чрез: • Съставяне на инструкция за провеждане на проучването; • Селекция на лицата, с които ще се проведат планираните проучвания; • Провеждане на анкетно допитване сред 100 лишени от свобода и 100 представители на гражданското общество; • Анализ на набраната информация и изготвяне на доклад. Обосновка на дейността: Чрез реализирането на дейността ще бъде набрана достоверна емпирична информация на две нива – първо, какви са проблемите на лишените от свобода по отношение на тяхното социално включване и второ – какви са нагласите на гражданското общество и съответно възможностите за социално включване на напускащите местат за лишаване от свобода /по данни на ДП «ФЗД» това са 4000 лица ежегодно.
Дейност 3: Обмяна на опит чрез организиране на среща между експерти на кандидата и партньора Срещата ще се проведе в рамките на 5 дни в страната – членка партньор /Италия, град Триест/ по следните теми: • обсъждане на извършеното проучване за извеждане на основните сфери в които следва да се предприемат мерки чрез обучение за постигне социално включване на лишените от свобода; • изготвяне на план, който да е основа за съставяне на специализирана програма за обучение на обучителите въз основа на опита на партньора по проекти със социално уязвими групи; • изработване на критерии за избор на лицата, които да бъдат включени в обучението с цел провеждане на обучение за социално включване на 12 избрани лица от целевата група; • съблюдаване спазване на законодатеството при съставяне на посочените документи. Дейността ще бъде основа за реализиране на дейностите по проекта, свързани със съставянето на специализираната програма за обучение и въвеждането и сред представителите на целевите групи. Срещата ще се проведе в рамките на 5 дни – експертите ще бъдат заети по 70 часа всеки.
Дейност 4: Съставяне на специализирана програма за обучение на обучители Специализираната программа за обучение ще бъде съставена от експерти на партньора и ще бъде пригодена за нуждите, които ще произтекат от изследването и обсъжданията по време на учебната визита. Програмата за обучение ще се фокусира върху две основни области на компетенции: • Социални и граждански компетентности - цели да се развият умения като например способността да се общува конструктивно в различни среди, да се изразяват и да разбират различни гледни точки, да преговарят, за да се справят със стреса и чувство на неудовлетвореност и да ги изразяват по един конструктивен начин. Предвиждат се следните модули: 1. Конструктивно участие в конфликти Модул, които ще развиват умения като активно слушане, анализ и разрешаване на конфликти, за решаване на проблеми, посредничество и интеркултурна комуникация. Модулът ще се основава главно на "учене чрез правене" подход, където обучаващите се сблъскват с различни техники и методи, чрез ролеви игри, групова работа и симулации. 2. Техниките за улесняване, които ще развият капацитета на обучаващите да обучава лишените от свобода. • Културно съзнание - има за цел да развие разбиране на понятията на идентичността и културата, за разработване на творчески умения и съзаване на капацитет за критично мислене. Извън двата модула програмата ще съдържа и теми на новите модели за социално включване на лишените от свобода. Всеки от експертите ще работи по 112 часа за изпълнение на тази дейност.
Дейност 5: Въвеждане на новия модел чрез провеждане на обучение на обучители Кратко описание на дейността: Провеждане на обучение, което следва специализираната програма, разработена по Дейност 4 с цел създаване на 7 обучители, които в последствие да реализират обучения сред лишените от свобода. Обучението ще се проведе в рамките на два модула – първи модул 6 дни – по 4 часа на ден /или 8 дни със дните за пътуване/, втори модул 9 дни – по 4 часа на ден /или 11 дни с дните за пътуване/. Стъпките на обучението са: • Избор на физическите лица от целевата група, които ще участват в обучението на обучители; • Провеждане на обучение "Нови модели за социално включване на лишени от свобода". Тази дейност ще бъдат изцяло изпълнени чрез обучителни сесии, които се основават на специализираната програма. Всеки от двата модула на обучение ще се реализира чрез обучителна сессия. Обучението ще бъде проведено в България.
Дейност 6: Изготвяне на методология за социално включване на лишените от свобода Методологията ще съдържа: • Идентифицирани проблеми и пречки за социално включване на лишените от свобода; • Възможности за социално включване чрез иновативно обучение; • Съставени показатели за проследяване напредъка/резултатите след реализиране на обучението; • Описание на добри практики. Методологията ще бъде разпространена сред работещите по темата социално включване на лишени от свобода.
Дейност 7: Въвеждане на новия модел чрез обучение за социално включване на лишени от свобода Провеждане на обучение на извадка от целевата група по съставената по дейност 4 специализирана програма. Стъпки на обучението: • Избор на лицата от целевата група, които да бъдат включени в иновативното обучение от обучителите; • Провеждане на обучението; Провокиране на промяна в нагласите по отношение на социалното включване на лишените от свобода. Обучението ще съдържа: • Беседа за проблемите и пречките за социално включване на лишените от свобода; • Възможности за социално включване чрез иновативно обучение; • Прилагане на показателите за проследяване напредъка/резултатите след реализиране на обучението; • Запознаване с на добри практики за социално включване.
Дейност 8: Дейности за осигуряване на информация и публичност Кампанията по популяризиране на дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта, сред целевите групи и заинтересованите страни ще съпътства цялото изпълнение на проекта и ще включва:  Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни брошури;  Изготвяне на информационно табло;  Изготвяне и разпространение на информационни постери;  Провеждане на пресконференция за информиране на обществеността;  Оформяне на всички документи по проекта при спазване на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;  Публикуване на информация за проекта на станицата на ДП „ФЗД”, Център за професионално образование и обучение. Дейността по популяризиране на проекта ще допринесе за информиране на обществеността за извършените по проекта дейности, за постигнатите резултати и за оказаните въздействия за изпълнение на целите по проекта.  Изготвени, отпечатани и разпространени информационни брошури – 100 броя;  Изготвево и поставино информационно табло – 1 брой;  Изготвени и разпространени информационни постери – 20 броя;  Проведена една пресконференция за информиране на обществеността;  Публикувана информация за проекта на станицата на ДП „ФЗД”, Център за професионално образование и обучение;  Спазени правила за визуализация;  Публикувана информация за проекта на станицата на ДП „ФЗД”, Център за професионално образование и обучение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 175 872 BGN
Общ бюджет: 153 444 BGN
БФП: 153 444 BGN
Общо изплатени средства: 153 444 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 96 273 BGN
2013 57 171 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 444 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 81 832 BGN
2013 48 595 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 428 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 441 BGN
2013 8 576 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 017 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадено партньорство с европейска организация с цел обмяна на опит
Индикатор 2 лица участвали в обмяната на опит
Индикатор 3 извършено социологическо проучване с фокус "Възможностите за социално включване на лишените от свобода"
Индикатор 4 съставена специализирана програма за обучение на обучители
Индикатор 5 обучени обучители
Индикатор 6 изготвена методология за социално включване на лишените от свобода
Индикатор 7 обучени лица от целевата група 0103
Индикатор 8 проведена пресконференция 0103


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз